Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXII/263/21 ws. określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-12-20 12:08:11
Uchwała nr XXII/265/21 ws. podatku od środków transportowych 2021-12-20 12:03:17
Uchwała nr XXII/264/21 ws. opłaty od posiadania psów 2021-12-20 11:54:32
Uchwała nr XXII/266/21 ws. ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 2021-12-20 11:51:25
Uchwała Nr CCXXIII.523.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022-2035 2021-12-14 11:24:03
Uchwała Nr CCXXIII.522.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stepnica na 2022 rok 2021-12-14 11:21:35
Uchwała Nr CCXXIII.521.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej dla Gminy Stepnica na 2022 rok 2021-12-14 11:18:26
Uchwała Nr XIX/220/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-05-05 13:04:10
Uchwała Nr XVII/206/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przygotowania uchwały/komunikatu oraz pakietu profilaktycznego 2021-03-01 20:49:52
Uchwała Nr XVII/205/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały 2021-03-01 20:46:03
Uchwała Nr XVII/207/21RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały 2021-03-01 20:42:40
Uchwała nr XVI/190/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-02-03 08:05:29
Uchwała Nr XV/188/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" 2021-02-03 08:01:28
Uchwała nr VIII/93/19 ws. określenia wzoru deklaracji 2020-12-18 21:13:43
Uchwała ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-18 21:12:07
Uchwała nr XV/181/20 ws. stawek opłaty targowej 2020-12-18 21:05:46
Uchwała nr XV/182/20 ws. stawki od posiadania psów 2020-12-18 20:22:08
Uchwała nr XV/180/20 ws. stawek podatku od środków transportowych 2020-12-18 20:17:23
Uchwała nr XV/179/20 ws stawek podatku od nieruchomości 2020-12-18 19:32:13
Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka-gmina Stepnica 2019-09-25 08:07:16
Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:12:03
Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:11:12
Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania 2019-07-09 11:10:07
Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 11:09:21
Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat 2019-07-09 11:08:20
Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:07:22
Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:06:26
Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 2019-07-09 11:05:20
Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego? 2019-07-09 11:04:03
Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-09 11:02:02
Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Stepnica 2019-07-09 10:54:37
Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 10:33:39
Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2019-07-09 10:32:26
Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:31:13
Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:30:18
Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-07-09 10:29:14
Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-07-09 10:28:26
Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie nawiązania partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa) 2019-07-09 10:26:17
Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-07-09 10:24:45
Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica 2019-07-09 10:23:14
Uchwała nr XXIII/249/18 Rady Miejsiej w Stepnicy z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica 2019-03-20 08:10:27
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 14:30:06
Statut Gminy Stepnica projekt 2018-09-17 21:38:54
Uchwała NR XXVII/283/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-08-29 13:29:15
Uchwała NR II/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2018-01-16 13:00:43
Uchwała NR II/14/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica 2018-01-16 12:57:48
Uchwała Nr XX/217/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-08-09 08:19:03
Uchwała Nr XX/216/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2017-08-09 08:17:30
Uchwała Nr XX/215/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat 2017-08-09 08:14:57
Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2017-08-09 08:10:21
Uchwała Nr XX/213/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica 2017-08-09 08:08:15
Uchwala Nr XX/212/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-09 08:06:57
Uchwała Nr XX/211/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-08-09 08:05:58
Uchwała Nr XX/210/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-08-09 07:58:14
Uchwała Nr XIX/209/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat 2017-06-30 11:18:54
Uchwała Nr XIX/208/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie gminne 2017-06-30 11:17:52
Uchwała Nr XIX/207/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2017-06-30 11:16:35
Uchwała Nr XIX/206/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica 2017-06-30 11:15:13
Uchwała Nr XIX/205/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowgo w Stepnicy 2017-06-30 11:13:02
Uchwała Nr XIX/204/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów 2017-06-30 11:11:41
Uchwała Nr XIX/203/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - gmina Stepnica 2017-06-30 11:03:19
Uchwała Nr XIX/202/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2017-06-30 11:02:05
Uchwała Nr XIX/201/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania 2017-06-30 10:58:17
Uchwała Nr XIX/200/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2017-06-30 10:56:08
Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 2017-06-30 10:51:19
Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-30 10:35:06
Uchwała Nr XIX/197/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2017-06-30 10:33:18
Uchwała Nr XIX/196/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-30 10:31:02
Uchwała Nr XIX/195/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016 2017-06-30 10:28:20
Uchwała Nr XIX/194/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-06-30 10:19:52
Uchwała Nr XIX/193/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2017-06-30 10:13:25
Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2017-06-30 09:56:46
zawiadomienie 2015-01-13 10:03:10
Lista osób, którym przydzielono komunalny lokal mieszkalny 2014-03-19 14:20:18
Uchwała nr XXVI/293/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r w sprawie statutu Gminy Stepnica 2014-03-09 19:22:44
uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na rok 2014 2014-01-14 12:22:50
Uchwała w sprawie określenia stawek 2014-01-07 11:54:17
Uchwała w sprawie określenia stawek 2014-01-07 11:52:10
uchwała w sprawie obniżenia stawki podatku rolnego 2014-01-07 11:44:14
uchwała w sprawie określenia stawki 2014-01-07 11:38:43
Uchwała Nr XVI/154/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2008 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racimierz na lata 2008 - 2015 2013-07-26 13:40:43
Uchwała Nr XXXV/301/06 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy i nadaniu statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy 2013-07-26 13:09:04
Oświadczenie o niepodleganiu opłacie za posiadanie psa 2013-05-24 11:36:54
Zgłoszenie nabycia lub utraty psa 2013-05-24 11:36:10
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-05-24 11:35:01
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 2013-01-09 14:41:22
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 2013-01-09 14:40:02
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2013 r. 2013-01-09 14:39:12
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2013-01-09 14:38:09
Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2013-01-09 14:37:15
Deklaracja podatkowa na podatek leśny 2013-01-09 14:35:53
Deklaracja na podatek rolny DR-1 2013-01-09 14:33:17
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013 2013-01-09 14:29:50
uchwała Nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2012-11-06 11:13:38
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/153/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. 2012-11-06 09:22:39
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/153/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. 2012-11-06 09:17:23
Załącznik nr 1 do Uchwały NrXVI/153/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. 2012-11-06 09:14:43
Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Stepnica w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2012-11-06 09:11:12
Uchwała Gminnej Komisji ds. referendum z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2012-07-30 23:06:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 lipca 2012 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 2012-07-30 14:57:21
Rejestr Instytucji Kultury 2012-06-04 00:01:27
Obwieszczenie Wojewody Zchodniopomorskiego w sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych 2012-05-08 13:56:47
Uchwała Nr XI/115/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 lutego 2012 w sprawie okreslenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Goleniowskiego na zakup sprzetu medycznego z przeznaczeniem dla szpitala w Goleniowie 2012-02-28 07:53:42
Uchwała Nr X/101/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2012 2012-01-04 08:45:19
Uchwała Nr X/114/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-01-04 08:35:02
Uchwała Nr X/113/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat 2012-01-04 08:33:27
Uchwała Nr X/112/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas nieokreslony i zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2012-01-04 08:32:04
Uchwała Nr X/111/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2012-01-04 08:28:36
Uchwała Nr X/110/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2012 r. 2012-01-04 08:26:27
Uchwała Nr X/109/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2012 r. 2012-01-04 08:21:20
Uchwała Nr X/108/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2012 r. 2012-01-04 08:19:21
Uchwała Nr X/106/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia \"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012\" i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2012 r. 2012-01-04 08:15:25
Uchwała Nr X/102/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 2012-01-04 08:06:36
Uchwała Nr X/101/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2012 2012-01-04 08:05:10
Uchwała Nr IX/100/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica do 2025 roku" 2011-11-07 14:21:21
Uchwała Nr IX/99/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat 2011-11-07 14:19:09
Uchwała Nr IX/98/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2012 rok 2011-11-07 14:17:24
Uchwała Nr IX/97/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie odrzucenia wniosku inicjatorów referendum o przeprowadzenie referendum gminnego 2011-11-07 14:15:31
Uchwała Nr IX/96/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki 2011-11-07 14:14:14
Uchwała Nr IX/95 /11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica za 2012 rok 2011-11-07 14:13:17
Uchwała Nr IX/93/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych na rok 2012 2011-11-07 14:08:21
Uchwała Nr IX/92/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r 2011-11-07 14:06:47
Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy 2011-10-18 10:13:00
Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-10-18 10:10:18
Uchwała Nr VIII/89/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie okreslenia pomocy dla Gminy Goleniów 2011-10-18 10:08:44
Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-10-18 10:07:47
Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za grunt gminny wydzielony i przejęty na potrzeby inwestycji Powiatu Goleniowskiego 2011-10-18 09:54:00
Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe energii elektrycznej 2011-10-18 09:51:47
Uchwała Nr VIII/84/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku stanowiącego Dom Kultury w miejscowości Racimierz w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony 2011-10-18 09:49:53
Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników Sadu rejonowego w Goleniowie na kadencję 2012-2015 2011-10-18 09:45:10
Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sadów powszechnych 2011-10-18 09:42:49
Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r.zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 2011-10-18 09:40:56
Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r 2011-10-18 09:39:02
zapytanie cenowe 2011-10-13 12:42:35
Uchwała Nr VII/77/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas nieokreslony i zwolnienia z obowiązku wydzierzawienia nieruchomości w drodze przetargu 2011-08-23 11:04:13
Uchwała Nr VII/74/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorzadowego prowadzonego przez Gminę Stepnica 2011-08-23 10:55:58
Uchwała Nr VII/73/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-23 09:26:13
Uchwała Nr VII/71/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stepnica 2011-08-23 09:21:46
Uchwała Nr VI/70/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2011-07-06 10:26:58
Uchwała Nr VI/69/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 2011-07-06 10:24:48
Uchwała Nr VI/68/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2011-07-06 10:23:13
Uchwała Nr VI/67/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-07-06 10:22:13
Uchwała Nr VI/66/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowwego prowadzonego przez Gminę Stepnica 2011-07-06 10:21:19
Uchwała Nr VI/65/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2011-07-06 10:19:29
Uchwała Nr VI/64/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego 2011-07-06 10:18:19
Uchwała Nr VI/63/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2011-07-06 10:17:20
Uchwała Nr VI/62/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania z Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stepnica 2011-07-06 10:16:27
Uchwała Nr VI/61/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium rok 2010 2011-07-06 10:14:34
Uchwała Nr VI/60/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-06 10:12:53
Uchwała Nr V/59/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica 2011-07-06 10:09:34
Uchwała Nr V/58/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2011-07-06 10:02:58
Uchwała Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2011-07-06 10:01:12
Uchwała Nr V/56/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-07-06 09:59:33
Uchwała Nr V/55/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 2011-07-06 09:58:32
Uchwała Nr V/54/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2011-07-06 09:57:24
Uchwała Nr V/53/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 2011-07-06 09:56:10
Uchwała Nr V/52/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-07-06 09:45:32
Uchwała Nr V/51/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2011-07-06 09:43:21
Uchwała Nr V/50/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2020'. 2011-07-06 09:41:58
Uchwała Nr V/49/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2011 rok 2011-07-06 09:32:53
Uchwała Nr V/48/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 2011-07-06 09:30:03
Uchwała Nr V/47/11 Rada Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wydawania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie 2011-07-06 09:26:31