Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wywóz nieczystości


Gk. 7642- 27 /07

Stepnica, 02.03.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wywóz nieczystości stałych (komunalno -bytowych) o kodzie odpadu 20 03 01 z terenu Gminy Stepnica na potrzeby Gmina Stepnica. Nr sprawy: Gk. 7642-27/07.Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Stepnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina Stepnicaul. Kościuszki 4 72-112 Stepnicawww.stepnica.pl ug@stepnica.pl Godziny urzędowania:poniedziałek -8.00-16.00wtorek-piatek- 7.30-15.30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.stepnica.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Po uprzednim powiadomieniu pisemnym lub faksem, cena 10 zł brutto. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:Przedmiotem zamówienia jest:Wywóz nieczystości stałych (komunalno -bytowych) o kodzie odpadu 20 03 01 z terenu Gminy StepnicaZamówienie obejmuje wywóz nieczystości stałych (komunalno- bytowych) o kodzie odpadu 20 03 01 znajdujących się:a) 2 pojemniki 1100 l i 1 kontener KP-7 z terenu cmentarza w Stepnicy, b) 2 pojemniki 1100 l i 1 kontener KP-7 z terenu cmentarza w Żarnowie, c) 1 kontener KP-7 z terenu Urzędu Gminy w Stepnicy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 90111300-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Wywóz nieczystości stałych (komunalno-bytowych):od 01.04.2007 r. do 31.03.2010 r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:Zgodnie ze SIWZ.8) Informacja na temat wadium:Brak.9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena za wywóz pojemników 1100 l i kontenera KP-7

100 %

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Stepnicaul. Kościuszki 472-112 StepnicaPokój nr 6 -sekretariat do dnia 2007-03-12 do godz. 10.00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stepnica.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Stepnicaul. Kościuszki 4 72-112 Stepnicapok. nr 3 sala konferencyjnadnia 2007-03-12 o godz. 10.30. 13) termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-12 ____________________________________Gmina Stepnica


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie-wywoz nieczystosci.doc (DOC, 31.00Kb) 2007-03-05 10:58:56 480

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ-wywoz_nieczystosci.doc (DOC, 128.50Kb) 2007-03-05 10:58:56 49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
05 mar 2007

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
05 mar 2007, godz. 10:58

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
05 mar 2007, godz. 10:58