Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont portu rybackiego w Stepnicy


BG. 2227-6/07

 

Stepnica, 11.04.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont budynku głównego i wiaty z portiernią w Porcie Rybackim w Stepnicy

na potrzeby Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl

ug@stepnica.pl

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek-Piątek 7.30-15.30

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Po uprzednim powiadomieniu listownie, faksem.

Cena 20,00 zł .

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Planowana inwestycja obejmuje: Remont budynku głównego i wiaty z portiernią w Porcie Rybackim w Stepnicy oraz roboty instalacyjne wod. -kan. i elektryczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.45.30.00, 45.33.20.00, 45.31.00.00

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

20.08.2007 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodnie ze SIWZ

 

 1. Informacja na temat wadium:

Wadium nie wymagane.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

Cena 100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 15.05.2007 r. do godz. 10.00

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

 

 1. miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

dnia 15.05.2007 r. o godz. 10.30.

 

 1. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.06.2007 r.

 

 1. informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

 1. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

 1. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

 

 

____________________________________

Gmina Stepnica

 

1

 

 

2

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 43.50Kb) 2007-04-12 15:39:56 471

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
korekta_ksiazki_przedmiarow.doc (DOC, 20.00Kb) 2007-04-12 15:40:31 85
siwz_i_zalaczniki.doc (DOC, 254.50Kb) 2007-04-12 15:39:56 78
zalaczniki.zip (ZIP, 4.45Mb) 2007-04-12 15:40:12 82

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie uniewa niemie remont portu.doc (DOC, 19.50Kb) 2007-05-16 12:21:07 486

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
01 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
12 kwi 2007, godz. 15:39

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
12 kwi 2007, godz. 15:39