Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prace planistyczne


BG. 7324-1/06

Stepnica, 2006-12-12OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac planistycznych na potrzeby Gminy Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Nr sprawy: BG. 7324-1/06.Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicyul. Kościuszki 4 72-112 Stepnicawww.stepnica.pl budownictwo@stepnica.pl Poniedziałek 8.00-16.00Wtorek -Piątek 7.30- 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.stepnica.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: po uprzednim pisemnym powiadomieniu w pok. nr 13 A, cena wynosi 12,20 zł brutto, którą należy wpłacić na konto PKO O/GOLENIÓW 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:1. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, 2. przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3. wykonanie oceny skutków jakie zostaną wywołane w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w 2007, 2008, 2009 roku przez decyzje wymienione w pkt. 1 i 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wspólny Słownik Zamówień: 74250000-6

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: Lata 2007, 2008,2009 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:Zgodnie z zapisami SIWZ8) Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena ryczałtowa -wynagrodzenie miesięczne za usługę

100 %

10) miejsce i termin składania ofert:w siedzibie zamawiającego Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicyul. Kościuszki 472-112 Stepnicapok. nr 6 sekretariat do dnia 2006-12-22 do godz. 10.00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicyul. Kościuszki 4 72-112 Stepnicapok. nr 3 sala konferencyjnadnia 2006-12-22 o godz. 10.30. 13) termin związania ofertąWykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.01.2007 r.

Wójt Gminy Stepnica____________________________________Gmina Stepnica


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 24.50Kb) 2006-12-13 15:26:22 481

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_zalaczniki.doc (DOC, 94.50Kb) 2006-12-13 15:26:22 129

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wybor prace planistyczne.doc (DOC, 20.00Kb) 2006-12-22 15:17:34 472

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
13 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
13 gru 2006, godz. 15:26

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
13 gru 2006, godz. 15:26