Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko dla planowanego przedsięwzięcia.


Stepnica, dnia 23.02.2009 r.

Gk.7624-10/08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

zgodnie z art. 61 § 4 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ).

zawiadamiam

że w dniu 23 lutego 2009 r. na wniosek WM Spółka jawna Wiesław Malinowski Waldemar Malinowski ul. Pomorska 99, 74-100 Gryfino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu płynnego z usługami towarzyszącymi na terenie działki nr 512/5,512/13 w miejscowości Stepnica , Gmina Stepnica.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 )

zainteresowani mają prawo do składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Stepnicy pok. Nr 12, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji, dotyczącej przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 77 i art. 78 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przy realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującym organem:

- Starostwo powiatowe w Goleniowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych..

Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
04 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
25 mar 2009, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
25 mar 2009, godz. 15:16