Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się  posiedzenie komisji ds. Gospodarki
i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodniczący  komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy
    

        Marek Kleszcz

Porządek:

1.  Otwarcie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

2.  Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.  Przyjęcie protokołu Nr 12/2022 z  posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 listopada 2022 r.

4. Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie działania posterunku Policji w Stepnicy za 2022 rok.

5. Sprawozdanie  z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy  w roku 2022.

6. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy za rok 2022.

7. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.

8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.

9. Sprawozdanie z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2022 rok.

11. Sprawozdanie z działalności komendanta Gminnego OSP za 2022 rok.

12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2022 rok.

14. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2022 r.

15.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2022.

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2022.

18. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2022.

19. Raport końcowy z realizacji programu Polityki zdrowotnej.

20. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Stepnicy w sprawie zmiany  Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, przyjętego uchwałą Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2023 rok.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 4 Czarnocin/.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 7 Czarnocin/.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica – 1, miasta Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym./ dz. Nr. 418/4/

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. / dz. Nr 418/8/

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. /dz. Nr 418/6/

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 15 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na stację linii radiowej.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica rodziny repatriantów.

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

44. Wolne wnioski.

45.  Zamknięcie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu   Rady Miejskiej w Stepnicy.

43. Wolne wnioski.

44.  Zamknięcie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu   Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu komisji ds. gospodarki i budżetu 16.03.2023 r. (DOCX, 17.37Kb) 2023-03-09 21:02:13 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
09 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
09 mar 2023, godz. 21:02

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
09 mar 2023, godz. 21:02