Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2012 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Stepnica 2016-08-18 11:35:37
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 4 stycznia 2012r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2012-01-04 11:39:58
Zarzadzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2012 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu 2012-02-29 15:43:21
Zarzadzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2012 r . w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr X/101/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2012. 2012-02-29 15:34:17
Zarzadzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2012 r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2012 2012-01-12 13:43:10
Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2012r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne 2012-01-18 14:58:21
Zarzadzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2012 r . w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-02-29 15:27:45
Zarzadzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok oraz układu wykonawczego 2012-03-16 11:32:14
Zarzadzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lutego 2012 r . w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2012-02-29 15:45:19
Zarzadzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2012 r . w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne 2012-02-29 15:21:55
Zarzadzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2012 r . w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica 2012-02-29 15:20:23
Zarzadzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2012 r . w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2012-03-09 14:30:15
Zarzadzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2012 r . w sprawie upowaznienia Kierownika OPS Stepnica do załatwienia spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-03-14 12:04:21
Zarzadzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2012 r . w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 2012-03-16 11:30:34
Zarzadzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2012 r . w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów kończących słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2012-03-06 09:19:38
Zarzadzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2012 r . zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat stanowiacych zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Stepnica 2012-02-29 14:46:15
Zarzadzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-04-23 11:42:13
Zarzadzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2012 r . w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r. 2012-03-21 12:55:25
Zarzadzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 marca 2012 r . w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2012-03-09 14:31:02
ZARZADZENIA NR 20/2012 WÓJTA GMINY STEPNICA Z DNIA 12 MARCA 2012 R W SPRAWIE ROZSTRZYGNIECIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACIĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURYI DZIEDZICTWA NARDOWEGO 2013-01-22 08:41:42
Zarzadzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2012 r . zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 euro 2012-04-06 11:16:04
Zarzadzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie edukacji, oswiaty i wychowania 2012-04-23 11:49:26
Zarzadzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2012 r . w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r. 2012-03-21 12:56:21
Zarzadzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2012 r . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-04-12 12:39:57
Zarzadzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 kwietnia 2012 r . w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2012-04-19 09:42:58
Zarzadzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2012 r . w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-04-19 09:33:58
Zarzadzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2012 r . zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawe estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-04-19 13:15:35
Zarzadzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25.04.2012 r. w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie edukacji oswiaty i wychowania 2012-04-25 15:22:11
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie przeznaczenia do zmiany nieruchomości gminnej w celu uzyskania gruntów niezbędnych do budowy przez Gminę Stepnica drogi przy planowanym osiedlu mieszkaniowym w Stepnicy 2015-05-20 12:04:36
Zarzadzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-05-23 09:10:49
Zarządzenie 34/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie harmonogramu prac związanych z nadaniem miejscowości Stepnica statusu miasta 2012-05-18 15:02:14
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-06-13 08:11:34
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji celem oceny przydatności i sposobu likwidacji zbędnego sprzętu obrony cywilnej 2012-05-24 14:00:54
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2012-05-31 11:30:21
Zarzadzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-07-23 08:31:57
Zarzadzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyzuru Wójta Gminy Stepnica w razie wewnętrznego lub zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2012-06-06 13:48:55
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2012 r. 2013-07-31 08:03:09
Zarządzenie 41/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-08-02 14:47:01
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2014-09-11 10:29:53
Zarzadzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-08-07 14:42:41
Zarzadzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r. 2012-09-25 07:41:59
Zarzadzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 września 2012 r. 2012-09-25 07:48:28
Zarządzenie 47/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2016-05-05 10:51:29
Zarzadzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 października 2012 r. w sprawie okreslenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2012-10-10 15:26:37
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2014-09-11 10:30:37
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy wraz z procedurą na wypadek naruszenia zapisów Kodeksu 2012-11-07 14:37:10
Zarzadzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2012-11-07 14:40:10
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2014-09-11 10:31:40
Zarządzenie Wójta Gminy Stepnica nr 52/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ?Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica?. 2012-11-22 08:44:24
Zarzadzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2012 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejj 2012-12-17 13:27:14
Zarzadzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku aktu normatynego lub innego aktu prawnego 2012-11-23 10:29:06
Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 r. pn \" Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Edukacyjno-Rechabilitacyjno- Wychowawczego w Przybiernowie\" 2012-12-05 12:45:58
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2014-09-11 10:26:57
Zarzadzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie upowaznienia pracownia Osrodka Opieki Społecznej do przekazywania informacji gospodarczej ozobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej 2012-12-05 12:52:59
Zarzadzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego 2012-12-06 10:28:29
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Stepnicy 2013-07-31 08:06:25
Zarzadzenia Nr 61/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-01-09 08:30:40
Zarzadzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełniosprawnych w 2013 r. pn \" Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Przybirnowie 2013-01-09 08:27:09
Zarzadzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejj 2013-01-09 08:23:10
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2014-09-11 10:29:05
Zarzadzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020 2014-09-11 10:19:42
Zarzadzenie Nr 67/12 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVII/182/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2013 2014-09-11 10:23:57
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2013 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2013 2014-09-11 10:15:52
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2013-07-31 08:09:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosława Nowak

Data wytworzenia:
04 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mirosława Nowak

Data publikacji:
04 sty 2012, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-