Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica 2023-01-04 11:16:26
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-02-14 11:23:05
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z programu "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-31 10:40:58
Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania i przekazywania informacji oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-01-31 10:46:22
Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-01-31 10:51:11
Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stepnica 2023-02-14 11:26:46
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2023-02-14 11:35:52
Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ksztacenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form ksztalcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku. 2023-02-14 11:31:16
Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2023-02-01 13:23:54
Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnca 2023-02-02 13:51:26
Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby do tymczasowego pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Kopice 2023-02-21 08:46:12
Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedzkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica 2023-02-28 14:24:04
Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2023-02-20 10:11:30
Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica 2023-03-01 10:52:42
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2023-03-02 10:34:12
Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ 290 GD 2023-03-02 11:25:31
Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kopice 2023-03-03 09:26:51
Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2023-03-07 12:32:25
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowe, położone w obrębie geodezyjnym Stepnica - 1, miasta Stepnica 2023-03-14 08:14:10
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu hali widowiskowo - sportowej, siłowni, sali fitness, kompleksu boisk sportowych "Orlik" oraz cennika za korzystanie 2023-03-30 11:43:45
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Stepnica 2023-03-27 14:31:52
Zarządzenie Nr 22/2023 Burmitrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia 2023-03-27 12:08:58
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2023-03-27 12:16:36
Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica 2023-04-07 10:57:33
Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ 290 GD 2023-03-29 10:12:08
Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2023-03-30 08:07:36
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2023-03-31 09:31:20
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2023 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-04-07 09:17:49
Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-10-30 11:29:31
Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-04-17 09:04:23
Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i A1 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy" 2023-04-26 11:55:29
Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2023-05-08 09:50:31
Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-05-12 10:08:47
Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-05-12 10:11:35
Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Konstantego Maciejewicza w Stepnicy. 2023-05-12 13:13:53
Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2023-05-16 10:47:52
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2023-05-22 10:51:00
Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2023-06-16 11:29:50
Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy 2023-06-13 15:00:22
Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2023-06-15 11:53:11
Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeadaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy 2023-06-16 09:10:52
Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2023-06-30 08:41:51
Zarządzenie Nr 42A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica 2024-03-08 15:23:02
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej 2023-07-06 09:08:04
Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnica 2023-08-02 09:45:15
Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne 2023-07-31 14:17:39
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2023-07-31 14:21:20
Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-08-03 08:11:03
Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-08 11:28:42
Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicz w Stepnicy 2023-09-07 15:18:48
Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Stepnica 2023-08-30 14:20:05
Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu umieszczania ogłoszeń i reklam na słupach ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Stepnica 2023-09-07 12:10:48
Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-09-06 09:58:07
Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Stepnica 2023-09-05 09:00:24
Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz Referendum Ogólnokrajowego 2023-09-05 15:15:19
Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2023-09-08 08:25:56
Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-10-04 12:00:39
Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2023-09-29 12:24:05
Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2023 r. w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2023-10-03 15:39:25
Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2024-01-08 14:54:58
Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2024-01-08 15:00:06
Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Stepnica 2023-10-30 11:38:56
Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2023-11-16 10:10:43
Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2023-11-16 10:14:47
Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2023-11-16 10:17:41
Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2023-11-23 09:42:35
Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-04 13:50:36
Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica 2023-12-01 10:23:57
Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej-prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2024 r. 2023-12-08 08:00:57
Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminne 2023-12-01 15:22:02
Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-12-01 15:24:45
Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-12-14 11:58:23
Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-12-28 11:32:21
Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2023-12-28 11:04:45
Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2023-12-28 11:08:07
Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica 2023-12-28 12:39:17
Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2024 r. 2023-12-28 13:05:21
Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku w Gminie Stepnica 2023-12-29 13:56:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 11:12

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 11:12