Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zadania i kompetencje

 

 

 

Gmina Stepnica jest wspólnotą samorządową osób mieszkających w jej granicach administracyjnych.

 

Gmina posiada osobowość prawną. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

Siedzibą władz gminy jest Stepnica.

 

ZADANIA GMINY.

 

Do zakresu działania gminy Stepnica należą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Gmina wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

Gmina wykonuje zadania:

 

1) własne, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,

 

2) zlecone z zakresu administracji rządowej lub samorządowej na mocy obowiązujących ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień z organami tej administracji.

 

Rada Miejska

 

1. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska w Stepnicy

 

2. Rada składa się z radnych wybranych przez mieszkańców gminy, w liczbie określonej ustawą.

 

3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

 •  Przewodniczący rady organizuje i koordynuje pracę Rady zgodnie z art.19 ustawy o samorządzie gminnym.

 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 6. Rada Miejska przyznaje odrębną uchwałą diety i zwrot kosztów podróży radnym oraz sołtysom lub reprezentującym ich członkom rad sołeckich

 7. Rada wykonuje swe funkcje na sesjach oraz w okresie między sesjami za pośrednictwem radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz komisji.

 8. Rada rozpatruje i rozstrzyga na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji.

 9. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości niezbędnej do wykonania swoich zadań zgodnie z planem pracy Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 10. Roczny plan pracy Rady winien być uchwalony do końca lutego każdego roku.

 11. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy.

 12. Dla rozpatrzenia spraw szczególnej rangi Rada zwołuje sesje uroczyste.

13. Podczas sesji uroczystej mogą być podejmowane wyłącznie rezolucje.

 14. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje komisje stałe określając ich nazwę, przedmiot działalności i skład osobowy.

 15. Do zadań Komisji stałych należy:

 a) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę i Burmistrza Miasta i Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,

 b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w formie pisemnej,

 c) opracowywanie stanowisk dla Rady w sprawach dla których Komisja została powołana,

 d) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie objętym ich działalnością merytoryczną.

 16. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków, stanowisk przedkładanych Radzie do uchwalenia.

 17. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 18. W celu wykonania określonych zadań Rada może powołać Komisje doraźne.

 19. W uchwale powołującej Komisję doraźną Rada określa:

 a) skład osobowy,

 b) zadanie do wykonania dla którego powołuje się Komisję,

 c) czas jej działania.

20. O sposobie wykonania prac Komisja informuje Radę poprzez złożenie sprawozdania i ulega rozwiązaniu.

 Organem wykonawczym gminy jest: BURMISTRZ MIASTA I GMINY

1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1.  przygotowanie projektów i wykonanie uchwał Rady,

 2.  określanie sposobu wykonania uchwał,

 3.  gospodarowanie mieniem komunalnym,

 4.  wykonywanie budżetu,

 5.  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 6.  kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 7.  składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,

 8.  udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 9.  wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

 10.  przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności,

 11.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 12.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Rozstrzygnięcia Burmistrza, które nie wymagają formy decyzji lub postanowienia administracyjnego wydawane są w formie zarządzeń.

3. Wójt prowadzi rejestr wydanych zarządzeń.

4. W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

5. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza  w drodze zarządzenia.

7. Burmistrz  wykonuje inne czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

8. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym.

9. Rada Miejska ustala wynagrodzenie Burmistrza.

10. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wykonuje   Zastępca Burmistrza  lub Sekertarz Gminy.

11. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz.

12. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza do składania oświadczeń samodzielnie lub z inną osobą.

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
04 lut 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
16 lip 2003, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
02 sty 2019, godz. 08:49