Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej 2019 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwały Rady Miejskiej od sesji nr VIII w dniu 18.11.2019 r. znajdują się w systemie rada http://bip.stepnica.pl/rada/uchwaly/2019 2020-01-28 21:29:42
Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2020 r. 2019-03-25 09:19:42
Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-03-25 09:21:14
Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica. 2019-03-25 09:55:33
Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 2019-03-25 09:57:57
Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2019-03-25 09:59:30
Uchwała Nr III/38/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej. 2019-03-25 10:02:00
Uchwała Nr III/39/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 2019-03-25 10:03:03
Uchwała Nr III/40/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2019-03-25 10:04:41
Uchwała Nr III/41/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019r. 2019-03-25 10:06:38
Uchwała Nr III/42/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019r. 2019-03-25 10:08:11
Uchwała Nr III/43/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica. 2019-03-25 10:11:05
Uchwała Nr III/44/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 2019-03-25 10:15:06
Uchwała Nr III/45/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018r. 2019-03-25 10:16:59
Uchwała Nr III/46/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019r. 2019-03-25 10:18:16
Uchwała Nr III/47/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2019-03-25 10:21:12
Uchwała Nr III/48/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2019-03-28 07:58:22
Uchwała Nr III/49/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia wynagrodzenia nauczycieli. 2019-03-28 08:01:09
Uchwała Nr III/50/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica. 2019-03-28 08:04:53
Uchwała Nr III/51/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-03-28 08:06:28
Uchwała Nr III/52/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2019-03-28 08:07:59
Uchwała Nr III/53/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-03-28 08:10:32
Uchwała Nr III/54/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2019-03-28 08:12:40
Uchwała Nr III/55/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-03-28 08:13:55
Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica 2019-07-09 10:23:14
Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2019-07-09 10:24:45
Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie nawiązania partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa) 2019-07-09 10:26:17
Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-07-09 10:28:26
Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-07-09 10:29:14
Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:30:18
Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok 2019-07-09 10:31:13
Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2019-07-09 10:32:26
Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 maj 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 10:33:39
Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Stepnica 2019-07-09 10:54:37
Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-09 11:02:02
Uchwała Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego? 2019-07-09 11:04:03
Uchwała Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 2019-07-09 11:05:20
Uchwała Nr V/69/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:06:26
Uchwała Nr V/70/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2019-07-09 11:07:22
Uchwała Nr V/71/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat 2019-07-09 11:08:20
Uchwała Nr V/72/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-09 11:09:21
Uchwała Nr V/73/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania 2019-07-09 11:10:07
Uchwała Nr V/74/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:11:12
Uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-09 11:12:03
Uchwała Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka-gmina Stepnica 2019-09-25 08:07:16
Uchwała Nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gmiuny Stepnica z dnia 22 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2019-09-25 08:10:00
Uchwała Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przestawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2019-09-25 08:11:26
Uchwała Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie okreslenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2019-09-25 08:12:56
Uchwała Nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystapienia Gminy Stepnica do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 2019-09-25 08:14:35
Uchwała Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie prezyjęcia programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłychw Gminie Stepnica na lata 2019-2023 2019-09-25 08:17:21
Uchwała Nr VI/82/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2019-09-25 08:18:54
Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-11-04 10:15:45
Uchwała Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 2019-11-26 08:28:31
Uchwała Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 2019-11-04 10:18:15
Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r . w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2019-11-26 08:24:50
Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r.w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica 2019-11-04 10:23:38
Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica 2019-11-26 08:20:42
Uchwała Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLMN w aglomeracji Stepnica 2019-11-04 10:25:33
Uchwała Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r 2019-11-26 08:18:19
Uchwała Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. zmieniajaca uchwałe Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem z 2019 r. 2019-11-04 10:28:47
Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2019-11-27 08:40:13
Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-11-27 08:41:38
Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Miejskiej w stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-11-27 08:43:25
Uchwała Nr VIII/91/10 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica 2019-11-27 08:48:04
Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Stepnicy zdnia 18 listopada 2019 r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2019-11-27 08:49:55
Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Stepnicy zdnia 18 listopada 2019 r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2019-11-27 08:49:54
Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 2019-11-27 08:52:53
Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r.w sprawie opłaty od posiadania psów. 2019-11-27 08:53:55
Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. 2019-11-27 08:55:12
Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2020 r.. 2019-11-27 08:56:26
Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica. 2019-11-27 08:57:34
Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r.w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-11-27 09:00:50
Uchwała NR VIII/99/10 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r . w sprawie uchylenia uchwały NR VII/87/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r 2019-11-27 09:02:17
Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-27 09:04:30
Uchwała Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w spreawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 2019-11-27 09:05:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
25 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
25 mar 2019, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-