Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiacych własność komunalną


UCHWAŁA Nr XVI/141 / 04

Rady Gminy Stopnica

z dnia 12 marca 2004 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie określenia warunków umieszczania reklam i tablic

informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną

Na podstawie art. 18 ust. l i art 51 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568 ) Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale Nr VI/70/03 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie określenia "warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną skreśla się dotychczasową część § 2 ust l, który otrzymuje brzmienie:

l. „Ustala się miesięczną wysokość opłaty za umieszczenie reklam w zależności od wielkości reklamy:

a. za reklamę do wielkości l m2 w wysokości 28 zł. plus podatek VAT,

b. za każde 0,25 m2 powyżej l m2 dodatkowo 8 zł. plus podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
26 paź 2004, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 paź 2004, godz. 12:19