Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.


Uchwała Nr XIII/112/03

Rady Gminy Stepnica

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od posiadania psów ciążącego na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica w wysokości 25,00 zł od każdego psa.

2. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w odniesieniu do podatników będących emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielnie gospodarstwo domowe w wysokości 12,00 zł od każdego psa.

§ 2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psa zabranego ze schroniska w pierwszym roku podatkowym od nabycia psa.

§ 3. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry, bez wezwania do dnia 31-go marca każdego roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca podatek od posiadania psów płatny jest w połowie wysokości w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

§ 4. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

§ 5. 1. Poboru podatku od posiadania psów dokonują sołtysi na terenie sołectw.

2. Osoby fizyczne mogą wpłacać podatek od posiadania psów również w kasie Urzędu Gminy w Stepnicy.

§ 6. Zasady inkasa oraz wynagrodzenie za pobór podatku reguluje odrębna uchwała.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1956/.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy.

UZASADNIENIE

Podatek od posiadania psów podniesiony został w stosunku do stawek ustalonych na rok 2003 o wskaźnik 2,2%.

Zwolnienia ustawowe przysługują:

  1. pod warunkiem wzajemności - członkom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

osobom w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa, z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
26 paź 2004, godz. 11:38

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 paź 2004, godz. 11:38