Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

informuje o wydłużeniu terminu  do dnia 09.01.2024 r. do godz. 15.30 na  składanie dokumentów aplikacyjnych w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze Komendant Straży Miejskiej.

Stepnica, dnia 14.12.2023r.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

    1. Stanowisko pracy:

Komendant Straży Miejskiej

 

    1. Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe;

c) ukończone 21 lat;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) co najmniej pięcioletni staż pracy,

h) sprawność pod względem psychicznym i fizycznym;

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej;

j) prawo jazdy kat. „B”;

k) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem stanowiska.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

a) predyspozycje osobowe: samodzielność, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność argumentowania;

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) sprawne posługiwanie się komputerem;

d)  doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych: Straży Gminnej, Policji lub     Straży Granicznej;

e) znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych;

-  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie;

- ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń;

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

-  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi.

f) mile widziane ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich /gminnych oraz szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) organizowanie pracy Straży Miejskiej w sposób pozwalający na prawidłowe realizowanie zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o straży gminnej i akty prawa miejscowego;

b) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Stepnica, wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego;

c) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań w stosunku do właścicieli, zarządców, administratorów nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powiązanych aktów prawa miejscowego,

d) bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów;

e) prowadzenie ewidencji mandatów karnych i ich rozliczanie;

f) planowanie budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Straż Miejską, dysponowanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;

g) inicjowanie nowych oraz modyfikacja istniejących form działania Straży Miejskiej w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań;

h) dokonywania bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta i gminy, podejmowanie działań dostosowanych do występujących zagrożeń i potrzeb;

i) realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej;

j) dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi

k) reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz;

l) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt;

ł) nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu;

m) informowanie Burmistrza Miasta i Gminy o stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;

n) współpraca z Policją, Strażą Graniczną, służbami sanitarnymi, weterynaryjnymi, Urzędem Skarbowym, Strażą Pożarną, i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw;

o) sporządzanie niezbędnych raportów, statystyk, analiz w tym przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności;

p) prowadzenie dokumentacji związanej z samochodem służbowym (karty drogowe, rozliczenia paliwa, ubezpieczenia, naprawy).

 

5. Warunki pracy :

 1. Wymiar czasu pracy pełny etat; godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 – 15.30 (ewentualnie dodatkowo – w sytuacjach tego wymagających - w dni wolne od pracy, lub inne godziny pracy w dni robocze),

b) charakter pracy: administracyjno – biurowa połączona z częstymi wyjazdami samochodem służbowym w  teren najczęściej w granicach gminy Stepnica, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

c) praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na                            II piętrze; budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (winda) – tylko w zakresie parteru; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych,

d) stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

e) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

f) mailowy, telefoniczny i bezpośredni kontakt z interesantem,

g) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV) opatrzony podpisaną klauzulą,
 2. list motywacyjny opatrzony podpisaną klauzulą,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenia kandydata o :

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  

- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań komendanta Straży Miejskiej,
 2. oświadczenie kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej w przypadku mężczyzn.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, lub

- pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, lub

- pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej, w terminie do dnia 18.12.2023 r. do godz. 15.30. Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom, będą przechowywane na stanowisku ds. kadrowych, oświaty, kultury i archiwum zakładowego przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Zatrudnienie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

Pozostałe dane osobowe  np. wizerunek, zainteresowania będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraża kandydat, wysyłając nam swoje zgłoszenie aplikacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

           

 

Stepnica, dnia 01.12.2023 r.                                                 Andrzej Wyganowski

 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, 72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl.
 3. Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa: art.6 ust.1 lit.b RODO, art.6 ust.1 lit.c RODO, art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja. Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane na stanowisku ds. kadrowych, oświaty, kultury i archiwum zakładowego przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone.
 10. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru odebrać swoje oferty, składając stosowne oświadczenie.
 11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 12. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 13. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
kwestionariusz dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (PDF, 87.55Kb) 2023-12-01 13:49:44 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kwiryng

Data wytworzenia:
01 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Mariola Kwiryng

Data publikacji:
01 gru 2023, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Kwiryng

Data aktualizacji:
14 gru 2023, godz. 11:41