Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z tereniu polderu"Gąsierzyno" 2023-01-02 09:58:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 2/2022, znak: AOŚ.6733.11.4.2021.2022.MS, z dnia 31.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2022-12-30 13:44:05
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o uzgodnienie projektu decyzji na szczególne korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2022-12-22 13:25:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce 687/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2022-12-22 09:58:26
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2022-12-14 12:11:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2022-12-12 13:41:39
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek PGW Wody Polskie 2022-12-06 15:28:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2022-11-28 14:40:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 2/2022, znak: AOŚ.6733.11.4.2021.2022.MS, z dnia 31.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2022-11-28 13:19:30
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. studni głębinowych dz. 250/9 obręb geodezyjny Widzieńsko 2022-11-18 09:30:29
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. studni głębinowych dz. 26/2 obręb geodezyjny Miłowo 2022-11-17 13:53:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-rozbudowa przejścia przez m.Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111, etap II przejście przez m.Stepniczka 2022-11-14 15:21:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 2/2022, znak: AOŚ.6733.11.4.2021.2022.MS, z dnia 31.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2022-10-25 11:49:56
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek PGW Wody Polskie 2022-10-18 09:53:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana nr 10) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-14 09:48:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji nr 7/2022 z dnia 16.09.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE, na działkach 33/2 i 43 położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-09-16 09:38:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 PE, na działkach 33/2 i 43 położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-08-30 14:27:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 6/2022 znak: AOŚ.6733.2.4.2022.MS z dnia 25.08.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 42, 52, 53, 54, 78 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2022-08-25 14:17:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -sieć wod-kan dz. nr 42, 52, 53, 54 i 78 obręb Racimierz 2022-08-10 12:44:42
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie przedłużenie terminu załatwienia sprawy -pozwolenie wodno -prawne 2022-08-04 14:16:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego -sieć gazowa niskiego ciśnienia dn 90PE na działkach 33.2 i 43 obręb Stepniczka 2022-08-04 12:50:14
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zgromadzeniu całości materiałów dowodowych w prowadzonym postępowaniu na wniosek PGW Wody Polskie. 2022-07-07 11:15:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 42, 52, 54, 78 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2022-07-06 12:30:55
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 507.28 obręb Stepnica-1 2022-06-29 09:51:25
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury, informującego o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postepowania wszczetego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2022-06-03 14:53:36
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wyznaczeniu nowego terminu załatwienie sprawy prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2022-06-03 14:51:12
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 86.4 i 86.6 obręb Racimierz 2022-06-03 13:22:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 10/2021 znak: AOŚ.6733.9.4.2021.MS z dnia 5.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-05-31 15:08:21
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego: AP-4.7840.1.3-10.2022.PM 2022-05-31 14:11:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów upraw z terenu polderu "Stepnica I" 2022-05-24 15:14:59
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na odwodnieniu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2022-05-20 15:22:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania: " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2022-04-29 14:48:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie zmiany decyzji nr 10/2021 znak: AOŚ.6733.9.4.2021.MS z dnia 5.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-04-29 13:16:46
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 86.4 i 86.6 obręb Racimierz 2022-04-21 20:33:39
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 97.12 (wydzielonej z . nr 97.5) obręb Stepniczka 2022-04-21 20:27:33
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 161.5 obręb Stepnica-1 2022-04-12 13:53:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 507.28 (wydzielona z dz. nr 507.17) obręb Stepnica-1. 2022-04-07 08:35:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 23.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-03-24 13:14:14
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO/PG/450/4612/2021 z dn. 15.03.2022 r. 2022-03-24 11:54:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica. 2022-03-17 14:09:57
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 97.12 Stepniczka 2022-03-07 08:02:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe na terenie Gminy Stepnica 2022-03-04 13:52:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-02-25 12:49:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 17.02.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-18 13:10:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-15 13:39:48
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 380.3 obręb Stepnica-1 2022-02-08 21:17:32
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 379.3 obręb Stepnica-1 2022-02-08 21:12:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-02 14:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2022 z dnia 31.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie 2022-02-01 12:26:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-01-28 14:27:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2022 z dnia 26.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2022-01-26 12:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2022-01-11 11:05:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym 2022-01-11 11:02:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-01-05 09:30:01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Smolarek

Data wytworzenia:
05 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marlena Smolarek

Data publikacji:
05 sty 2022, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-