Stepnica: Budowa budynku garażowego straży pożarnej w Czarnocinie, gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 65091 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33285 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garażowego straży pożarnej w Czarnocinie, gmina Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garażowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 173/7 w Czarnocinie, gm. Stepnica. Budynek cechuje się zwartą bryłą opartą na planie prostokąta. Kryty dachem dwuspadowym kącie nachylenia 7°, kryty blachodachówką. Dane liczbowe: - powierzchnia zabudowy - 68,25 m² - powierzchnia użytkowa - 56,37 m² - kubatura - 281,86 m³ - wysokość budynku - 5,05 m - szerokość elewacji łącznie z istniejącym budynkiem - 19,03 m - kąt nachylenia połaci dachowej - 7º - wskaźnik powierzchni zabudowy - 2,45% - powierzchnia biologicznie czynna - 72,78% Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170372,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ