Stepnica: Przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 208195 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192675 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu zestawu 56 ciepłych posiłków x 2 dni/tydzień x 60 tygodni do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w ramach projektu pn. Rozwiń skrzydła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Posiłek musi spełniać wymagania żywnościowe posiłku regeneracyjnego dla uczniów w wieku gimnazjalnym. Powinien być przygotowany z pełnowartościowych produktów dobrej jakości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w dwutygodniowym cyklu żywienia danie mięsne + kompot/napój na zmianę danie jarskie + kompot/napój. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich norm sanitarnych. Posiłki winne być przygotowywane i dostarczane, zgodnie z harmonogramem. Wyłonionemu Wykonawcy Zamawiający przedstawi harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia, który po uzgodnieniu stanowić będzie załącznik do umowy. Posiłki winny być podawane na naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi.. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów równoważnych o właściwościach i jakości nie gorszej niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny zamawiający uważa produkt lub wyrób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ