Stepnica: Przebudowa dachu wraz ze zmianą elewacji budynku przystanku PKS w Stepnicy, Gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 251339 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243984 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dachu wraz ze zmianą elewacji budynku przystanku PKS w Stepnicy, Gmina Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres a) przebudowa dachu, b) zmiana elewacji budynku c) przebudowa sanitariatów wraz z instalacją sanitarną i elektryczną 3.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają następujące załączniki: 1. Decyzja pozwolenie na budowę-załącznik nr 1 do SIWZ 2. Projekt branży architektonicznej - załącznik 2 do SIWZ. 3. Projekt branża konstrukcyjnej- załącznik 3 do SIWZ. 4. Ekspertyza techniczna - załącznik 4 do SIWZ. 5. Projekt instalacji sanitarnej- załącznik 5 do SIWZ. 6. Projekt instalacji elektrycznej- załącznik 6 do SIWZ. 7. Informacja bioz - załącznik 7 do SIWZ. 8. Przedmiar -branża budowlana- załącznik 8 do SIWZ. 9. Przedmiar -branża sanitarna- załącznik 9 do SIWZ. 10. Przedmiar- branża elektryczna- załącznik 10 do SIWZ. 11. STWIOR- wymagania ogólne- załącznik nr 11 do SWIZ 12. STWIOR- branża elektryczna- załącznik nr 12 do SWIZ 13. STWIOR- branża sanitarna -załącznik nr 13 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.56.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140510,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ