Stepnica: Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie
Numer ogłoszenia: 407300 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351200 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Planowana inwestycja obejmuje: Rozbudowę przystani jachtowej w Gąsierzynie Zakres: Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 1. wykonaniu pomostu stanowiącego przedłużenie linii cumowniczej istniejącego nabrzeża, a) przedłużenie linii cumowniczej obecnego nabrzeża przez wykonanie pomostu drewnianego o szerokości 3 m w kierunku południowym. Po przedłużeniu sumaryczna długość linii cumowniczej obu obiektów wynosić będzie 40 m. 2. wykonaniu robót bagrowniczych na akwenie podejściowym do przystani Projektuje się przywrócenie głębokości 2,0 m na akwenie w rejonie nabrzeża, wykonując podczyszczeniowe roboty czerpalne, usuwające powstałe wieloletnie wypłycenia. Urobek z robót czerpalnych, w ilości 2550 m3 złożony zostanie na polu refulacyjnym Mańków usytuowanym w odległości 8 km od Gąsierzyna drogą wodną. 3. Zagospodarowanie terenu przystani a) nawierzchni utwardzonej z polbruku za nabrzeżem oraz u podnóża odwodnej skarpy wału przeciwpowodziowego, b) pokrycie obszaru pomiędzy nawierzchnią utwardzoną a wałem p.powodziowym zielenią niską trawnik, c) oświetlenia terenu przystani latarniami parkowymi - latarnie wysokości 4 m - 3 szt. w rozstawie 20 m; światło lamp skierowane będzie w dół by nie wprowadzać w błąd jednostek płynących torem wodnym, d) punktu poboru wody bieżącej zdrój usytuowany w pobliżu linii brzegowej - samozamykający się zawór czerpalny z odwadniaczem, e) dwóch miejsc przystosowanych do grilowania: zadaszone miejsce do grilowania - wiata drewniana - obiekt gotowy zakupiony do montażu, otwarte miejsce do grilowania - krąg z siedziskami. Zgodnie z: 1. Projektem budowlanym projekt zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Projektem budowlanym roboty hydrotechniczne i czerpalne stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Projektem budowlanym (nstalacja wodociągowa stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 4. Projektem budowlanym instalacje elektryczne i oświetlenie stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Operatem wodno prawnym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 6. Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 7. Specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Informacją dotyczącą bezpieczeństwa stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i wypełnienia wymagań zawartych w następujących dokumentach: 1. decyzji nr 39/2009 znak I.I.HG-7111/31-3/09 z dnia 12.03.2009 r. Wojewody Zachodniopomorskiego, 2. decyzji znak WOŚRL.RJ.6223-58/2008 z dnia 28.01.2009 r. Starosty Goleniowskiego, 3. decyzji znak ME0130/7/2008 z dnia 01.12.2008 r. ZZMiUW w Szczecinie, 4. decyzji znak GB1o/076/839837/57/08 z dnia 15.10.2008 r. Ministra Infrastruktury, 5. pismo znak ME.5011/33/08 z dnia 28.11.2008 r. ZZMiUW w Szczecinie, 6. pismo znak ME-GO/5053/20/2008 z dnia 28.11.2008 r. ZZMiUW w Szczecinie, 7. decyzji znak ON-I-4147/22/03/08 z dnia 26.11.2008 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, 8. pismo znak MDW-I-6325/3/1/18/08 z dnia 20.11.2008 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, 9. decyzji znak OW-III-5101/289/06/08 z dnia 19.11.2008 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 410476.29 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)