Stepnica: Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica
Numer ogłoszenia: 385890 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351686 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Planowana inwestycja obejmuje: Usunięcie eternitu zawierającego azbest z terenu Gminy Stepnica w ilości ok. 82,21 Mg: - demontaż pokrycia dachu, - transport i utylizacja na specjalistyczne składowisko, za potwierdzeniem -karta odpadu. Terminy usunięcia azbestu z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić z właścicielem oraz przedstawić Zamawiającemu preliminarz rzeczowo- finansowy. Lp. Adres nieruchomości Masa przeznaczonych do unieszkodliwienia (Mg) 1 Przystanki autobusowe: Jarszewko, Żarnowo, Zielonczyn 0,72 2 ul. Portowa 5/2, 72-112 Stepnica 3,67 3 ul. Wrocławska 17, Miłowo, 72-112 Stepnica 0,22 4 Kopice 3 A, 72-112 Stepnica 0,22 5 ul. H. Pobożnego 7/1, 72-112 Stepnica 2,50 6 Kopice 8 a, 72-112 Stepnica 3,06 7 ul. Gen. St. Maczka 6, Stepniczka, 72-112 Stepnica 0,19 8 ul. Sportowa 4, 72-112 Stepnica 0,51 9 ul. Ludwiczaka 4, 72-112 Stepnica 4,72 10 ul. Żarnówko 6, 72-111 Żarnowo 5,31 11 ul. Wrocławska 8, Miłowo, 72-112 Stepnica 19,80 12 Bogusławie 1/3, 72-112 Stepnica 23,87 13 Łąka, Ul. Staropolska 18/1, 72-111 Żarnowo 3,60 14 Czarnocin 13, 72-112 Stepnica 3,06 15 Żarnówko 20/1, 72-111 Żarnowo 0,81 16 ul. Sportowa 4 a, 72-112 Stepnica 1,08 17 ul. Studencka 4, 72-111 Żarnowo 2,70 18 Zielonczyn 1, 72-112 Stepnica - budynek gospodarczy 1,68 19 ul. Sportowa 3, 72-112 Stepnica 0,09 20 ul. Wojska Polskiego 2, 72-112 Stepnica 0,81 21 ul. Polna 4, 72-112 Stepnica 3,60 RAZEM Ok. 82,21.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64131.61 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)