Stepnica: Remont placu przed wejściem do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy
Numer ogłoszenia: 251379 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249844 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont placu przed wejściem do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres Remont placu - roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - wywiezienie materiałów rozbiórkowych - utwardzenie placu z kostki betonowej typu POLBRUK- 993,50 m2 Do wyceny oferty nie należy uwzględniać kosztu materiału- kostki betonowej typu POLBRUK oraz obrzeży betonowych i krawężników, ponieważ materiał ten zostanie Wykonawcy dostarczony przez Zamawiającego. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy. 4.3. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: 1. Przedmiar robót - załącznik 1 do SIWZ, który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.50-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93351,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ