Stepnica: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - budynek A w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 1185 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272211 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - budynek A w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest: 1. budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu literą A, trzykondygnacyjnego, zawierającego 18 mieszkań. Powierzchnia zabudowy - 466,54 m2 Powierzchnia netto(w stanie wykończonym) - 1006,77m 2 w tym: pow. użytkowa podstawowa (mieszkań) - 835,98 m2 pow. pomieszczeń technicznych i gospodarczych - 38,49 m2 pow. ruchu (klatka korytarze wiatrołap) - 132,30 m2 Kubatura netto - 3783,36 m3 Powierzchnia netto parteru(w stanie wykończonym) - 344,97 m2 Pow. netto 1 i 2 piętra (w stanie wykończonym) - 330,90 m2 każde piętro Zestawienie powierzchni mieszkań i ilości lokali dla budynku A: Typ mieszkania Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] w stanie wykończonym Powierzchnia balkonu (tarasu), [m2] Ilość mieszkań na jednym piętrze Ilość mieszkań w budynku Pow. użytkowa (m2) mieszkań w budynku Typ a 46,82 4,24 2 6 280,92 Typ b 30,23 2,10 2 6 181,38 Typ c 64,90 4,24 2 6 373,68 Razem 6 18 835,98 Ilość mieszkań w budynku : 18 Ilość klatek: 1 Ilość kondygnacji: 3 Ilość pomieszczeń gospodarczych , lokatorskich (tzw. komórki): 18 Ilość pomieszczeń gospodarczych i technicznych administracyjnych : 2 2. Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, gazu i teletechnicznej. 3. Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku A 4. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia 5. Budowa przyłącza telekomunikacyjnego 6. Budowa zjazdu, dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu 7. Modernizacja przepompowni wraz z przebudową części przyłącza kanalizacjiØ200 PCV. 3.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają następujące załączniki: 1. Decyzja pozwolenie na budowę-załącznik nr 1 do SIWZ 2. Projekt budowlany - załącznik 2 do SIWZ. 3. Projekt wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania - załącznik 3 do SIWZ. 4. Projekt wewnętrznej instalacji gazu - załącznik 4 do SIWZ. 5. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej - załącznik 5 do SIWZ. 6. Projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej - załącznik 6 do SIWZ. 7. Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku A - załącznik 7 do SIWZ. 8. Projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia - załącznik 8 do SIWZ. 9. Projekt przyłącza telekomunikacyjnego - załącznik 9 do SIWZ. 10. Projekt zjazdu, dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu - załącznik 10 do SIWZ. 11. Projekt modernizacji przepompowni wraz z przebudową części przyłącza kanalizacjiØ200 PCV - załącznik 11 do SIWZ. 12. Przedmiar -branża ogólnobudowlana- załącznik 12 do SIWZ. 13. Przedmiar - wewnętrzna instalacja wod.-kan. - załącznik 13 do SIWZ. 14. Przedmiar- wewnętrzna instalacja c.o.- załącznik 14 do SIWZ. 15. Przedmiar- wewnętrzna instalacja gazu - załącznik 15 do SIWZ. 16. Przedmiar- wewnętrzna instalacja elektryczna - załącznik 16 do SIWZ. 17. Przedmiar- wewnętrzna sieć teleinformatyczna - załącznik 17 do SIWZ. 18. Przedmiar - przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku A - załącznik 18 do SIWZ. 19. Przedmiar - zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia - załącznik 19 do SIWZ. 20. Przedmiar - przyłącza telekomunikacyjnego - załącznik 20 do SIWZ. 21. Przedmiar - zjazdu, dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu - załącznik 21 do SIWZ 22. Przedmiar - modernizacji przepompowni wraz z przebudową części przyłącza kanalizacjiØ200 PCV - załącznik 22 do SIWZ. 23. Plansza zbiorcza budynek A- załącznik 23 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ. załączniki nr 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 do SIWZ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy. Zamawiający żąda kierownika budowy obecnego na budowie w pełnym wymiarze godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.10.00-9, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.23.14.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2887148,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ