Numer ogłoszenia: 68889 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82192 - 2012 data 16.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, fax. 091 4188580.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: