Stepnica: Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy
Numer ogłoszenia: 111347 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica , ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych szt. 2 na obiektach rekreacyjnych tj. na terenie plaży i terenie przystani jachtowej - Kanał Młyński w Stepnicy. Wszystkie projektowane sanitariaty kontenerowe powinny składać się z następujących pomieszczeń. Sanitariaty muszą spełniać normy powierzchniowe i wysokościowe. 1. sanitariat na plaży powinien posiadać toaletę damską z umywalką, toaletę męską z umywalką i pisuarem oraz toaletę z umywalką dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenie z muszlami ustępowymi poprzedzone tzw. przedsionkiem. Wymiary całego budynku szer. 2,5 m +/_ 10% i długość 4,5 m +/_10%. 2. sanitariat na przystani jachtowej - Kanał Młyński powinien posiadać toaletę damską z umywalką, toaletę męsko - damską z umywalką, toaletę z umywalką dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich oraz dwie oddzielne kabiny prysznicowe. Pomieszczenie z muszlami ustępowymi poprzedzone tzw. przedsionkiem. Wymiary całego budynku szer. 2,5 m +/_ 10% i długość 4,5 m +/_10%. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich winne być wykonane zgodnie z Polską Normą. Wyposażenie wnętrza - elementy sanitarne i wnętrze toalety wykonane z materiałów spełniających wymogi sanitarne. Wejście do kabin prysznicowych poprzez wrzutnik na monety w przypadku sanitariatu na Kanale Młyńskim. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej wodoodpornej gr. ok. 10,0cm, z rdzeniem styropianowym. Nad drzwiami wejściowymi do toalet i kabin prysznicowych wbudowane okna rozwierno - uchylne. Ścianki działowe wykonane z płyty warstwowej wodoodpornej gr. ok. 6,0cm, pomieszczenia prysznicowe wykonane z przegrodą na wieszak na ubrania. Ściany wykonane lub pokryte warstwą wodoszczelną. Podłoga stalowa wykonana z profili zamkniętych o konstrukcji kratowej. Podłoga ocieplana styropianem gr. ok. 10 cm, od spodu zamontowana blacha ocynkowana, na wierzchu blacha aluminiowa ryflowana lub inne rozwiązanie wodoodporne i nie korodujące. Instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Instalacja elektryczna (lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne, skrzynka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowymi). Podgrzewanie wody w kabinach prysznicowych czasowe na wrzutnik na monety. Elewacja zewnętrzna wykonana z paneli ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w palecie kolorów zgodnie z sugestią Zamawiającego ( załącznik nr 1) Przykładowe planowane rozmieszczenie toalet zostało zaprezentowane na planie według szkicu ( załącznik nr 2). Powyższe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania, zwłaszcza spełniające wymogi Sanepidu. Zakres robót obejmuje także przyłączenie sanitariatu do istniejącego przyłącza wod-kan i elektrycznego. Plac do postawienia sanitariatu zostanie przygotowany przez inwestora. Ustawienie sanitariatów na terenie plaży publicznej musi odbyć się z terenu portu rybackiego przez ogrodzenie stałe o wysokości 2m. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zmiana obowiązującej stawki VAT: jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy: W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stepnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica Pokój nr 6 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie