Stepnica: 1. Przebudowa ulic w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 158893 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134433 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa ulic w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przebudowa ulic w Bogusławiu dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bogusławie w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego bezproblemową komunikację do pobliskich budynków wielorodzinnych. W zakresie prowadzonych robót w ramach przebudowy uwzględniono: dostosowanie wysokościowe na włączeniu do pozostałych dróg publicznych, wykonanie podbudowy tłuczniowej w miejscach gdzie jej stan istniejący wymaga remontu, ustawienie brakujących krawężników betonowych, regulację wysokościową urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych. 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Łąka w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego bezproblemową komunikację do pobliskich budynków wielorodzinnych. W zakresie prowadzonych robót w ramach przebudowy uwzględniono: dostosowanie wysokościowe na włączeniu do pozostałych dróg publicznych, wykonanie podbudowy tłuczniowej w miejscach gdzie jej stan istniejący wymaga remontu, regulację wysokościową urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W kosztorysie nie należy wyceniać kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży. W/w elementy zostaną dostarczone przez inwestora. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: - Przedmiar robót (Bogusławie) - załącznik nr 1 do SIWZ, - Przedmiar robót (Łąka) - załącznik nr 2 do SIWZ, - Plan utwardzeń - załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 404605,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ