Stepnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Bogusławie dz. nr 125/1 dr, 79 dr Gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 179163 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145203 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Bogusławie dz. nr 125/1 dr, 79 dr Gmina Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek polietylenowych PE 110 mm na ciśnienie nominalne PN10 o łącznej długości 292,5 mb. Zgrzewanie rur i kształtek metodą doczołową. Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym żeliwnym powlekane polipropylenem. Armatura sieci wodociągowej kołnierzowa w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z powłoką epoksydową miękkouszczelniającą. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Wszystkie połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. Włączenie sieci należy wykonać do istniejącego węzła (W1) poprzez przyłączenie nowobudowanej sieci do istniejącej sieci węźle W1 za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą. Wszystkie zasuwy i hydranty muszą spełniać wymogi zawarte w warunkach technicznych wydanych przez zarządcę sieci. Zaprojektowano hydranty nadziemne (4 szt.) w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego GGG-40. Przed hydrantami projektuje się zasuwy odcinające Ø 80mm (4szt.) Zasuwy winny być zamontowane w odległości zapewniającej możliwość otwarcia zasuwy przy hydrancie. Hydranty ustawić na kolanach ze stopką. Na całej trasie wodociągu ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski. Uzbrojenie wodociągu oznakować tablicami zamocowanymi na słupach betonowych. Wszystkie zasuwy i hydranty należy wyposażyć w duże skrzynki uliczne żeliwne z deklem ciężkim. Powierzchnie terenu wokół skrzynek zabetonować w promieniu 0,5m lub wyłożyć brukiem. Na trasie wodociągu projektuje się budowę nowych odcinków przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości - 1 szt. Przyłącze należy wykonać z rur PE 32 mm zakończonych korkami wodociągowymi przy granicy działek. Łączna długość przyłącza 1,5 mb. Włączenia do wodociągu należy wykonać za pomocą opaski wgrzewanej w rurociąg z zaworem samonawiercającym. Do poziomu terenu należy wyprowadzić obudowę teleskopową do zasuw i wyposażyć w duże skrzynki uliczne żeliwne z deklem ciężkim. Skrzynki należy ustawić na podkładkach odciążających i wycentrować je względem obudowy do zasuw. Lokalizacje zasuw należy oznakować tabliczką informacyjną wykonaną wg normy PN86/B-09700, umieszczona na słupku betonowym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272685,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ