Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.stepnica.pl


Stepnica: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- budynek B w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica
Numer ogłoszenia: 196985 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica , ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- budynek B w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu literą B, trzykondygnacyjnego, zawierającego 18 mieszkań. Powierzchnia zabudowy - 466,54 m² Powierzchnia netto(w stanie wykończonym) - 1006,77 m² w tym: pow. użytkowa podstawowa (mieszkań) - 835,98 m² pow. pomieszczeń technicznych i gospodarczych - 38,49 m² pow. ruchu (klatka korytarze wiatrołap) - 132,30 m² Kubatura netto - 3783,36 m³ Powierzchnia netto parteru(w stanie wykończonym) - 344,97 m² Pow. netto 1 i 2 piętra (w stanie wykończonym) - 330,90 m² każde piętro Poziom posadowienia parteru +0,00 = 9,80 m.n.p.m. Szerokość elewacji frontowej 34,80 m Wysokość budynku do kalenicy + 11,00 m Założenie oparte na planie prostokąta, z ryzalitami balkonowymi od strony wschodniej i zachodniej opartymi na słupach, oraz balkonami swobodnie podpartymi od strony południowej. Ściany dłuższych boków wystawione na północ i południe. Od strony północnej zlokalizowano wejście do budynku. Budynek tynkowany, malowany w jasnych kolorach, dach płaski o nachyleniu połaci 15°, kryty gontem bitumicznym. Budynek posiada jedną klatkę schodową, prowadzącą do 6 mieszkań na jednej kondygnacji. Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze dla każdego z mieszkań, dostępne z komunikacji ogólnej. Pod schodami zaprojektowano pomieszczenie techniczne zawierające tablice i szafy telekomunikacyjne, informatyczne i teletechniczne. Przy wejściu do budynku zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze ze złączka do węża dla celów gospodarczych (mycie klatki) Przed budynkiem od strony północnej zaprojektowano miejsca parkingowe w ilości 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie. Typ mieszkania Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m²] w stanie wykończonym Powierzchnia balkonu (tarasu), [m²] Ilość mieszkań na jednym piętrze Ilość mieszkań w budynku Pow. użytkowa (m²) mieszkań w budynku Typ a 46,82 4,24 2 6 280,92 Typ b 30,23 2,10 2 6 181,38 Typ c 64,90 4,24 2 6 373,68 Łącznie 6 18 835,98 Ilość mieszkań w budynku : 18 Ilość klatek: 1 Ilość kondygnacji: 3 Ilość pomieszczeń gospodarczych , lokatorskich (tzw. komórki): 18 Ilość pomieszczeń gospodarczych i technicznych administracyjnych : 2 1. Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, gazowej i teletechnicznej. 2. Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku B. 3. Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia, 4. Budowa przyłącza telekomunikacyjnego. 5. Budowa zjazdu, dróg wewnętrznych i ukształtowanie terenu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy. Zamawiający żąda kierownika budowy obecnego na budowie w pełnym wymiarze godzin. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: 1. Decyzja pozwolenie na budowę - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Projekt budowlany - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. BIOZ - załącznik nr 3 do SIWZ, 4. Charakterystyka energetyczna - załącznik nr 4 do SIWZ 5. Konstrukcja - załącznik nr 5 do SIWZ 6. Projekt sanitarny - załącznik nr 6 do SIWZ 7. Projekt instalacja gazowa - załącznik nr 7 do SIWZ 8. Projekt instalacja elektryczna - załącznik nr 8 do SIWZ 9. Projekt instalacja teletechniczna - załącznik nr 9 do SIWZ 10. Projekt zagospodarowanie terenu - załącznik nr 10 do SIWZ 11. Projekt przyłącza wod-kan - załącznik nr 11 do SIWZ 12. Projekt zew. instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu - załącznik nr 12 do SIWZ 13.Projekt przyłącza telekomunikacyjnego - załącznik nr 13 do SIWZ 14.Projekt drogowy - załącznik nr 14 do SIWZ 10. STWiOR - załącznik nr 15 do SIWZ 11. Przedmiar robót budowlany - załącznik nr 16 do SIWZ 12. Przedmiar drogowy - załącznik nr 17 do SIWZ 13. Przedmiar instalacje wew. elektryczne - załącznik nr 18 do SIWZ 14. Przedmiar instalacje zew. elektryczne - załącznik nr 19 do SIWZ 15. Przedmiar instalacje CO - załącznik nr 20 do SIWZ 16. Przedmiar instalacja gazowa - załącznik nr 21 do SIWZ 17. Przedmiar instalacje wod-kan - załącznik nr 22 do SIWZ 18. Przedmiar przyłącza wod-kan - załącznik nr 23 do SIWZ 19. Przedmiar kanalizacja teletechniczna - załącznik nr 24 do SIWZ 20. Zakres dla budynku A - załącznik nr 25 do SIWZ Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do SIWZ. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia wyliczana będzie na podstawie kosztorysu, nie można zmieniać treści pozycji zawartych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.11.12.00-0, 45.22.30.00-6, 45.26.11.00-5, 45.23.32.26-9, 45.31.61.10-9, 45.22.66.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.33.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.12.10-1, 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7, 45.11.27.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70.000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem wadium, w sekretariacie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Propozycje zlecenia części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 26 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępniania zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 30a

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. I Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, b) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Zmiany, o których mowa w lit b - c) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych w lit a - d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 2. Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. III. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w pkt. II.1.d)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stepnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica Pokój nr 6 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie