Stepnica: Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego
Numer ogłoszenia: 205377 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica , ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH RATOWNICTWA DROGOWEGO 1. Rozpieracz ramieniowy: siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 - min. 60 kN rozwarcie ramion min 605 mm dystans ciągnięcia min. 400 mm sterowanie urządzeniem za pomocą zaworu umożliwiającego pracę za pomocą kciuka, ciśnienie robocze max. 70 MPa waga - max 20 kg zestaw łańcuchów szybkiego montażu. 2. Nożyce hydrauliczne: klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 - min. G rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 - min. 150 mm ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych . sterowanie urządzeniem za pomocą zaworu umożliwiającego pracę za pomocą kciuka, waga - max 20 kg 3. Agregat hydrauliczny: napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowym o mocy min. 1,9kW z rozruchem elektrycznym oraz linkowym w systemie pracy ECO. - zamontowane 2 monozłącza umożliwiające podłączenie węży zasilających - wyposażony w 2 pary węży (system jednowężowy coax) przedłużających o długości 10 m zakończonych z obu stron pojedynczymi monozłączami jeden z węży musi być pokryty substancją luminescencyjną, świecącą w ciemności, waga max 8 kg umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi hydraulicznych wydajność pompy- niskie ciśnienie min. 2 x 2,6 [l/min], wysokie ciśnienie: 2 x 0,6 [l/min], wyposażony w zawory odcinające ciśnienie dla poszczególnych sekcji zasilających zbiornik oleju hydraulicznego - min. 3,5 l ciśnienie robocze 70 MPa waga - max 35 kg Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana obowiązującej stawki VAT: a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy: W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stepnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie