Stepnica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica
Numer ogłoszenia: 241766 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211020 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stepnica i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji. Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r poz. 391) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Stepnica odpady komunalne zmieszane, biodegradowalne i zielone oraz odpady zbierane selektywnie przekazywać będzie do należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard, którego Gmina Stepnica jest udziałowcem. Obiekt ten jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( dalej RIPOK ) dla regionu gospodarki odpadami R-XXI. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych, które wykonawca będzie odebierał od właścicieli nieruchomości zamieszkanych szacuje się na ok. 350 Mg na rok; Ilość odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych : a)metale - 1,0 Mg na rok, b)plastik - 11,91 Mg na rok, c)RTV i AGD - 6,5 Mg na rok, d)makulatura - 0,24 Mg na rok, e)szkło - 50,7 Mg na rok f) opony - 11 Mg na rok Razem : 81,35 Mg na rok. Jlość odpadów selektywnie zebranych i zgromadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( szkoły, GOK, świetlice wiejskie ) oraz cmentarzach - 100 Mg na rok ( papier, plastik, szkło, metale ). Gmina Stepnica wykona i wyposaży oraz będzie utrzymywać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Wykonawca będzie odbierał odpłatnie (na indywidualne zgłoszenie) od mieszkańców Gminy Stepnica gruz budowlany. Zakres przedmiotu zamówienia : 1. zaopatrzenie właścicieli nieruchomości przez okres trwania umowy w worki 120 dm3 z folii PEHD, zgodnie z Regulaminem. Koszt worków wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej zryczałtowanej, określonej w ofercie wykonawcy, za 1 Mg zebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych; 2. Wykonawca będzie odbierał odpady zgromadzone w PSZOK. 3.odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (każdej ilości), z podziałem na: a)zmieszane odpady komunalne - gromadzone w pojemnikach, kontenerach, workach, b)odpady komunalne selektywnie zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i metale, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji - gromadzone w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki; 4.odbieranie odpadów zbieranych selektywnie (szkło i butelki PET) z ogólnodostępnych 29 punktów na terenie Gminy Stepnica (30 pojemników na szkło i 36 pojemników na PET) 5.odbieranie odpadów zbieranych selektywnie (szkło, plastik, papier, metale ) od jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy oraz transport ich do miejsca zagospodarowania tj. do RIPOK; 6. transport i przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, (w każdej ilości), przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. do RIPOK; 7. transport i przekazywanie odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów tj. do RIPOK; 8. odbieranie z PSZOK odpadów (w każdej ilości). 9. prowadzenie, przynajmniej 1 raz w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; terminy i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez wykonawcę z Zamawiającym. Realizacja usługi będzie polegała na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. wystawki (z podaniem dnia i godzin odbioru w.w odpadów) w formie ogłoszeń, strona internetowa wykonawcy oraz Zamawiającego, informacja w administracjach osiedlowych wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy; zbiórka powinna być tak zaplanowana, żeby objęła cały obszar Gminy; 10.Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy odbywać się będzie z podziałem na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie; c)odpady komunalne zmieszane z osiedli bloków wielorodzinnych należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu; d)odpady komunalne zmieszane z pozostałej zabudowy mieszkaniowej należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu; e)odpady komunalne selektywnie zebrane z osiedli bloków wielorodzinnych należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu; f) odpady komunalne selektywnie zebrane z pozostałej zabudowy mieszkaniowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu; g)odpady wielkogabarytowe (stare meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, pralki, telewizory itp.) będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców w ramach zbiórki objazdowej prowadzonej co najmniej 1 raz w roku; h)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez wykonawcę uzasadnioną zmianą Regulaminu; zmiana częstotliwości odbierania odpadów nie zmienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca w takiej sytuacji zwiększy częstotliwość odbioru odpadów; i)właściciele nieruchomości umożliwią dostęp wykonawcy do pojemników w dniu odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg harmonogramu odbioru), przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z tym że, wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin przed i po terminie odbioru odpadów, określonym w harmonogramie odbioru oraz nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych; j) odbieranie odpadów odbywać się musi zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; w przypadku wystąpienia święta ustawowego termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie wskazanym w harmonogramie; k)częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z PSZOK i ich transport do RIPOK powinna następować na bieżąco, w miarę potrzeb, po zapełnieniu kontenerów lub pojemników bądź segmentu; 2)W zakresie pojemników na odpady komunalne zmieszane i pojemników/worków na odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane bezpośrednio z nieruchomości: a)Wykonawca będzie zaopatrywał właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów segregowanych o pojemności 120 l z folii PEHD; b)każdy z właścicieli nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych; c)wykonawca powinien być przygotowany i umożliwić zaopatrywanie się właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady (na podstawie umowy właściciela nieruchomości z wykonawcą, bez ponoszenia kosztów przez Gminę); d)pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z informacją o sposobie korzystania z nich. Kolory pojemników na odpady segregowane powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219 poz. 1858); e)wykonawca powiadomi Zamawiającego o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wykonawca ma obowiązek przyjąć odpady jako zmieszane i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego; f)odpady komunalne zmieszane będą gromadzone w workach oraz pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenerach, w zależności od obowiązującej w Regulaminie częstotliwości odbioru, liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz rodzaju nieruchomości ( jednorodzinne, zagrodowe, zbiorowego zamieszkania ); g) odpady komunalne selektywnie zbierane będą gromadzone w workach oraz pojemnikach przeznaczonych do tego celu o pojemności od 0,6 do 7,5 m3, w zależności od obowiązującej w Regulaminie częstotliwości odbioru, liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz rodzaju nieruchomości ( jednorodzinne, zagrodowe, zbiorowego zamieszkania ); h)pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm; i)Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do sprzedaży lub wydzierżawienia pojemników używanych, muszą być one wtedy w bardzo dobrym stanie technicznym, estetycznym i funkcjonalnym (w szczególności: bez jakichkolwiek pęknięć, widocznych zarysowań oraz uszkodzeń mechanicznych uniemożliwiających ich opróżnianie, szczelnych), j)na terenie Gminy zorganizowano 29 ogólnodostępnych punktów do zbiórki odpadów tj. szkło i butelki PET, które będą obsługiwane i opróżniane przez wykonawcę. 3) W zakresie transportu odpadów komunalnych: a)zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; b)zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c)zakazuje się odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy; d)wykonawca odbiera odpady poza ustalonym harmonogramem (na zgłoszenie Zamawiającego), jeżeli zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a nieodebranie odpadów zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców; e)wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę; 4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń wykonawca zapewnia: a)zabezpieczanie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu; b)poddawanie myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; c)posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia i dezynfekcji; d)opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej wykonawcy. 6)W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, tj. a)sporządzanie dla Zamawiającego kwartalnych sprawozdań (w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy) zawierających: informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania i zagospodarowania, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów); b)wraz z pierwszym sprawozdaniem (za okres VII, VIII, IX.2013 r.) należy przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich posesji z których zostały odebrane odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników; c)wraz z kolejnymi sprawozdaniami należy przedłożyć wykaz posesji, które nie były zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym sprawozdaniem odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników z jakich odpady odebrano oraz wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady komunalne; d)na żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do RIPOK, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów; e)raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (oraz ilościach i rodzajach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów) od właścicieli nieruchomości w ramach harmonogramu; f)raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (a także ilościach odebranych worków oraz rodzajach i ilościach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów wraz ze wskazaniem nieruchomości, której odbiór dotyczył) odebranych od właścicieli nieruchomości poza harmonogramem; g)informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów (otwierania klapy w przypadku pojazdów typu śmieciarka i pojazdów typu HDS, oraz załadunku lub wyładunku kontenera w przypadku pojazdów typu hakowiec lub bramowiec) - jeden raz w miesiącu. h)raporty miesięczne zawierające informacje o ilości wydanych worków; i)Sprawozdania wykonawca będzie sporządzał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 630 ). 7) W zakresie harmonogramu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: a)wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości i jednostek organizacyjnych Gminy, cmentarzy, z których odbierane będą odpady komunalne; harmonogram zatwierdza Zamawiający; b)harmonogram musi zawierać: wykaz wszystkich nieruchomości, godziny, w jakich może się odbywać wywóz odpadów z punktów zbiórki odpadów komunalnych z domów wielorodzinnych oraz posesji indywidualnych, rodzaj i ilość pojemników; c)wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, deszczu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne; we wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po pisemnym uzgodnieniu między stronami; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy; d)wykonawca informuje mieszkańców (m.in. za pośrednictwem Internetu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, informacje do sołtysów) o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów odbioru odpadów komunalnych wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy; e)wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego nowe punkty wywozowe - w ciągu 7 dni od zgłoszenia; f)Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi w umowie dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, termin dostarczenia szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych oraz niezbędnych informacji do prowadzenia ewidencji oraz kontroli odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikających z zebranych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; g)Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi terminy oraz godziny funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 8) Inne obowiązki wykonawcy: a)wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Stepnica do niezbędnego minimum; b)zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia; c)porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych; d)garażowanie pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej; e)wyposażenie własnych pracowników zajmujących się odbiorem i transportem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo wykonawcy; f) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych; w takich przypadkach wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia; g)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; h)okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; i)ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; j) uzgodnienie z Zamawiającym planowanych tras poruszania się pojazdów w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia - w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ