Stepnica: Utwardzenie działki nr 683 w miejscowości Żarnowo - cmentarz.
Numer ogłoszenia: 241703 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210353 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie działki nr 683 w miejscowości Żarnowo - cmentarz..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utwardzenie działki nr 683 w miejscowości Żarnowo - cmentarz Inwestycja obejmuje utwardzenie nawierzchni działki kostką betonowa szarą lub nawierzchnią betonową z uzbrojeniem ciągłym, na kierunku wschód - zachód. Utwardzenie nawierzchni podzielono na dwa odcinki. Odcinek A-B o szerokości 3m i długości 79,45 m obramowany krawężnikami najazdowymi wtopionymi w wymiarach 15x22x100. Odcinek C-D o szerokości 2 m i długości 124,61 m obramowany obrzeżami betonowymi ze światłem 0 i 5 cm. W części środkowej działki nr 683 zaprojektowano plac o wymiarach 10x10 m o nawierzchni betonowej. Plac usytuowany jest w taki sposób aby dostęp do niego był zarówno od wschodniej jak i zachodniej strony. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: Branża drogowa:Projekt drogowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 do SIWZ,Przedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiących załączniki nr 3 do SIWZ, przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie, rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na zasadzie ryczałtowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95022,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ