Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wybory ławników sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Stepnicy z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie w kadencji 2020 – 2023  

-  do orzekania z zakresu prawa pracy –  3 ławników,

-  do orzekania z zakresu spraw rodzinnych – 1 ławnik.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa;

10) nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia  (druk karty poniżej do pobrania), do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42). 
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (druk oświadczenia do pobrania poniżej)
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, (druk oświadczenia do pobrania poniżej)
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  • 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wybory ławników kadencja 2020-2023 (informacja o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania poniżej)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Wzór listy osób zgłaszających kandydata do pobrania poniżej)

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica  ul. Tadeusza Kościuszki 4, w godzinach od 07:30 do 15:30  

Zgłaszania kandydatów na ławników można dokonać nie później niż do 30.06.2019r. Terminem wiążącym jest data wpływu do sekretariatu Urzędu  Miasta i Gminy w Stepnicy.


Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy  - tel. 91 418 85 21 w. 15.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 karta zgloszenia.doc (DOC, 57.50Kb) 2019-06-10 14:23:56 384 razy
2 oswiadczenie nr 1 kandydata.doc (DOC, 23.50Kb) 2019-06-10 14:23:56 366 razy
3 Oświadczenie nr 2 kandydata.doc (DOC, 28.00Kb) 2019-06-10 14:23:56 383 razy
4 lawnicy RODO-1.doc (DOC, 56.00Kb) 2019-06-10 14:23:56 399 razy
5 lista osób.doc (DOC, 103.50Kb) 2019-06-10 14:23:56 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 10-06-2019 12:54:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 10-06-2019 14:30:53