Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

 

        1. Stanowisko pracy:

 Podinspektor ds. kancelaryjno-organizacyjnych

 

        1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nw. wymagania:
  1. ma obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  4. posiada nieposzlakowaną opinię,
  5. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. posiada wykształcenie wyższe,
  7. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
  8. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich.

      

 

3. Wymagania niezbędne:

  1. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
  2. dobra znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  3. dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
  4. dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna),
  5. dobra znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  6. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows (Word, Excel),
  7. dobra znajomość zagadnień związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją,
  8. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na podobnym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe:

  1. odpowiedzialność, sumienność, terminowość,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność,
  4. komunikatywność i kultura osobista,
  5. dyspozycyjność,
  6. odporność na stres,
  7. biegła znajomość obsługi komputera.

 

5. Warunki pracy

  1. praca administracyjno-biurowa w wymiarze 1 etatu,
  2. praca  wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na  I piętrze,
  3. stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie,
  4. bezpośredni kontakt z interesantem,
  5. narzędzia pracy: komputer, skaner, kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna.

  

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. obsługa sekretariatu Urzędu,
  2. organizowanie pracy własnej,
  3. prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza Miasta i Gminy,
  4. przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi interesantów oraz zapewnienie terminowego załatwiania spraw wpływających do Urzędu,
  5. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
  7. przyjmowanie interesantów zgłaszających się do sekretariatu oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i innymi pracownikami,
  8. udzielanie informacji interesantom,
  9. kontakt i obsługa klienta zewnętrznego – wewnętrznego,
  10. obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki, skanera i faks,
  11.  przepisywanie pism na polecenie Burmistrza i  Z-cy Burmistrza,
  12. prowadzenie rejestru delegacji,
  13. prowadzenie ewidencji dowodów obecności pracowników Urzędu, prowadzenie ewidencji wyjść pracowników
  14. nadzór nad  przechowywaniem i wydawaniem kluczy do pomieszczeń urzędu,
  15. obsługa kancelarii elektronicznego systemu obiegu dokumentów (E-Urząd) oraz dziennika podawczego w systemie tradycyjnym,
  16. obsługa platformy ePUAP,panelu administracyjnego strony internetowej www.stenica.pl
  17. prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi w tym:
  • organizacja konkursów na realizację zadań publicznych i rozliczanie sprawozdań                                      z realizacji tych zadań,
  • konsultowanie i opracowywanie programu współpracy Gminy z organizacjami
    pozarządowymi,
  • przekazywanie bieżących informacji organizacjom w sprawach dotyczących ich
    działalności,
  • prowadzenie bazy organizacji pozarządowych.
  1. realizacja zadań i programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Stepnica,
  2. realizacja zadań i programów z zakresu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  3. wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych dotyczących samorządu gminnego, uchwał Rady, zarządzeniach i decyzjach Burmistrza,
  4. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez kierownika jednostki, na polecenie przełożonego.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

  1. podpisany życiorys (CV),
  2. podpisany list motywacyjny,
  3. podpisany kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,
  5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
  6. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  8. podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. kancelaryjno-organizacyjnych, w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 15.00. Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane  i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

 

Stepnica, dnia 03.06.2019 r.             

 

 

                                                                                         Andrzej Wyganowski

 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rekrutacja klauzula informacyjna.pdf (PDF, 11KB) 2019-06-04 00:16:57 26 razy
2 Kwestionariusz osobowy kandydata.pdf (PDF, 87KB) 2019-06-03 22:05:07 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 03-06-2019 22:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 03-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 04-06-2019 00:16:57