Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023.

 

 

DATA

 

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

POZ. w DZ.U.W.Z

       
       
sesja nr I z dnia 22 listopada 2018 r.

22.11.2018

I/1/18

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

22.11.2018

I/2/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/4/18

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/5/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/6/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/7/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/8/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/9/18

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/10/18

w sprawie powołania członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/11/18

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5637 z dn.06.12.18

22.11.2018

I/12/18

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2019

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5638 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/13/18

w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz.U.W.Z z 2018 poz. 5639 z dn 06.12.18

22.11.2018

I/14/18

w sprawie dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2018 ,poz.5640 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/15/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018

poz.5753 z dn 11.12.18

22.11.2018

I/16/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

22.11.2018

I/17/18

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

sesja nr II z dnia 19 grudnia 2018 r.

19.12 2018

II/18/18

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/19/18

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/20/18

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019

 

19.12 2018

II/21/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych -Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

19.12 2018

II/22/18

zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przestąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego

 

19.12 2018

II/23/18

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

 

19.12 2018

II/24/18

wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie.

 

19.12 2018

II/25/18

zmieniająca Uchwałę Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

19.12 2018

II/26/18

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

 

19.12 2018

II/27/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2019 rok.

Dz.U.W.Z z 2019, poz.383 z dn. 14.01.2019

19.12 2018

II/28/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2019-2022

 

19.12 2018

II/29/18

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2019.

 

19.12 2018

II/30/18

w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin.

 

19.12 2018

II/31/18

  1. sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 532 z dn. 17.01.19

19.12.2018

II/32/18

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 447 z dn. 15.01.19

19.03.2019

III/33/19

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2020 r

 

19.03.2019

III/34/19

w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2085 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/35/19

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2086 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/36/19

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 

19.03.2019

III/37/19

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2077 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/38/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

 

19.03.2019

III/39/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących.

 

19.03.2019

III/40/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

19.03.2019

III/41/19

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2078 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/42/19

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2079 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/43/19

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2080 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/44/19

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

19.03.2019

III/45/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018 r.

 

19.03.2019

III/46/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

 

19.03.2019

III/47/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/48/19

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/49/19

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia nauczycieli.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2081 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/50/19

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2082 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/51/19

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2083 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/52/19

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

19.03.2019

III/53/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 1744 z dn. 02.04.19

19.03.2019

III/54/19

w sprawie określania wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2084 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/55/19

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

 

10.05.2019

IV/56/19

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2987 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/57/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

10.05.2019

IV/58/19

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa)

 

10.05.2019

IV/59/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2984 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/60/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2721 z dn. 14.05.19

10.05.2019

IV/61/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2985 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/62/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2986 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/63/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

 

10.05.2019

IV/64/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2720 z dn. 14.05.19

28.06.2019

V/65/19

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2018

 

28.06.2019

V/66/19

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3991 z dn. 18.07.19

28.062019

V/67/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

 

28.06.2019

V/68/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 

28.06.2019

V/69/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica - 1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat

 

28.06.2019

V/72/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3799 z dn. 09.07.19

28.06.2019

V/73/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania

 

28.06.2019

V/74/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

 

28.06.2019

V/75/19

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

 

12.09.2019

VI/76/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka- gmina Stepnica

DZ.U.W.Z z 2019 , poz.5067

12.09.2019

VI/77/19

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica

 

12.09.2019

VI/78/19

w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

 

12.09.2019

VI/79/19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

DZ.U.W.Z z 2019 poz.5068

12.09.2019

VI/80/19

w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

 

12.09.2019

VI/81/19

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023

 

12.09.2019

VI/82/19

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

24.10.2019

VII/83/19

w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

24.10.2019

VII/84/19

wyboru ławników  Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020 – 2023.

 

24.102019

VII/85/19

w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego  gminy Stepnica.

 

24.10.19

VII/86/19

w sprawie  zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica.

 

 

24.10,2019

VII/87/19

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

 

Uchylona Uchwałą Nr VIII/99/19 z dnia 18 listopada 2019 r.

    Sesja VIII z dnia 18 listopada 2019 r.  

18.11.2019

VIII/88/19

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

18.11.2019

VIII/89/19

w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

DZ.U.W.Z poz.5974 z 22.11.19r.

18.11.2019

VIII/90/19

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

18.11.2019

VIII/91/19

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica.

 

18.11.2019

VIII/92/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

DZ.U.W.Z.poz.5975 z 22.11.19r.

18.11.2019

VIII/93/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

DZ.U.W.Z. poz.6060 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/94/19

w sprawie opłaty od posiadania psów.

DZ.U.W.Z. poz.5976 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/95/19

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

DZ.U.W.Z. poz.5977z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/96/19

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2020 r.

DZ.U.W.Z. poz.5978 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/97/19

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica.

DZ.U.W.Z. poz.5979 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/98/19

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

 

18.11.2019

VIII/99/19

w sprawie uchylenia uchwały NR VII/87/19  Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r zmieniającej  uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r   

 

18.11.2019

VIII/100/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DZ.U.W.Z. poz.5980 z 27.11.19r.

18.11.2019

VIII/101/19

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2010-2022

 

    Sesja nr IX z dnia 18 grudnia 2019 r.  

18.12.2019

IX/102 /19

w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

18.12.2019

IX/103 /19

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.

 

18.12.2019

IX/104/19

w sprawie wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego.

 

18.12.2019

IX/105/19

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych- Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

18.12.2019

IX/106 /19

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Stepnica z Gmina Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

18.12.2019

IX/107/19

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2019/2020.

 

18.12.2019

IX/108/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

18.12.2019

IX/109/19

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2020.

 

18.12.2019

IX/110/19

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r

 

18.12.2019 IX/111/19

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r.

 
18.12.2019 IX/112/19

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r.

 
18.12.2019 X/113/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 
18.12.2019 IX/114/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020.

 
18.12.2019 IX/115/19  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023
18.12.2019 IX/116/19

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej.

 
18.12.2019 X/117/19

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2020.

 
18.12.2019 IX/118/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania

 
18.12.2019 IX/119/19

w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Basenie Przeładunkowym Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy.

 
18.12.2019 X/120/19 zmieniająca uchwałę Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica  
18.12.2019 IX/121/19

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

 
18.12.2019 IX/122/19 w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im .Konstantego Maciejewicza w Stepnicy  
    Sesja Nr X  z dnia   7 lutego  2020 r.  
07.02.2020 r. X/ 123/20

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy.

 
07.02.2020 r. X/ 124/20

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
07.02.2020 r. X/125/20

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
07.02.2020 r. X/126/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 
07.02.2020 r. X/127/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

 
07.02.2020 r. X/128/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin.

 
07.02.2020 r. X/129/20

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 2020 roku.

 
07.02.2020 r. X/ 130/20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 
07.02.2020 r. X/ 131/20

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 15-02-2019 12:39:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 13-02-2020 12:47:45