Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023

 

DATA

 

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

POZ. w DZ.U.W.Z

sesja nr I z dnia 22 listopada 2018 r.

22.11.2018

I/1/18

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

22.11.2018

I/2/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/4/18

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/5/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/6/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/7/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/8/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/9/18

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/10/18

w sprawie powołania członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/11/18

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5637 z dn.06.12.18

22.11.2018

I/12/18

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2019

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5638 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/13/18

w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz.U.W.Z z 2018 poz. 5639 z dn 06.12.18

22.11.2018

I/14/18

w sprawie dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2018 ,poz.5640 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/15/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018

poz.5753 z dn 11.12.18

22.11.2018

I/16/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

22.11.2018

I/17/18

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

sesja nr II z dnia 19 grudnia 2018 r.

19.12 2018

II/18/18

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/19/18

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/20/18

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019

 

19.12 2018

II/21/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych -Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

19.12 2018

II/22/18

zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przestąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego

 

19.12 2018

II/23/18

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

 

19.12 2018

II/24/18

wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie.

 

19.12 2018

II/25/18

zmieniająca Uchwałę Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

19.12 2018

II/26/18

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

 

19.12 2018

II/27/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2019 rok.

Dz.U.W.Z z 2019, poz.383 z dn. 14.01.2019

19.12 2018

II/28/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2019-2022

 

19.12 2018

II/29/18

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2019.

 

19.12 2018

II/30/18

w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin.

 

19.12 2018

II/31/18

  1. sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 532 z dn. 17.01.19

19.12.2018

II/32/18

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 447 z dn. 15.01.19

19.03.2019

III/33/19

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2020 r

 

19.03.2019

III/34/19

w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2085 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/35/19

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2086 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/36/19

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 

19.03.2019

III/37/19

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2077 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/38/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

 

19.03.2019

III/39/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących.

 

19.03.2019

III/40/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

19.03.2019

III/41/19

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2078 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/42/19

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2079 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/43/19

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2080 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/44/19

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

19.03.2019

III/45/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018 r.

 

19.03.2019

III/46/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

 

19.03.2019

III/47/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/48/19

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

19.03.2019

III/49/19

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wynagrodzenia nauczycieli.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2081 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/50/19

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2082 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/51/19

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2083 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/52/19

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

19.03.2019

III/53/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 1744 z dn. 02.04.19

19.03.2019

III/54/19

w sprawie określania wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2084 z dn. 17.04.19

19.03.2019

III/55/19

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

 

10.05.2019

IV/56/19

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2987 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/57/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

10.05.2019

IV/58/19

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa)

 

10.05.2019

IV/59/19

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2984 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/60/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2721 z dn. 14.05.19

10.05.2019

IV/61/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2985 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/62/19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2986 z dn. 30.05.19

10.05.2019

IV/63/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

 

10.05.2019

IV/64/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 2720 z dn. 14.05.19

28.06.2019

V/65/19

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2018

 

28.06.2019

V/66/19

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3991 z dn. 18.07.19

28.062019

V/67/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

 

28.06.2019

V/68/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

 

28.06.2019

V/69/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/14, położonej w obrębie Stepnica - 1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 778/3, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej

 

28.06.2019

V/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat

 

28.06.2019

V/72/19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dz.U.W.Z z 2019 poz. 3799 z dn. 09.07.19

28.06.2019

V/73/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania

 

28.06.2019

V/74/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

 

28.06.2019

V/75/19

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 15-02-2019 12:39:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sobczak 31-07-2019 13:14:50