Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/281/05 w sprawe


UCHWAŁA NR XXXII/281/ 05

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust 1i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116.poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z 2002 r. Nr 41 poz. 364 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568 i Nr 213 poz. 2081 z 2004r. Nr 11 poz. 96 i Nr 261 poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131 poz. 1091 i Nr 132 poz. 1111)

Rada Gminy Stepnica uchwala, statut Gminnego Ośrodka Kultury w brzmieniu jak niżej:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Gminny Ośrodek Kultury utworzony został na mocy Uchwały Nr XXIV/130/96 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 29 października 1996 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kulturalną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.( Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123 ze zmianami).

3. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Stepnica

§ 2.1. Gminny Ośrodek Kultury mieści się przy ulicy Portowej 7 w Stepnicy

2. Podstawowym terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest gmina Stepnica

3. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej o treści:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

72-112 STEPNICA ul. Portowa 7

Tel. 418-86-28

NIP 856-14-43-897

4. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy posługuje się logo. Wzór graficzny logo stanowi załącznik do statutu

§ 3.1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania

2. Na żądanie Wójta Gminy Stepnica lub Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica działającej w ramach zleconej kontroli Dyrektor jest zobowiązany udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące finansów i zobowiązań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury.

II. CELE I ZADANIA

§ 4.Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest:

  1. pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

  2. współtworzenie jej wartości i wszechstronne działania w zakresie kultury mające na uwadze szeroko rozumianą edukację kulturalną,

  3. upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy Stepnica,

  4. aktywizacja społeczności lokalnej poprzez współpracę wszelkich inicjatyw i jednostek społecznych,

  5. inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych i starszych oraz animację społeczno - kulturalną i szeroko pojęty wolontariat.

§ 5.1. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

a/ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

b/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

c/ kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d/organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych /z okazji świąt, rocznic państwowych, lokalnych, okolicznościowych itp./,

e/ organizowanie czynnych form wypoczynku,

f/ upowszechnianie dóbr kultury ogólnopolskiej i światowej,

g/ propagowanie i tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego,

h/ propagowanie zdrowego trybu życia poprzez działania sportowe i edukację dzieci młodzieży i dorosłych przez sport,

i/ propagowanie idei wolontariatu,

j/ praca z młodzieżą trudną i ze środowisk marginalizowanych oraz zagrożonych patologiami

k/ integracja środowisk osób niepełnosprawnych oraz starszych,

l/ informacja obywatelska, turystyczna i informatyczna,

ł/ szerzenie kultury historycznej ,

m/ prelekcje, seminaria, wykłady.

2. Zadania wymienione w ust. 1 Gminny Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez:

a/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, kół zainteresowań, klubów, amatorskich zespołów artystycznych ze szczególnych uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej,

b/ organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, okolicznościowych, koncertów, spektakli, festynów, wystaw, odczytów itp.,

c/ organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali amatorskiego ruchu artystycznego

d/ doskonalenie form i metod pracy instruktorskiej,

e/ organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

f/ współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

g/ tworzenie warsztatów pracy twórczej z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

§ 6. 1. Gminny Ośrodek Kultury może realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

a/ prowadzić naukę języków obcych,

b/ świadczyć impresariat artystyczny,

c/ Świadczyć usługi fotograficzne, fonograficzne, plastyczne, akustyczne i inne

d/ obsługiwać imprezy okolicznościowe

III. ORGANY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,

JEGO ORGANIZACJA, PRACOWNICY

§ 7.1. Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Stepnicy w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3. Dyrektor działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu, a przy czynnościach przekraczających zakres określony ustawą i statutem - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy w Stepnicy.

4. Gminny Ośrodek Kultury składa się z:

1) Domu Kultury w Stepnicy

2) Biblioteki Publicznej w Stepnicy

3) Biblioteki Publicznej w Racimierzu

4) Świetlicy Wiejskiej w Racimierzu

5) Świetlicy Wiejskiej w Miłowie

6) Świetlicy Wiejskiej w Widzieńsku

7) Świetlicy Wiejskiej w Gąsierzynie

8) Świetlicy Wiejskiej w Kopicach

9) Świetlicy Wiejskiej w Czarnocinie

§ 8.1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gminnego Ośrodka Kultury administracji i obsługi wykonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

2. Dyrektor i pracownicy zatrudniani w Gminnym Ośrodku Kultury powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do posiadanych stanowisk określone w odrębnych przepisach /Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 26 poz. 234 z póź. zm./

§ 9. Zasady wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury określają ogólnie obowiązujące przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 23 kwietnia 1999 r.

/Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm./ w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury podlegającym zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stepnica

IV. FINANSOWANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

§ 11.1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności instytucji kultury, ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Stepnica po uzgodnieniu projektu planu z Wójtem Gminy Stepnica

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składa do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Wójtowi Gminy w Stepnicy i Radzie Gminy Stepnica.

§ 12.1. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Dotacje z budżetu Gminy Stepnica przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i przydzielane na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13.1. Do składania w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz reprezentowania upoważniony jest Dyrektor.

2. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy w Stepnicy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Wszelkie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury mogą być dokonywane jedynie w formie uchwały Rady Gminy Stepnica.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXX/204/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 7 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 12-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-01-2006 11:15:03