Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/284/05 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorz


Uchwała Nr XXXII/284/05

Rady Gminy Stepnica

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18.ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, i Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Stepnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na 2006 r. Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/284/05

Rady Gminy Stepnica

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Roczny program współpracy Gminy Stepnica na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą opracowania na rok 2006 programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej „ programem” jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

a/ „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.

1203 i Nr 210, poz. 2135)

b/ „Gminie” - rozumie się Gminę Stepnica

c/ „podmiotach programu” - rozumie się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.

§ 2. Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami programu jest :

 1. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy.

 2. określenie potrzeb społecznych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie oraz sposobu

ich zaspokajania a także stworzenia systemowych kontaktów i konsultacji z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy.

§ 3. Zasady współpracy

Współpraca Gminy z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady: partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności stron i uczciwej konkurencji.

Zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowania zakresu współpracy,

Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i podmiotów programu do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

Zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

Zasada uczciwej konkurencji oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą.

Zasada suwerenności stron oznacza iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy.

§ 4. Formy współpracy

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami programu w szczególności w formach:

 1. zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

 2. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł w szczególności

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 1. użyczania lokali, obiektów sportowych, sprzętu oraz pomieszczeń komunalnych,

 2. pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 3. promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

§ 5. Zlecanie realizacji zadań publicznych

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom programu może nastąpić w formach

przewidzianych w ustawie.

2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielane na:

a/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

b/ budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów,

c/ działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

d/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e/ działalność polityczną i religijną

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

a/ powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich realizacji, lub

b/ wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

 1. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb

5. Ogłaszając otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych podmiotom programu, Wójt

Gminy w formie Zarządzenia zamieszcza informację o konkursie :

a/ w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym w zależności od rodzaju zadania,

a ponadto w :

b/ Biuletynie Informacji Publicznej

c/ w prasie lokalnej

d/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja, którą powołuje i nadaje regulamin jej pracy Wójt Gminy w formie Zarządzenia.

 2. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r ( DZ. U. Nr 193, poz.1891)

 3. Podmioty programu otrzymujące dotację zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na które została przyznana i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania, oraz jej rozliczenia.

 4. Wójt Gminy sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych

przez podmioty programu, poprzez:

a/ kontrolę i ocenę realizacji zadania a w szczególności, efektywności, rzetelności i jakości

wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków, zasadności wydatkowanych

środków, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach

umowy

b/ wizytowanie podmiotów programu i ocena stanu i sposobu realizacji zleconych zadań

c/ analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty programu rozliczeń i sprawozdań,

d/ egzekwowanie od podmiotu programu wyjaśnień, żądania zwrotu środków niewykorzystanych

lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

§ 6. Zadania które będą wspierane lub powierzane w roku 2006 przez Gminę:

 1. Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, rekreacji i sportu poprzez:

a) współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu,

b) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

 1. współzawodnictwo i aktywacja środowisk młodzieżowych,

 2. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

 3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

 1. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia

 2. aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

 1. przejawom agresji,

 2. narkomanii,

 3. alkoholizmowi,

 4. organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych tymi patologiami.

 1. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami.

5. Inne zadania wymienione w artykule 4 ustawy.

§ 7. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

Pomoc Gminy w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez podmioty programu będzie obejmować :

 1. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

 2. organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje.

§ 8. Wspólne zespoły

 1. Wójt Gminy może powołać w drodze zarządzenia zespoły doradcze lub inicjujące z

udziałem podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3

ustawy.

 1. Celem działalności tych zespołów może być w szczególności:

a/ diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych

b/ tworzenie i konsultacja programów w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy

c/ wzajemne informowanie o kierunkach działania

d/ opiniowanie wniosków o dotacje na zadania publiczne

 1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania powoływania

wspólnych zespołów . Podmioty te we wniosku do Wójta Gminy określają cel ich powołania

oraz uzasadnienie jego powołania.

§ 9. Lokale, obiekty, wyposażenie.

 • 1. Podmioty programu mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na użyczenie lokalu, obiektu

sportowego będącego we władaniu gminy a także użyczać sprzęt i

wyposażenie na potrzeby prowadzenia działalności określonej w ustawie.

2. Podmioty programu ubiegające się o użyczenie lokalu bądź budynku, zobowiązane

są do złożenia wniosku oraz następujących dokumentów:

 • a) raportu z działalności w roku poprzednim ( nie dotyczy podmiotów nowopowstałych ),

b) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowopowstałych ),

 • c) opis zadań publicznych które będą realizowane w lokalu czy obiekcie

 • d) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy.

 1. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji Gminy Wójt podejmuje decyzję o użyczeniu lokalu, obiektu, wyposażenia, sprzętu, a także określa warunki na jakich zostanie zawarta umowa.

 2. Gmina może wypowiedzieć umowę użyczenia w przypadku wykorzystywania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem i celami zawartymi w umowie.

§ 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym programie stosuje się przepisy ustawy.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego sporządzenia i uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy. Program ten zawiera zasady , formy współpracy oraz zespół zadań , które będą wspierane lub powierzane w 2005r. organizacjom pozarządowym .Jednocześnie program ten zawiera zasady co do sposobu zlecania i kontroli przez gminę wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe - w tym przyznawania i rozliczania dotacji. Głównym przesłaniem tego programu jest stworzenie ram szerokiej współpracy i współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy zachowaniu zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz konkurencji i jawności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 05-01-2006 13:46:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 05-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 05-01-2006 13:46:47