Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych

Zarządzenie Nr  13/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 29 lutego 2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadzam Regulamin  korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych w brzmieniu jak w załączniku.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Maista i Gminy Stepnica

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  13/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 29 lutego 2016 r.

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych

§ 1. Niniejszy regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przyznawania pracownikom Urzędu oraz kierownictwu jednostek organizacyjnych służbowych telefonów komórkowych i miesięcznego limitu kosztów, wynikające z tego tytułu obowiązki oraz zasady zwrotu przyznanego telefonu komórkowego zwanego dalej „telefonem”.  

§ 2. Służbowy telefon przysługuje:

 1. Burmistrzowi,
 2. Zastępcy Burmistrza,
 3. Sekretarzowi Gminy,
 4. Skarbnikowi Gminy,
 5. Komendantowi Straży Miejskiej,
 6. Dyrektorom/Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
 7. Pozostałym pracownikom urzędu w uzasadnionych przypadkach.

§ 3. Przyznanie telefonu komórkowego do celów służbowych, następuje celem:

 1. Zapewnienia komunikacji w sprawach służbowych w godzinach pracy,
 2. Utrzymania bezpośredniego kontaktu pracownika z przełożonymi w czasie wykonywania obowiązków służbowych, poza godzinami pracy oraz poza miejscem pracy.

§ 4. 1.Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-6 korzystają z telefonów bez składania wniosku o ich przyznanie.

2. W przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1-5 wysokość abonamentu opłacanego przez Gminę Stepnica oraz opłat za pozostałe usługi telekomunikacyjne określa umowa Gminy Stepnica z operatorem telekomunikacyjnym. 

 1. W przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 6 wysokość abonamentu oraz opłat za pozostałe usługi określa umowa zawarta przez kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej z operatorem telekomunikacyjnym, jednakże opłata dokonywana przez jednostkę musi się mieścić w indywidualnym miesięcznym limicie kosztów, określonym na piśmie przez Burmistrza na podstawie przedłożonej przez te osoby oferty operatora lub umowy przed podpisaniem jej.  
 2. Przyznanie telefonu osobom, o których mowa § 2 pkt 7 następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego i z propozycją indywidualnego miesięcznego limitu kosztów opłacanych przez Gminę Stepnica.  Ostateczną decyzję o przyznaniu telefonu i limicie kosztów podejmuje Burmistrz.
 3. W skład miesięcznego limitu kosztów wchodzi koszt abonamentu oraz koszt przeprowadzonych rozmów, wysłanych wiadomości tekstowych i graficznych bez tzw. wiadomości sms specjalny taryfikowanych zwiększoną w stosunku do normalnej stawką, a także połączeń z numerami 0- 700 ...
 4. Na miesięczny limit  kosztów może  składać się koszt dostępu do sieci Internetu,  włączony  przez uprawnionego pracownika urzędu, lub w przypadku osób o których mowa §2 pkt 6, jeśli usługa została wykazana w pisemnym przyznaniu limitu przez  Burmistrza i na tej podstawie zawarta została w umowie z operatorem telekomunikacyjnym.

§ 5. 1. Osoba, której przyznano telefon jest zobowiązana do:

1)posiadania włączonego  telefonu  w godzinach pracy i poza nimi;

2)odbierania połączeń;

3)wykonywania połączeń wyłącznie w sprawach służbowych;

4)podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony telefonu przed jego utratą spowodowaną, np. kradzieżą lub zgubieniem;

5)należytej dbałości o telefon oraz eksploatacji go zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi;

6)nieudostępniania  telefonu osobom trzecim;

7)pokrycia kosztów zakupu przez Gminę Stepnica nowego telefonu, tej samej klasy, z powodu zawinionej utraty użytkowanego dotychczas aparatu komórkowego;

8)złożenia oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za powierzony telefon,

9)złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym regulaminem i zobowiązaniu się do jego przestrzegania, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2.W przypadku kradzieży telefonu, osoba o której mowa w § 2,  zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia najbliższej jednostki Policji oraz pisemnego zawiadomienia o  powyższym fakcie Sekretarza Gminy.

3.W przypadku utraty telefonu z innych powodów (np. zgubienie) osoba zobowiązany jest do natychmiastowego, pisemnego zawiadomienia o powyższym fakcie Sekretarza Gminy.

4.W przypadku utraty telefonu lub jego uszkodzenia z winy pracownika, wszelkie koszty związane z zakupem lub naprawą ponosi pracownik. 

 1. W Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy przyznane telefony komórkowe wydaje, ewidencjonuje i przyjmuje Sekretarz Gminy.  

§ 6. 1. W przypadku osób o których mowa w § 2 pkt 7 Gmina Stepnica  pokrywa koszty korzystania z telefonu do wysokości przyznanego mu indywidualnego miesięcznego limitu kosztów.

2.W przypadku osób o których mowa w § 2 pkt 6 odpowiednia jednostka pokrywa koszty korzystania z telefonu do wysokości zaakceptowanego przez Burmistrza i wyrażonego na piśmie indywidualnego miesięcznego limitu. 

3.W przypadku przekroczenia przez pracownika miesięcznego limitu, o którym mowa § 4 ust. 3 i 4 urząd lub jednostka organizacyjna wystawia pracownikowi notę księgową i potrąca kwotę wynikającą z noty księgowej z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, chyba że pracownik sam uiści kwotę przekroczenia limitu.

4.W przypadkach osobistej wpłaty przez pracownika  kopię potwierdzenia zapłaty kwot przekroczenia limitu należy przekazać księgowości urzędu lub jednostki organizacyjnej.

5.Pracownik nie zostanie obciążony z tytułu przekroczenia limitu, jeżeli wykaże, że przekroczenie limitów nastąpiło w związku z rozmowami służbowymi.

 

§ 7. 1. Pracownik jest zobowiązany zdać telefon komórkowy na wezwanie pracodawcy w przypadku:

 1. urlopu bezpłatnego,
 2. urlopu macierzyńskiego,
 3. urlopu wychowawczego,
 4. cofnięcia decyzji o przyznaniu telefonu,
 5. zmiany stanowiska i zakresu obowiązków lub przejścia pracownika do innej komórki organizacyjnej urzędu, na stanowisko, na którym nie był przypisany telefon.    

§ 8. W razie nie wywiązania się pracownika z obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie , Sekretarz na polecenie Burmistrza, lub osoby przez niego upoważnionej może dokonać blokady wychodzących połączeń głosowych u operatora sieci telefonii komórkowej Pracownik może zostać obciążony wszelkimi kosztami z tytułu niewłaściwego korzystania ze służbowego telefonu komórkowego .

§ 9. 1. Telefon wraz z aktywnym numerem i akcesoriami przyznawany jest osobom wymienionym w § 2 pkt 1-5 oraz w pkt 7 na czas określony.

2.      Po upływie okresu, na jaki przyznany został telefon, użytkownik zobowiązany jest zwrócić go wraz z kartą SIM i akcesoriami Sekretarzowi Gminy.

3.      Pracownik, po upływie okresu, na jaki przyznany mu został telefon, może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie na niego własności użytkowanego telefonu, karty SIM oraz akcesoriów. Przeniesienie własności jest poprzedzone stanowiskiem Sekretarza i wymaga zgody Burmistrza.

4.      Po uzyskaniu zgody na przeniesienie własności, o jakiej mowa w ust.3, wnioskujący obowiązany jest do wpłaty na rzecz Gminy kwoty odpowiadającej 25% ceny zakupu poniesionej przez Gminę Stepnica, nie mniejszej jednak niż 1 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez księgowość urzędu lub jednostki.

5.      W przypadku wniosku pracownika dotyczącego przeniesienia na niego również własności karty SIM z aktywnym numerem telefonicznym, warunkiem dokonania cesji praw wynikających z umowy łączącej Gminę Stepnica z operatorem telekomunikacyjnym na rzecz pracownika jest zgoda operatora.

6.      W wyjątkowych przypadkach pracownicy mogą wnioskować o dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy łączącej ich z operatorem telefonii komórkowej na rzecz Gminy Stepnica.

7.      Cesja następuje po uzyskaniu opinii Sekretarza i zgody Burmistrza i wymaga zgody właściwego operatora komórkowego.

 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica lub odpowiednio jednostki organizacyjnej zasady gospodarowania składnikami majątkowymi.

§ 11. Pracownicy posiadający przyznane służbowe telefony komórkowe w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu  zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w  5 ust. 1 pkt 8 i 9,  w terminie 14 dni od dnia podpisania Zarządzenia.

2. Indywidualne limity dla osób, o których mowa § 2 pkt 6 zostaną określone przez Burmistrza na piśmie, po sprawdzeniu możliwości wyznaczonych obwiązującymi umowami jednostek z operatorami telekomunikacyjnymi. Kopie umów osoby wskazane wyżej obwiązane są dostarczyć w termie 2 tygodni od dnia zapoznania się z treścią regulaminu.

Załącznik do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica                                                                              i kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 

Stepnica, dnia ……………

 

……………………………..

 

……………………………..

 

Oświadczenie

 

            Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania treść Zarządzenia nr 13/2016 Burmistrza Miasta i  Gminy Stepnica w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 

 

Nr telefonu komórkowego:    ……………………………………...

 

Składający oświadczenie:         ……………………………………….

 

  

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 z-13-2016r.pdf (PDF, 30KB) 2016-03-16 13:20:06 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 16-03-2016 13:20:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 17-03-2016 12:31:58