Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania

OG Ł OS Z E N I E

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)  oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

 

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie:

  1.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w szczególności

- organizacja warsztatów i zajęć recytatorskich dla seniorów,

- prowadzenie zajęć dziennikarskich, oraz organizacja festynu dla dzieci i młodzieży o tematyce unikania zagrożeń w okresie wakacji i promocji właściwych postaw i zachowania wśród dzieci i młodzieży,

  1. edukacji, oświaty i wychowania; w szczególności;  prowadzenie zajęć rękodzielniczych dla seniorów.

 

 

II. Wysokość środków publicznych ujętych w budżecie Gminy Stepnica na 2016 r. na realizację zadań określonych w pkt. I wynosi:

- w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 9 000,00 zł,

- w zakresu edukacji, oświaty i wychowania 1 500,00 zł. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).

2. Istnieje możliwość wyboru kilku ofert, jednej oferty lub nie wybranie żadnej z ofert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Wymagany jest wkład własny w wysokości  nie mniej niż 5%.

4. Na zakup środków trwałych ściśle związanych z realizacją zadania można przeznaczyć nie więcej niż 20% kwoty dotacji.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta (w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu – korekty przewidywanych kosztów realizacji zadania). Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym i automatyczne odrzucenie oferty.

6. W przypadku zaistnienia konieczności  zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej w ofercie, oferenci  nie będą związani złożonymi ofertami.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), które w wyznaczonym terminie i miejscu złożą oferty na określonym formularzu.

2. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i pod adresem: www.stepnica.pl

3. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji, oświaty i wychowania” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica w terminie do 1 kwietnia 2016 r. do godziny 15.30,  decyduje data wpływu do Urzędu.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający status prawny oferenta -  kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta,

c) aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej.

Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.03.2016 r.        i kończy nie później niż 31.12.2016 r. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów z dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone najwcześniej od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Tryb wyboru ofert:

a) oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica,

b) komisja Konkursowa oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dodatkowych dokumentów dotyczących złożonej oferty,

c) decyzję o wyborze podmiotów, które otrzymają dotację i o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta      i Gminy w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert w skali od 0 do 25 punktów w oparciu o następujące kryteria:

1) Kryteria formalne:

a) termin wpłynięcia oferty,

b) kompletność wymaganych załączników,

c) złożenie oferty na właściwym formularzu,

d) poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych,

e) złożenie oferty przez uprawniony do tego podmiot.

2) Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (doświadczenie w realizacji tego typu zadań) – 0 – 4 pkt,

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0 – 4 pkt,

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0 – 5 pkt,

d) komisja uwzględnia także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 0 – 4 pkt,

e) realizację zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) – 0 – 4 pkt,

f) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu – 0 – 4  pkt.

3. Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 16 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

4.  Termin dokonania wyboru ofert:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 06.04.2016 r.,

2) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz na stronie internetowej Gminy Stepnica.

5. Informacje dodatkowe:

1) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

2) Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Stepnica, a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica, II piętro lub pod numerem telefonu 91 4188521 wew. 30. (sprawę prowadzi Maciej Herman).

VI. Na zadania publiczne tego samego rodzaju w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w 2015 r. przekazano 12 000,00 zł, w 2014 r. 11 800,00 zł, w 2013 r. przekazano kwotę 10 300,00 zł, w 2012 r. przekazano 8 455,00 zł, a w 2011 r. 6 400,00 zł.  

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego (2).doc (DOC, 96KB) 2016-03-10 15:23:19 329 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 10-03-2016 15:23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 10-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 10-03-2016 15:23:19