Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IX/15 z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnica z dnia 21 grudnia 2015 r.

Protokół Nr IX/15

z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Obradom IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

Rozpoczęcie obrad 1600 zakończenie 17 30.

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

stan  członków Rady – 15

stan obecnych – 15

stan nieobecnych – 0

Osoby zaproszone na obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy:

Andrzej Wyganowski – Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk – Z-ca  Burmistrza

Beata Rogalska  – Skarbnik Gminy

Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy

Bartosz Rogalski – Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/15 z obrad VIII SesjiRady Miejskiejz dnia 27 listopada 2015 r.

II. Podjęcie uchwał :

1.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

2.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

5. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 5 lat gminnej nieruchomości lokalowej,

6. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.,

7. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   w Stepnicy na 2016 r.,

8. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych  Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.

9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy,

10.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

11.w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata  2015-2018,

12. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica,

13.w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

14. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”  i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

15.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację  programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica,

16. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn,

17.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok,

18. w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019

III. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie w sprawie liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne oraz  o podmiotach, w których przedmiotowe prace będą wykonywane.

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.  

V.  Wnioski i zapytania Radnych.

VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

VII.  Zamknięcie obrad.                    

PRZEBIEG OBRAD IX SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

I. Sprawy regulaminowe:

Obradom przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

Na wstępie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych  gości, Radnych, Sołtysów oraz Pana Bartłomieja Rogalskiego Z-cę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, który wręczy zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Stepnicy Jacka Jacewicza wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 13 grudnia 2015 r. 

W tym miejscu Barłomiej Rogalski wręczył Jackowi Jacewiczowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Stepnicy.

Następnie Przewodniczący obrad odczytał Rotę Ślubowania Radnego, po czym Jacek Jacewicz złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję”.

Przewodniczący obrad poinformował Radnych,  że Radny Jacek Jacewicz złożył deklarację uczestnictwa w Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w związku z czym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie zmiany składu członków tej komisji.

W tym miejscu przewodniczący odczytał treść uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy.

Radni Uchwałę Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy przyjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 1  do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad stwierdził, iż  na podstawie listy obecności na stan 15 Radnych obecnych jest   15  Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący obrad przedstawił Radnym porządek obrad  j.w. będący przedmiotem obrad IX Sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi  do porządku obrad.

Radni nie wnieśli  uwag, ani poprawek do porządku obrad. 

Porządek obrad bez zmian Radni przyjęli 15 głosami „za”.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z pytaniem,  czy są uwagi do protokołu  Nr VIII/15 z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 27 listopada  2015 r.

Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do  Protokołu Nr VIII/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy  z dnia  27 listopada 2015 r. Protokół przyjęto:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 1 Radny

II. Podjęcie uchwał :

1.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/89/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/89/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica stanowią załącznik nr  5 do protokołu.

2.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat,

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/90/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r .w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/90/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5  lat, stanowią załącznik nr 6  do protokołu.

3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ….. lat,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat .

Radni Uchwałę Nr IX/91/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5  lat,

podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

 

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/91/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5  lat, stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych ……. lat,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat .

Radni Uchwałę Nr IX/92/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/92/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat, stanowią załącznik nr 8  do protokołu.

5. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 5 lat gminnej nieruchomości lokalowej,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/93/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/93/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 5 lat gminnej nieruchomości lokalowej, stanowią załącznik nr 9  do protokołu.

6. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  na 2016 r.,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/94/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  na 2016 r., podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/94/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r., stanowią załącznik nr 10  do protokołu.

7. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Stepnicy na 2016 r.,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   w Stepnicy na 2016 r., podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

 

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/95/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Stepnicy na 2016 r., stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

8. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych  Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

 

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

 

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych  Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r. podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy stałych  Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r. stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

10.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

 

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

 

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

 

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

 

Radni Uchwałę Nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosował 1 Radny

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r,  stanowią załącznik nr 14 do protokołu.

11.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata   2015-2018,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

 

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji    ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/99/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie  zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018 , podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/99/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018,stanowią załącznik nr 15 do protokołu.

12. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymał się od głosu” 1 Radny

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica, stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

13.w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/101/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/101/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r., stanowią załącznik nr 17 do protokołu.

14. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”    i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r.,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/102/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”  i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r., podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/102/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2016 r., stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

15.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację   programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/103/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica,  podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/103/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica,  stanowią załącznik nr 19  do protokołu.

16. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/104/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 15 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/104/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn stanowią załącznik nr 20 do protokołu.

17.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 13 Radnych

„przeciw” głosował 1 Radny

„wstrzymało się od głosu” 1 Radny

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok stanowią załącznik nr 21  do protokołu.

18. w sprawie  wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 18 grudnia br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji    ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr IX/106/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019, podjęli:

Głosowało 15 Radnych

„za” głosowało 13 Radnych

„przeciw” głosował 1 Radny

„wstrzymał się od głosu” 1 Radny

Projekt uchwały i uchwała  Nr IX/106/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019,stanowią załącznik nr 22 do protokołu.

III. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie w sprawie liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne oraz  o podmiotach, w których przedmiotowe prace będą wykonywane.

Informację Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie w sprawie liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne oraz  o podmiotach, w których przedmiotowe prace będą wykonywane przedstawił Radnym Przewodniczący obrad

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie w sprawie liczby osób i godzin pracy skazanych na karę ograniczenia wolności oraz wykonujących prace społecznie użyteczne oraz  o podmiotach, w których przedmiotowe prace będą wykonywane stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

IV. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.  

Radni nie zadawali  pytań i nie wnieśli uwag do informacji.

Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

V. Wnioski i zapytania Radnych. VI.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

Rafał Strzelczyk zwrócił się z zapytaniem, czy jest już wyrok śądu w sprawie Pani Szczeblewskiej

Barbara Kierzynkowska nawiązała do spotkania w starostwie, w którym brał udział Przewodniczący R.M i zwróciła się z zapytaniem, czy w budżecie powiatu jest ujęty remont drogi na odcinku Stepnica – Czarnocin.

Rafał Strzelczyk zwrócił się z zapytaniem, czy została podpisana na 15 lat umowa z przedsiębiorstwem obsługującym gospodarkę wodno ściekową na terenie naszej gminy.

Odpowiedzi na pytania Radnych udzielili Przewodniczący obrad i Burmistrz Gminy /wypowiedź na nagraniu stanowiącym integralna część do protokołu.

VIII. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad  Przewodniczący Obrad  słowami „Zamykam obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończył obrady  IX Sesji  Rady Miejskiej  w  Stepnicy.

Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej  w Stepnicy stanowi załącznik nr 25  do protokołu.

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych stanowi załącznik nr 26  do protokołu.

Zawiadomienie o obradach IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Nagranie z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi integralną część protokołu.

 

Protokół przygotowała                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

   Mariola Antoszczyk                                                                                   Ryszard Ławicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokol nr X-16.pdf (PDF, 95KB) 2016-03-03 11:59:08 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 03-03-2016 11:59:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 03-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 30-03-2016 12:00:38