Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VII/15 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r

Protokół Nr VII/15

z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 8 października 2015 r.

 

Obradom VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Rozpoczęcie obrad 1600 zakończenie 17 30.

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

stan  członków Rady – 14

stan obecnych – 14

stan nieobecnych – 0

Osoby zaproszone na obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy:

Andrzej Wyganowski – Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk – Z-ca  Burmistrza

Beata Rogalska  – Skarbnik Gminy

Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy

Andrzej Wyziński – Dyrektor Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy

Sołtysi Gminy Stepnica

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr VI/15 z obrad VI SesjiR.M. z dnia6 sierpnia 2015 r.

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015                            

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.

IV.  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

V.   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu   2015 r.

VI.Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych   w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz  z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

VII. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica,

3.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2015 r.,

4.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. ,

5.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018,

6.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki,

 7.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat,

8.   w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

9.   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka,

10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo,

11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno,

12. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica,

13.w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy    Stepnica Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”14. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.  

15. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016 -2019,                                                                                       

VIII. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

IX.  Wnioski i zapytania radnych.

X.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

XI.  Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG OBRAD VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

I. Sprawy regulaminowe:

Obradom przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

Na wstępie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych  gości, Radnych i Sołtysów,   a następnie  stwierdził, iż  na podstawie listy obecności na stan 14 Radnych obecnych jest   14  Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił Radnym porządek posiedzenia  j.w. będący przedmiotem obrad VII Sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi   do porządku posiedzenia.

 

Radni nie wnieśli  uwag, ani poprawek do porządku obrad. 

 

Porządek obrad bez zmian Radni przyjęli 15 głosami „za”.

 

Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z pytaniem,  czy są uwagi do protokołu    Nr VI/15 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 6 sierpnia  2015 r.

Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do  Protokołu Nr VI/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy  z dnia  6 sierpnia 2015 r. Protokół przyjęto14 głosami „za”,

II.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Przewodniczący obrad stwierdził, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stepnicy i Szkoły Podstawowej    w Racimierzu zostały przedstawione przez dyrektorów szkół na wspólnym posiedzeniu Komisji                       ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br.

Ponieważ Andrzej Wyziński Dyrektor Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy   z przyczyn niezależnych od niego nie uczestniczył  w  wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu  i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. Przewodniczący  obrad poprosił  Dyrektora Gimnazjum o przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 dot. Gimnazjum w Stepnicy.

W tym miejscu obrad głos zabrał Andrzej Wyziński  Dyrektor Gimnazjum w Stepnicy, który przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 dot. Gimnazjum w Stepnicy.

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania lub uwagi     do przedstawionych informacji.

Członkowie obu komisji  nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.  Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015  szkół Gminy Stepnica przyjęli bez uwag. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015  w szkołach w Gminie Stepnica stanowią załącznik  nr 4 do protokołu.

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.

IV.  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

V.   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu   2015 r.

 Przewodniczący  obrad stwierdził, iż z przedłożonymi przez Skarbnika Gminy  informacjami Radni mieli okazję zapoznać się i  zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania lub uwagi  do informacji  j.n:

-  Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.

-  Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

-  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu   2015 r.

Członkowie obu komisji nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji tj.

 - Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.

-  Informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

-  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu   2015 r.

Informacje  j.w. zostały przyjęte przez Radnych bez uwag.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu   2015 r. stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

VI.  Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych   w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz  z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Przewodniczący  obrad stwierdził, iż  z informacją  Radni mieli okazję zapoznać się wcześniej oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji i zwrócił się z zapytaniem , czy są uwagi lub pytania do informacji.

Radni nie zadawli pytań i nie wnieśli uwag do Informacji nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych   w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Informacja została przyjęta przez Radnych bez uwag.

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych   w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

VII. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji    ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni Uchwałę Nr VII/63/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica podjęli:

Głosowało 14 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych

Projekt uchwały i uchwała  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

 

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica.

Członkowie Klubu  Radnych Niezależnych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica.

Radni Uchwałę Nr VII/64/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica podjęl:

Głosowało 14 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw „ głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.,

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.,

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków  na realizacje programu w 2015 r.,

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.,

 

Klub Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę                      w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.,

Radni Uchwałę Nr VII/65/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków   na realizacje programu w 2015 r.,

podjęli:

Głosowało 14 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały  i uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków  na realizacje programu w 2015 r., stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

4.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się   z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Radni Uchwałę Nr VII/66/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r.   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. podjęli:

Głosowało 14 Radnych

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

5.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się  z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2019.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Radni Uchwałę Nr VII/67/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018.

podjęli:

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych

„przeciw” głosowało 0 Radnych

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

6.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się                            z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki .

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki.

Radni Uchwałę Nr VII/68/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki podjęli .

Głosowało 14 Radnych:

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 7.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat,

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat był omawianym na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu  5 października br. i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat.

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat.

Radni Uchwałę Nr VII/ 69/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat podjęli:

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

8.   w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica ( Studzienna),

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się    z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy   w mieście Stepnica .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

 Członkowie Klub Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica.

Radni Uchwałę Nr VII/70/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica podjęli jednogłośnie.

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

9.   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka),

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się                z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy                           w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka),

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy    w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka),

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka).

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka).

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka).

Radni Uchwałę Nr VII/71/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka),podjęli jednogłośnie.

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw „ głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka ( Franciszka Walczaka),stanowi załącznik nr  15 do protokołu.

10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się    z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo.

Klub Radnych Niezależnych pozytywie zaopiniowali projekt uchwały sprawie nadania nazwy ulicy   w miejscowości Miłowo.

Radni Uchwałę Nr VII/72/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo podjęli jednogłośnie.

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo stanowi załącznik nr 16 do protokoł

11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa),

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa),

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa),

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa).

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa).

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych   pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa).

Radni Uchwałę Nr VII/73 / 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa) podjęli jednogłośnie.

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnyc..

Projekt uchwały i uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno ( Bolesława Prusa), stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

12. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się  z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica, .

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji   ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica,.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica,

Członkowie Klubu  Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica.

 

Radni Uchwałę Nr VII/75/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica, podjęli jednogłośnie.

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw „ głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

13. w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica  w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie  potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica   w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. 

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.  

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica   w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. 

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica  w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. 

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica  w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”. 

Radni Uchwałę Nr VII/76/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica   w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”.  Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica  w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”.  stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 14. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin    R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w dniu 5 października br. i zwrócił się   z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin   R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin   R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz  Klubu Radnych Niezależnych.

Członkowie Komisji ds.  Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R - XXI   z siedzibą w Nowogardzie. Członkowie komisji wskazali jako drugiego delegata delegata gminy  do reprezentowania w związku  Radnego Marka Kleszcza.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R - XXI   z siedzibą w Nowogardzie. Członkowie komisji wskazali jako drugiego delegata gminy  do reprezentowania w związku Radnego Marka Kleszcza.

Członkowie Klubu Radnych Niezależnych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R - XXI z siedzibą w Nowogardzie. Członkowie Klubu Radnych Niezależnych wskazali jako drugiego delegata  gminy  do reprezentowania w związku  Radnego Marka Kleszcza.

Radni Uchwałę Nr VII/ 77/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R - XXI z siedzibą w Nowogardzie podjęli .

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R - XXI z siedzibą w Nowogardzie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

15. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016 -2019,                                                                                       

Przewodniczący obrad przypomniał Radnym o powołaniu Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników oraz odczytał treść protokołu z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na lata 2016-2019. Protokół stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad poinformował Radnych, że wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze statutem, aby przeprowadzić głosowanie tajne należy wybrać spośród Radnych Komisje Skrutacyjną, która przeprowadzi wybory.

Radni zaproponowali 3 osobowy skład komisji w której skład weszli Rafał Strzelczyk,  Agnieszka Makowska, Marek Kleszcz.

Kandydaci do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w komisji.

W tym miejscu obrad Przewodniczący obrad ogłosił przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna wybierze spośród swojego grona przewodniczącego  komisji oraz przygotuje karty do przeprowadzenia głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, którym został Rafał Strzelczyk. Przewodniczący komisji przypomniał Radnym zasady tajnego głosowania. Następnie Radni opuścili salę posiedzeń i przystąpiono do tajnego głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Radnym Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania, który stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Radni Uchwałę Nr VII/ 77/ 15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016 -2019

Głosowało 14 Radnych,

„za” głosowało 14 Radnych,

„przeciw” głosowało 0 Radnych,

„wstrzymało się od głosu” 0 Radnych.

Projekt uchwały i uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016 -2019 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Radni nie zadawali  pytań i nie wnieśli uwag do informacji.

Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

VI. Wnioski i zapytania Radnych. VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

 Aneta Dąbrowska Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy odczytała Radnym Protokół nr 5/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2015 r. w zakresie kontroli. dot. Oceny realizacji bieżących inwestycji prowadzonych przez gminę Stepnica w 2015 r. Protokół stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Radni nie zadawali pytań.

VIII. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad  Przewodniczący Obrad  słowami „Zamykam obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończył obrady  VII Sesji  Rady Miejskiej  w  Stepnicy.

Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej    w Stepnicy stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Zawiadomienie o obradach VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik   nr 28 do protokołu. 

Nagranie z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Protokół przygotowała                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

   Mariola Antoszczyk                                                                                   Ryszard Ławicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 pr0tokol VII-15.pdf (PDF, 10KB) 2015-11-30 10:31:01 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 30-11-2015 10:31:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 30-03-2016 12:13:13