Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016-2019.

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie                              w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016 – 2019 dla Sądu Rejonowego w Goleniowie do orzekania w zakresie spraw pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 133 ) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) – Rada Miejska w Stepnicy dokona wyborów uzupełniających ławników na lata kadencji 2016-2019.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Miejska zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Biurze Rady Miejskiej w  Stepnicy pok. nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica ul. T. Kościuszki 4 w terminie do  dnia 18 grudnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu.

Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Informacji związanych z  uzupełniającymi wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Stepnicy  tel. 91 418 85 21 w.21.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne

Załączniki:

1.  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2. Zgłoszenia kandydata na ławnika z wykazem podpisów

3. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi na ławnika postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe

4. Oświadczenie, iż kandydat na ławnika nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 27-11-2015 08:09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 27-11-2015 08:09:34