Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VI/15 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Protokół Nr VI/15

z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Obradom VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

Rozpoczęcie obrad 1600 zakończenie 17 00.

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

stan  członków Rady – 15

stan obecnych – 15

stan nieobecnych – 0

Osoby zaproszone na obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy:

Andrzej Wyganowski – Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk – Z-ca  Burmistrza

Beata Rogalska  – Skarbnik Gminy

Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy

Sołtysi Gminy Stepnica

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr V/15 z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy    z dnia  30 czerwca 2015 r.
  1. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,

2. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych  do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica,

3. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków,

4w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

5. w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica.

III. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

IV.  Wnioski i zapytania Radnych.

V.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

VI.  Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG OBRAD VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

I. Sprawy regulaminowe:

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy Ryszard Ławicki.

Na wstępie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych  gości, Radnych i Sołtysów,  a następnie  stwierdził, iż  na podstawie listy obecności na stan 15 Radnych obecnych jest  15  Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił Radnym porządek posiedzenia  j.w. będący przedmiotem obrad VI Sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi  do porządku posiedzenia.

Radni nie wnieśli  uwag, ani poprawek do porządku obrad. 

Porządek obrad bez zmian Radni przyjęli 15 głosami „za”.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z pytaniem,  czy są uwagi do protokołu  Nr V/15 z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 30 czerwca 2015 r.

Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do  Protokołu Nr V/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej   w Stepnicy  z dnia 30 czerwca 2015 r. Protokół przyjęto 14 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się ” od głosu.

  1. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, iż projekt uchwały był omawiany na  wspólnym posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Rafał Strzelczyk stwierdził , że firma obsługująca gospodarkę wodno - kanalizacyjną ma zyski, a my zgadzamy się na podwyżki i zaproponował, aby firma ponownie złożyła wniosek oraz, aby w uchwale wprowadzić poprawkę zapisu  na nie zatwierdzenie taryf /zapis dźwiękowy wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Skarbnik Gminy  odniosła się do wniosku złożonego przez firmę i prowadzenia całej dokumentacji rozliczeniowej dot. wydatków poniesionych na terenie  Gminy Stepnica / zapis dźwiękowy  wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Burmistrz Gminy dodał, że firma jeżeli uzyskuje zyski w jakiejś innej gminie to nie może ich przeznaczyć na finansowanie np. naszej gminy, gdyż jest to prawnie niedozwolone.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rafała Strzelczyka o zmianę uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Głosowało 15 radnych:

„za” przyjęciem wniosku Radnego Rafała Strzelczyka głosowało 3 Radnych,

 „przeciw” 10 Radnych,

2 Radnych „wstrzymało się „ od głosu.

Wniosek Radnego Rafała Stelczyka został odrzucony.

Radni nie zadawali więcej pytań i nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu oraz członkowie Komisji ds. Społecznych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Klub Radnych Niezależnych negatywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.

Radni Uchwałę Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica przyjęli:

„za” przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych,

„przeciw” głosowało  3 Radnych,

5  Radnych „wstrzymało się „ od głosu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich i korekta do wniosku stanowią załącznik nr 6 do protokołu

2. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad stwierdził, iż projekt uchwały był omawiany na  wspólnym posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu oraz członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica.

Klub Radnych Niezależnych negatywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica.

Radni Uchwałę Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica przyjęli:

„za” przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych,

„przeciw” głosowało  3 Radnych,

5  Radnych „wstrzymało się „ od głosu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wniosek i korekta Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 9 do protokołu

3. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków,

Przewodniczący obrad stwierdził, iż projekt uchwały był omawiany na  wspólnym posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków.

 

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu oraz członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków.

Klub Radnych Niezależnych negatywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę  i systemu odprowadzania ścieków.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków.

Radni Uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę   i systemu odprowadzania ścieków podjęli:

„za” przyjęciem uchwały głosowało 12 Radnych,

„przeciw” głosowało  3 Radnych.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę   i systemu odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę   i systemu odprowadzania ścieków, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

4.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

Przewodniczący obrad stwierdził, iż projekt uchwały nie był omawiany na  wspólnym posiedzeniu obu  komisji i poprosił Skarbnika Gminy o omówienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy wyjaśniła Radnym powód złożenia projektu uchwały oraz omówiła projekt uchwały po stronie dochodów i wydatków / zapis wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Radni Uchwałę Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. podjęli :

Głosowało 15 Radnych

„za” przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

5. w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad powiedział, że projekt uchwały został złożony przez Klub Radnych Niezależnych . Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, a w dniu dzisiejszym opinię prawną do projektu uchwały i poprosił o zabieranie głosu.

Radny Rafał Strzelczyk wyjaśnił powód przedłożenia projektu uchwały oraz zasadność podjęcia uchwały / zapis wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Gminy , który przedstawił swoje stanowisko, następnie głos zabrała Z-ca Burmistrza , która przedstawiła opinię prawną do projektu uchwały  / zapis dźwiękowy  wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Rafał Strzelczyk po odniesieniu się do wypowiedzi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza / zapis wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/ zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy Pan Burmistrz zrobi wszystko, żeby nie powstała biogazownia.

W tym miejscu prowadzono dyskusję nt. budowy wiatraków na terenach Natura 2000, przepisów obowiązujących w tym zakresie. W dyskusji udział brali Przewodniczący obrad, Burmistrz Gminy, Radny Rafał Strzelczyk oraz Pani Iwona Krępic, której za pośrednictwem Radnego Rafała Strzelczyka Radni jednogłośnie udzielili głosu / zapis dźwiękowy  wszystkich osób  które zabrały głos uwierzytelniony został na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Radni nie zadawali więcej pytań i nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych  z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica:

Głosowało 15 Radnych

„za” przyjęciem uchwały głosowało 5 Radnych,

„przeciw” głosowało  9  Radnych,

1  Radny „wstrzymał się” od głosu.

W związku z przeprowadzonym głosowaniem projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych    z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica został odrzucony.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej  na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Stepnica, stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Krystyna Wrzosek zwróciła się z zapytaniem w sprawie regulaminu PSZOK-u dot.  § 8  tj. okazywania dowodu opłat i dowodu potwierdzającego wpłaty za odbiór odpadów w sytuacji kiedy mieszkaniec osiedla wnosi te opłaty w czynszu ( jak ma przedstawić potwierdzenie) oraz osoby, które posiadają nowe dowody osobiste, gdzie nie ma zapisu miejsca zamieszkania jak mają tego dokonać.

Burmistrz Gminy stwierdził,  że na tę chwilę nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale po przeanalizowaniu Radna otrzyma stosowną odpowiedź.

 Radni nie zadawali więcej pytań.

Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr  15 do protokołu.

VI. Wnioski i zapytania Radnych. VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

Radna Aneta Meszyńska złożyła na ręce Przewodniczącego obrad i Burmistrza  wniosek o przeprowadzenie kontroli, który został już przesłany do Najwyzszej Izby Kontroli w Warszawie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Przewodniczący obrad odczytał  Radnym treść wniosku. Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

VIII. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad  Przewodniczący Obrad  słowami „Zamykam obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończył obrady  VI Sesji  Rady Miejskiej  w  Stepnicy.

 

Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej    w Stepnicy stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Zawiadomienie o obradach VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Nagranie z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Protokół przygotowała                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

   Mariola Antoszczyk                                                                                                                                      Ryszard Ławicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół nr VI-2015.pdf (PDF, 48KB) 2015-10-12 09:15:43 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 12-10-2015 09:15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 12-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 30-03-2016 12:13:57