Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr V/15 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r

Protokół Nr V/15

z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Obradom V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Rozpoczęcie obrad 1600 zakończenie 1840.

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

stan  członków Rady – 15

stan obecnych – 14

stan nieobecnych – 1 /Anna Potomska/

Osoby zaproszone na obrady V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy:

Andrzej Wyganowski – Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk – Z-ca  Burmistrza

Beata Rogalska  – Skarbnik Gminy

Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy

Bogumił Augustyniak – Dyrektor Projektu Aldesa

Jerzy Urban – Projektant

Sołtysi Gminy Stepnica

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr IV/15 z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicyz dnia 24 kwietnia 2015 r.

II. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV,

3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica,

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018,

6. w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

7.  w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica,

8. w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy,

9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,

10. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

III. Ocena zasobów pomocy społecznej.

IV. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

VI.  Wnioski i zapytania Radnych.

VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.

VIII.  Zamknięcie obrad.

PRZEBIEG OBRAD V SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

I. Sprawy regulaminowe:

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy Ryszard Ławicki.

Na wstępie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych  gości, Radnych i Sołtysów,  a następnie  stwierdził, iż  na podstawie listy obecności na stan 15 Radnych obecnych jest   14  Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił Radnym porządek posiedzenia  j.w. będący przedmiotem obrad V Sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi     do porządku posiedzenia.

Rafał Strzelczyk wniósł do porządku obrad dwie zmiany:

-  zdjęcie z porządku obrad  z pkt II ppkt 2, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV, ponieważ wpłynął wniosek  Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów i wszyscy Radni powinni zapoznać się z tym pismem przed podjęciem decyzji,

- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Stepnica

 Przewodniczący obrad stwierdził, że w wystąpieniu Radnego jest mała niekonsekwencja, jeżeli mamy zdjąć ppkt 2 w pkt II, bo wpłynęło pismo Stepnickiej Organizacji Turystycznej  i wprowadzić pkt 11 nowy projekt uchwały, o którym nie mamy pojęcia, który miałby wyznaczać kierunki działania Burmistrza, to jest to jakby mało kompatybilne. Projekt uchwały powinien wpłynąć przed sesją.

Burmistrz Gminy stwierdził, że postępowanie nad planem miejscowym toczy się już kilka miesięcy. Na każdym etapie postępowania każdy mieszkaniec miał prawo wnosić swoje uwagi. Niektóre uwagi zostały wniesione, niektóre nie. Burmistrz Gminy poprosił Radnych o nie wycofywanie projektu uchwały z porządku obrad. Jeżeli chodzi o drugi punkt do wprowadzenia do porządku obrad to w pełni zgadza się z Przewodniczącym obrad, że jeżeli mamy o czymś mówić to najpierw musimy się z tym zapoznać.

Przewodniczący dodał, że wprowadzenie projektu uchwały pod obrady sesji odbyło się niezgodnie z § 36 statutu tzn. wniosek powinien być przedstawiony na piśmie i podpisany przez trzech Radnych, a taki wniosek nie wpłynął.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie  wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

9 osób głosowało za odrzuceniem wniosku, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 3 osoby głosowały „ przeciw” odrzuceniu wniosku Radnego Rafała Strzelczyka.

Radni nie wnieśli więcej uwag, ani poprawek do porządku obrad. 

Porządek obrad bez zmian Radni przyjęli 11 głosami „za”, 3 osoby głosowały „przeciw”.                                                          

Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych z pytaniem,  czy są uwagi do protokołu  Nr IV/15 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do  Protokołu Nr IV/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej    w Stepnicy  z dnia 24 kwietnia 2015 r. Protokół przyjęto 12 głosami „za”, 2 osoby „wstrzymały się ” od głosu.

  • Podjęcie uchwał

1. w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do  2015 roku.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 r.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną    i paliwa gazowe do 2025 r.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 r.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku.

Radni Uchwałę Nr V/49/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 r., podjęli 13 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

Burmistrz Gminy oświadczył ,że w związku z tym że wpłynęło pismo  podpisane przez Panią Iwonę Krępic to zaprosił na dzisiejsze obrady przedstawicieli Firmy Aldesa, aby ustosunkowali się do tego wniosku.

Wypowiedź przedstawicieli Firmy Aldesa oraz Burmistrza Gminy została uwierzytelniona na nagraniu stanowiący integralną część do protokołu.

Rafał Strzelczyk zaproponował zmiany w zapisach §3 uchwały dot. zmiany parametrów wysokości słupów z 40m na 30m i wielkości fundamentów z 12m na 10m,  na które odpowiedzi  udzielił Pan Bogumił Augustyniak  przedstawiciel Aldesy, wypowiedzi uwierzytelnione na nagraniu stanowiący integralną część do protokołu.

Przewodniczący obrad stwierdził , iż w związku z tym że zostały zaproponowane poprawki  §3 pkt 1 ust 1 lit a i l. b dot. lokalizacji słupów o maksymalnej wielkości 30 m, a w pkt 2 maksymalna wielkość fundamentów o wymiarach 10 m x10m wniosek zostanie poddany pod głosowanie . Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska komisji dot. projektu uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rafała Strzelczyka w sprawie wprowadzenia zmiany w §3 dotyczącej zmiany parametrów z 40m na 30m i z 12m na 10m.

Radni wniosek 10 głosami „przeciw”, 2 głosami „za’ i 2 głosami „wstrzymującymi się” odrzucili wniosek Radnego Rafała Strzelczyka.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV.

Radni Uchwałę Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV podjęli 10 głosami „za”, 2 osoby głosowały ‘przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się „ od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

Rafał  Strzelczyk zaproponował, aby usunąć z projektu uchwały tereny znajdujące się w zał. 3. Do uchwały nie zostały dołączone wnioski, gdzie tereny te są.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy – wypowiedź na nagraniu stanowiącym integralną część do protokołu.

Radni nie zadawali więcej  pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

Członkowie Komisji ds. Społecznych z uwagi na zaproponowane dodatkowe naniesienie zmian w projekcie uchwały wstrzymali się od opiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.                                                                                                                                                 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica z wprowadzoną zmianą zaproponowaną przez członków Komisji Społecznej.

Radni Uchwałę Nr V/51/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica podjęli 13 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się”  od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Radny Rafał Strzelczyk zaproponował wprowadzenie zmiany w dziale, gdzie są szkoły publiczne polegającej na zabezpieczeniu środków, aby umożliwić naukę języka angielskiego w szkołach.

Burmistrz Gminy stwierdził, że spodziewał się takiej propozycji i przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie wypowiedź na nagraniu stanowiącym integralną część do protokołu. Burmistrz poprosił Radnych o nie wprowadzanie tej zmiany.

W tym miejscu prowadzono dyskusję nt. nauki języka angielskiego w szkołach.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rafała Strzelczyka o wprowadzenie zmiany w dziale, gdzie są szkoły publiczne polegającej na zabezpieczeniu środków, aby umożliwić naukę języka angielskiego w szkołach.

„za” przyjęciem wniosku Radnego Rafała Strzelczyka głosowały 4 osoby, „przeciw”  8 osób, 2 osoby „wstrzymały się „ od głosu.

Radni nie zadawali więcej pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Radni Uchwałę Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok podjęli 9 głosami „za”, 2 osoby głosowały ‘przeciw”,    3 osoby „wstrzymały się „ od głosu.  Uchwała stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015- 2018.

Rafał Strzelczyk zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie wprowadzane są w wpf zmiany.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zmiany w wpf są wprowadzane na podstawie ustawy o finansach.

Radni nie zadawali więcej pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji  ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018.

Radni Uchwałę Nr V/53/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018 podjęli 12 głosami „za”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

6. w sprawie  zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. był  omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. Radni i Sołtysi zostali zapoznani ze stanowiskiem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie opiniującym sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z wykonania budżetu  w  2014 r. oraz  pozytywnie opiniującym informację o stanie mienia komunalnego  na dzień           31 grudnia 2014 r.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu za 2014 r.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 r.

W związku  z brakiem pytań Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Komisja ds. Społecznych oraz Komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr V/54/15 Rady Miejskiej                        w Stepnicy  z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Radni Uchwałę  Nr V /54/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. podjęli:

12 głosami „za”.

1 osoba głosowała „przeciw”,

1 osoba „wstrzymała się”  od głosu.

1 Radny nieobecny w obradach  V Sesji Rady Miejskiej.

Uchwała  Nr V /54/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2014 r. stanowi załącznik nr  15 do protokołu.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu stanowi załącznik  nr 16  do protokołu.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z wykonania budżetu za 2014 r.  informację o stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

7. w sprawie udzielenia/nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

 

Przewodniczący obrad powiedział, że członkowie  Komisji ds. Społecznych i Komisji   ds. Gospodarki i Budżetu   zapoznali się   ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2014 r., z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Komisja ds. Społecznych oraz Komisja ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica  udzielając absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/55/15 Rady Miejskiej  w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica stawiając pytanie „ kto z radnych jest za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica  za rok 2014 ”,

- 12 Radnych głosowało „ za ” udzieleniem  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica ,

- 2 Radnych głosowało  „ przeciw” udzieleniu absolutorium,

- 1 Radny nieobecny w obradach  V Sesji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr V/55/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie  udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica  stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia/nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica, stanowi załącznik   nr 19 do protokołu.

Przewodniczący obrad w imieniu własnym i Radnych złożył Burmistrzowi gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium.

W tym miejscu obrad Sołtys  Grażyna Kania w imieniu Sołtysów wręczyła  Burmistrzowi kwiaty i złożyła gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium.

Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Radnym za udzielone absolutorium oraz  złożył podziękowania  swojemu zastępcy Pani Stanisławie Rzymczyk, Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy, Sołtysom oraz wszystkim pracownikom urzędu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica za 2014 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik      nr 21 do protokołu.

 8. w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

Rafał Strzelczyk złożył wniosek, aby nazwać przystań jachtową Aleksandra Doby oraz przedstawił jego postać, zasługi i osiągnięcia.

Następnie głos zabierali Burmistrz Gminy, Skarbnik Gminy, Przewodniczący obrad - wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Rafała Strzelczyka o nadanie nazwy przystani jachtowej  imieniem Aleksandra Doby.

„za” przyjęciem wniosku głosowały 2 osoby, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 11 osób głosowało „przeciw”.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli więcej  uwag do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy.

Radni Uchwałę Nr V/56/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy podjęli 11 głosami „za”, 2 osoby głosowały „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”  od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 22 do protokołu.

Prjekt uchwały w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy stanowi załącznik nr 23 do protokołu

 9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji    ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2015-2020.

Radni Uchwałę Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 podjęli 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 24 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,stanowi załącznik      nr 25 do protokołu.

10. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do zespołu.

Do Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników radni wybrali

Ryszarda Ławickiego, który wyraził zgodę

Aurelię Foremniak , która wyraziła zgodę

Joannę Gidokeit, która wyraziła zgod

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych  nie zajęli stanowiska i postanowili projekt uchwały rozpatrzyć podczas obrad   sesji.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników z zaproponowanym składem osobowym.

Radni Uchwałę Nr V/58/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników   z zaproponowanym składem osobowym j.w. podjęli  14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 26 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników, stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

III. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania do Oceny zasobów pomocy społecznej.

Przewodniczący obrad przypomniał, że na komisji społecznej podniósł temat, czy Ocena zasobów pomocy społecznej powinna być przyjęta przez Radę uchwałą i poprosił o wyjaśnienie Panią Zastępcę Burmistrza.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tym zakresie, żaden z przepisów tego jednoznacznie nie wskazuje. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził Pan mecenas. Zastępca Burmistrza dodała, iż konsultowała sprawę z nadzorem prawnym wojewody, który stwierdził, że niektóre gminy podejmują uchwały w tej sprawie, ale nie ma takiej potrzeby.

Radni Ocenę zasobów pomocy społecznej przyjęli bez uwag.

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

IV. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za 2014 rok.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za 2014 rok było omawiane na posiedzeniach obu komisji i zwrócił się z zapytanie czy są pytania do sprawozdania.

Agnieszka Makowska reprezentując Stowarzyszenie Ziemi Stepnickiej wyraziła swą pozytywna opinię  dotyczącą współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Radni Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   za 2014 rok przyjęli bez uwag.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    za 2014 rok stanowi załącznik nr 29 do protokołu

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Grażyna Kaniak zwróciła się z zapytaniem, co wynikło ze spotkania w sprawie gazyfikacji wsi w kierunku Czarnocina.

Burmistrz Gminy odpowiedział - spółka oceniła, że  jest to nie opłacalne ekonomicznie i nie będą tego robić.

Grażyna Kaniak poprosiła o szerszą informację nt. zakupu tomografu dla szpitala  w Goleniowie.

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że pani dyr. szpitala szuka wsparcia w samorządach w sprawie dofinansowania na zakup tomografu. Samorządy musiałby znaleźć 600 tyś. zł , takie Gminy jak Nowogard, Przybiernów,  Maszewo, Osina nie dołożą się i koncepcja upadła. Burmistrz Gminy zaznaczył, że zaproponował, żeby 600 tyś zł podzielić na mieszkańców powiatu    i wtedy wyjdzie kwota na jednego mieszkańca powiatu. To wtedy, jeżeli gminy zadeklarują się, że wpłacą to dopiero wtedy będzie przekonywał Radę, żeby przyjęła takie rozwiązanie.

Brak pytań

VI. Wnioski i zapytania radnych. VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad  Ryszard Ławicki złożył oświadczenie  w związku z pojawiającymi się informacjami, że  Radna Pani A. Meszyńska została zwolniona z pracy po to, żeby zabezpieczyć miejsce pracy dla mojej córki oświadczam, że teraz ani nigdy w przyszłości córka moja  nie będzie pracować w szkole w Racimierzu, gdyż nigdy ją to nie interesowało, a jeżeli będzie pracować to w Warszawie.

Następnie Prewodniczący obrad poinformował Radnych ,że wpłynęło do niego oświadczenie z dnia 29 czerwca 2015 r. o treści jak w załączniku nr 31 do protokołu  informujące o założeniu Klubu Radnych o nazwie Klub Radnych Niezależnych, którego głównym celem jest działanie na rzecz  dobra mieszkańców oraz poprawy jakości życia społeczeństwa demokratycznego w Gminie. W tym miejscu Przewodniczący odczytał treść oświadczenia.

VIII. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad  Przewodniczący Obrad  słowami „Zamykam obrady V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończył obrady  V Sesji  Rady Miejskiej  w  Stepnicy.

Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej  w Stepnicy stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Zawiadomienie o obradach V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Nagranie z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

 

 

Protokół przygotowała                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Mariola Antoszczyk                                                                                              Ryszard Ławicki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokol Nr V_15 z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.pdf (PDF, 93KB) 2015-08-10 09:13:31 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 10-08-2015 09:13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 30-03-2016 12:24:29