Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IV/15 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr IV/15

z obrad IV  Sesji Rady Miejskiej Stepnica

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Obradom IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczył Ryszard Ławicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy.

Rozpoczęcie obrad 1600 zakończenie 1945

Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

stan  członków rady – 15

stan obecnych – 14

stan nieobecnych - 1

Osoby zaproszone na obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Andrzej Wyganowski – Burmistrz  Miasta i Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk – Z-ca  Burmistrza

Beata Rogalska  – Skarbnik Gminy

Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy

Leszek Nowak  - I  z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie

Dariusz Mazurowski – Kierownik Posterunku Policji w Stepnicy

Sołtysi Gminy Stepnica

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe:

  1. Stwierdzenie quorum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu Nr III/15 z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicyz dnia 5 marca 2015 r.

II. Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013 oraz informacja o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

III. Podjęcie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski.

IV. Podjęcie uchwał :

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,

 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,

 3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

 5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 6.  w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.,

 7.  w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów, oraz wyrazenie zgody na nabycie udziału w nieruchomości

 8. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej   w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej,  o charakterze socjalnym,

 9. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

10. w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020,

11. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej,

12. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy,

13. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

VI.  Wnioski i zapytania radnych.

VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

VIII.  Zamknięcie obrad.

 

PRZEBIEG OBRAD IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY

I. Sprawy regulaminowe:

Na wstępie Przewodniczący Obrad przywitał zaproszonych  gości, radnych i sołtysów, a następnie  stwierdził, iż  na podstawie listy obecności na stan 15 radnych obecnych jest 14  radnych (nieobecna usprawiedliwiona  A. Foremniak),  co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Obrad przedstawił radnym porządek posiedzenia  j. w. będący przedmiotem obrad IV Sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi  do porządku posiedzenia.                        

Radny Rafał Strzelczyk zwrócił się z prośbą o przeniesienie dwóch projektów uchwał  zapisanych w ppkt 12, 13  i rozpatrzyć je jako ppkt 1,2 , a ppkt 1,2 rozpatrzyć jako ppkt 12,13.

Radni nie wnieśli więcej  zmian, ani uwag do porządku posiedzenia.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Pana Rafała Strzelczyka, aby w pkt rozpatrzenie uchwał  ppkt 12 rozpatrzyć jako ppkt 1, a ppkt 13 jako ppkt 2 i ppkt 1 rozpatrzyć jako ppkt 12, a ppkt 2 rozpatrzyć jako ppkt 13.

Radni wniosek Radnego Rafała Strzelczyka przyjęli 14 głosami „za                      

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z pytaniem,  czy są uwagi do protokołu   Nr III/14 z obrad Rady Miejskiej w Stepnicy   z dnia 5 marca 2015 r.

Radni nie wnieśli uwag, ani poprawek do  Protokołu Nr III/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej    w Stepnicy  z dnia  5 marca 2015 r. Protokół przyjęto 12 głosami „za” 2, osoby ‘wstrzymały się” od głosu.

II. Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013 oraz informacja o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

Burmistrz Gminy przedstawił przedsięwzięcia jakie zostały zrealizowane w ramach LGR – wypowiedź  na nagraniu – zapis dźwiękowy stanowiący integralną część protokołu.

Informację nt. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2007 – 2013 oraz informacja o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 realizowanych w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” przedstawił Pan dyrektor  biura Andrzej Szczodry - wypowiedź  na nagraniu – zapis dźwiękowy stanowiący integralną część protokołu.

III. Podjęcie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski.

Przewodniczący obrad odczytał Radnym Stanowisko Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Stepnicy   z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski oraz przedstawił swoje stanowisko  w przedmiotowej sprawie, wypowiedź  na nagraniu – zapis dźwiękowy stanowiący integralną część protokołu.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o poparcie  przedstawionego stanowiska.

W tym miejscu Burmistrz Gminy przedstawił swoje stanowisko  w tej sprawie oraz przedstawił procedurę jaką musi przejść przedsiębiorca zanim uzyska decyzje środowiskową i decyzję o warunkach zabudowy wypowiedź  na nagraniu – zapis dźwiękowy stanowiący integralną część protokołu.

Radna Aneta Dąbrowska stwierdziła , że to inwestor rozpowiada po wsiach, że już są zgody, a to nieprawda. My łącznie z naszymi mieszkańcami zrobimy wszystko, żeby biogazownia nie powstała.

Radna Agnieszka Makowska stwierdziła, że na pewno wszyscy Radni poprą przedstawione stanowisko tym bardziej, że będzie to dotyczyło też Stepnicy.

Rafał Strzelczyk zwrócił się z zapytaniem czy to stanowisko coś da Burmistrzowi - jakieś argumenty, żeby nie zezwolić na tą inwestycję.

Burmistrz Gminy odpowiedział, że stanowisko będzie jednym z elementów, stanowisko rady jest bardzo istotne ( dalsza wypowiedź Burmistrza zawarta w nagraniu będącym integralną część protokołu).

Rafał Strzelczyk stwierdził, czy nie lepiej byłoby podjąć uchwałę, a nie stanowisko.

Ryszard Ławicki odpowiedział, że jest to głęboko przemyślane i przeanalizowane z fachowcami, gdyż uchwała w tej sprawie jest bezprzedmiotowa ( wypowiedź na nagraniu stanowiącym załącznik do protokołu).

Radni nie zadawali więcej pytań.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Stanowisko Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski.

Radni Stanowisko Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski przyjęli jednogłośnie 14 głosami „za”.

Stanowisko Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica, powiat goleniowski stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W tym miejscu obrad Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę.

IV. Podjęcie uchwał :

1. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy,

Przewodniczący obrad powiedział, że zgłosił się Radny Rafał Strzelczyk, który poprosił o udzielenie głosu Pani Iwonie Krępic, która jest przedstawicielem Komitetu Społecznego Rodziców przeciwko likwidacji języka angielskiego w szkołach podstawowych w Gminie Stepnica.

Przewodniczący dodał, że na podst. § 26 ust 2  statutu gminy Stepnica Rada na wniosek radnego zwykłą ilością głosów może wrazić zgodę  na zabranie głosu przez osoby z publiczności.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rafała Strzelczyka o udzielenie głosu Pani Iwonie Krępic przedstawicielce Społecznego Komitetu Rodziców.

Radni wniosek Radnego Rafała Strzelczyka przyjęli jednogłośnie 14 głosami „za’.

Pani Iwona Krępic podziękowała za udzielenie głosu i przedstawiła stanowisko rodziców w sprawie sprzeciwu likwidacji języka angielskiego w szkołach podstawowych w Gminie Stepnica / wypowiedz na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Pani Iwona Krępic po odczytaniu wniosku rodziców zwróciła się do radnych z prośbą o wzięcie pod uwagę przed głosowaniem stanowisko rodziców.

Wniosek Komitetu Społecznego Rodziców stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Burmistrz Gminy powiedział, że pomimo stanowiska rodziców w całości popiera wnioski obu dyrektorów szkół podstawowych i dodał że język angielski w szkołach  jest językiem dodatkowym a zgodnie z decyzją dyrektorów szkół w szkołach obowiązuję język niemiecki //dalsza część wypowiedzi na nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

Radny Rafał Strzelczyk ponownie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie głosu Pani Iwonie Krępic.

Przewodniczący obrad poddał pod głosownie wniosek Radnego Rafała Strzelczyka   o udzielenie głosu Pani Iwonie Krępic.

Radni wniosek Radnego Rafała Strzelczyka Radni przyjęli 12 głosami „za” 2 osoby głosowały „przeciw”.

W tym miejscu głos zabrała Pani Iwona Krępic, która w swojej wypowiedzi wymieniła szkoły, w których jest nauka dwóch języków obcych w podstawówce i w dalszym ciągu zwróciła  się z prośbą o zastanowienie  się  przed podjęciem decyzji i spróbować znaleźć środki w budżecie na naukę języka angielskiego oraz przedstawił koszty związane z oświatą jakie ponosi gmina /wypowiedź na  nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący obrad, który odniósł się do spotkania z rodzicami jakie miało miejsce  w szkole oraz przedstawił swoje stanowisko  sprawie kontynuacji języka angielskiego w szkołach podstawowych /wypowiedź na  nagraniu stanowiącym integralną część protokołu/.

W tym miejscu obrad Radni i rodzice dyskutowali na temat nauki języków obcych niemieckiego i angielskiego, wyboru który język powinien być obowiązkowy w szkołach podstawowych oraz na temat znalezienia środków w budżecie gminy na naukę języka dodatkowego i zatrudnienia logopedy, kosztów jakie ponosi gmina na oświatę. Na wniosek Radnej Anety Meszyńskiej w dyskusji udział wzięła Joanna Strzelczyk której radni w głosowaniu  12 głosami „za”, 2  głosami „przeciw” ,1 głosie „wstrzymującym się” radni udzielili głosu.

Po ok. godzinnej dyskusji Przewodniczący obrad poprosił przedstawicieli rady rodziców  o przedstawienie swoich propozycji w kwestii kontynuacji  języka angielskiego w szkołach podstawowych dyrektorom szkół i wtedy będzie płaszczyzna do rozmowy.

Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem o przerwanie dyskusji.

Radni w głosowaniu  11 głosami „za” 1 głosie „przeciw” i jednym głosie „wstrzymującym się” zdecydowali o zamknięciu dyskusji.

Przewodniczący obrad przeszedł do realizacji porządku obrad i poprosił o stanowisko Komisji ds. Społecznych  dot. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny  im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy

Członkowie Komisji ds. Społecznych projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny  im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy zaopiniowali 2 głosami” za”, 2 głosami „przeciw” 4 osoby „wstrzymały się „ od głosu.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

Radni Uchwałę Nr IV/47/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy podjęli   10 głosami „za, 3 głosami „przeciw”  1 osoba „wstrzymała  się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

2. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Społecznych  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy zaopiniowali 2 głosami” za”, 2 głosami „przeciw” 4 osoby „wstrzymały się „ od głosu.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy.

Radni Uchwałę Nr IV/48/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy podjęli   10 głosami „za”,   3 głosami „przeciw”,  1 osoba „wstrzymała  się” od głosu.  Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

3.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rafał Strzelczyk stwierdził, że skoro nie stać nas  na naukę angielskiego, to żeby obniżyć ten próg i zniżkę dać rodziną z dwójką dzieci.

Przewodniczący obrad zaproponował, żeby dotyczyło to rodzin z trojgiem dzieci, ale pod warunkiem że rodzicie złożyliby wniosek, że będą segregować śmieci.

Z-ca Burmistrza dodała, że nie jest pewna czy możemy nakładać obowiązek segregowania śmieci.

Burmistrz  Gminy zaproponował aby pozostać przy rodzinie z czwórka dzieci i pozostawmy też segregację odpadów i  jeżeli wojewoda uchyli tę uchwałę to trudno, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy do tematu wrócili, ale zobaczmy jak to będzie szło.

Marek Kleszcz zaproponował, aby skierować się do pierwotnego wzoru dla rodziny z czwórką dzieci.

Radni nie zadawali więcej pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Radni Uchwałę Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej podjęli  12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”,  1osoba „wstrzymała  się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przewodniczący obrad stwierdził, że różnica pomiędzy śmieciami segregowanymi, a nie segregowanymi  jest 8 zł, być może ta różnica zachęci mieszkańców do segregowania odpadów .

Rafał Strzelczyk zaproponował aby zwiększyć różnicę i to może jeszcze bardzie zobliguje do segregowania odpadów.

Przewodniczący obrad stwierdził, że zawsze tę różnicę możemy zwiększyć.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Społecznych nie zajęli stanowiska dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z uwagi na przedłożenie na sesji rady informacji dotyczącej ilości rodzin wielodzietnych na terenie Gminy.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Radni Uchwałę Nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty podjęli  12 głosami „za”, 1głosie „przeciw”,  1osoba  „wstrzymała  się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radni Uchwałę Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów podjęli   13 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała  się” od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 14 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 6.  w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r.

Radni Uchwałę Nr IV/41/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r. podjęli 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 16 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2015 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 7. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów oraz wyrażenie zgody na nabycie udziału w nieruchomości

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów oraz nabycie udziału w nieruchomości.

W tym miejscu zabrał głos Burmistrz Gminy , który powiedział w związku z tym że ¼ nieruchomości należy do spadkobiercy i żeby przygotować tę nieruchomość dla rodziny repatriantów to tę część nieruchomości musimy od spadkobiercy wykupić. Zgodnie z opinią radcy prawnego w uchwale należałoby dodać §4 o treści „ Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Stepnica udziału ¼ części nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka 57, dla której Sad rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą   nr SZ1O/00011644/5, na warunkach określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w celu wykonania zobowiązań określonych w § 2.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów oraz nabycie udziału w nieruchomości.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z zaproponowaną przez Burmistrza zmianą.

Radni Uchwałę Nr IV/42/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów oraz nabycie udziału w nieruchomości podjęli 14  głosami. Uchwała stanowi załącznik  nr 18 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 8. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej    w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej,  o charakterze socjalnym,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym.

Radni Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym podjęli  14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 20 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym stanowi załącznik nr 21 do protokołu

 9. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica.

Radni Uchwałę Nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica podjęli  12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”,1 osoba „wstrzymała się „ od głosu. Uchwała stanowi załącznik  nr 22 do protokołu.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

10. w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020.

Radni Uchwałę Nr IV/45/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020

podjęli 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 24 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli  kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania  2014 – 2020 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

11. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej.

ań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej.

Radni Uchwałę Nr IV/46/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej podjęli    14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 26 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Radni Uchwałę Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica podjęli  14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik  nr 28 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,

Przewodniczący obrad powiedział, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu obu  komisji i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Rady Rafał Strzelczyk stwierdził, że żaden z wniosków na podstawie których są wprowadzane zmiany, które otrzymał nie mówi o  załączniku nr 2 i o terenie koło Racimierza.

Burmistrz Gminy odpowiedział, że zmiany te są wprowadzane na wniosek Burmistrza.

Radni nie zadawali pytań i nie wnieśli uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poprosił o stanowiska Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych.

Członkowie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i członkowie Komisji ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

Radni Uchwałę Nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica podjęli   14 głosami „za. Uchwała stanowi załącznik  nr 30 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

V. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Brak pytań.

VI. Wnioski i zapytania radnych. VII.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Ryszard Ławicki zwrócił uwagę na oświetlenie uliczne przy budynkach socjalnych w Łące, gdyż mają one inne zasilanie i zapalają się dużo wcześniej niż inne lampy i gasną się też dużo później.

Burmistrz Gminy odpowiedział, że mamy różne obwody oświetleniowe, mają one swoje sterowanie i trzeba je specjalnie regulować.

VIII.  Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad  Przewodniczący Obrad  słowami „Zamykam obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy” zakończył obrady  IV Sesji  Rady Miejskiej  w  Stepnicy.

Stanowisko Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej  w Stepnicy stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Zawiadomienie o obradach IV Sesji Rady Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 34  do protokołu. 

Nagranie z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

 

 

Protokół przygotowała                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

Mariola Antoszczyk                                                                   Ryszard Ławicki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokol nr IV-15.pdf (PDF, 1.MB) 2015-07-08 12:27:18 266 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 08-07-2015 12:27:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 08-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 30-03-2016 12:32:53