Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 161/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.


Uchwała Nr XVIII/161/04

    • Rady Gminy Stepnica

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,poz.1591; z 2002 r. , Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r.Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Stepnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr XXXII/171/97 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Stepnica

Nr XVIII/161/04

z dnia 25.06.2004 r.

Statut

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stepnicy

§ 1. Organem założycielskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, zwanym dalej Ośrodkiem jest Rada Gminy.

§ 2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami),

2. ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 z późn. zmianami),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

4. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami),

5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami),

6. niniejszego statutu.

§ 3. Ośrodek jest jednostką budżetową, w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami), podlegającą bezpośrednio Radzie Gminy w Stepnicy , w imieniu której nadzór sprawuje Wójt Gminy.

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny gminy Stepnica.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.

§ 6. Zakres działania Ośrodka określają :

1. ustawy oraz inne akty wydawane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw,

2. uchwały Rady Gminy w Stepnicy,

3. zarządzenia Wójta.

§ 7. Ośrodek realizując swoje zadania:

1. współpracuje z :

- organizacjami społecznymi i pozarządowymi,

- Kościołem Katolickim,

- innymi kościołami,

- związkami wyznaniowymi,

- dyrektorami szkół,

- kuratoriami sądowymi,

- zakładami służby zdrowia działającymi na terenie gminy,

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- innymi osobami fizycznymi i prawnymi wspierającymi działalność- Ośrodka.

2. przyjmuje dary w postaci rzeczowej i przekazuje je osobom potrzebującym.

§ 8. Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 9.1. Kierownik Ośrodka działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta.

2. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy, który nawiązuje i

rozwiązuje z nim stosunek pracy oraz ustala wynagrodzenie.

§ 10. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. stanowiska pracy ds. diagnostycznych,

2. stanowisko pracy ds. realizacji zadań,

3. stanowiska pracy ds. realizacji usług opiekuńczych,

4. stanowisko pracy ds. realizacji świadczeń rodzinnych.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny jednostki.

§ 12. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Stepnicy.

§ 13. W Ośrodku używana jest pieczątka nagłówkowa następującej treści:

OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 07-07-2004 15:59:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 07-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 07-07-2004 15:59:25