Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie dowodów osobistych w przypadku: wymiany, utraty, zniszczenia, upływu terminu ważności, po raz pierwszy, osób małoletnich


 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH W PRZYPADKU: WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI, PO RAZ PIERWSZY, OSÓB MAŁOLETNICH

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182).

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU:

1. Właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lu prezydent miasta).

2. W razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

3. Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszwie.

Wniosek można skłądać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym ogranie gminy nie jest możliwe.

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

2.     Załączniki:

 •  

  dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm,

 •  

  dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu),

 •  

  dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w kasie tut. Urzędu,

 •  

  odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli akt został sporządzony poza Gminą Stepnica,

 •  

  odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeśli akt został sporządzony poza Gminą Stepnica.

 •  

  poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

 

 

 

 

 

OPŁATY:

 

1.     Opłata:

 •  

  30,00zł - za wydanie dowodu osobistego.

 

2.     Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 •  

  ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

 •  

  zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,

 •  

  które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

 •  

  przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających stały zasiłek z pomocy społecznej albo rentę socjalną,

 •  

  małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

 

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Biuro Ewidencji Ludności, pok. Nr 19.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego skłąda się osobiście. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia w obecności rodzica/ opiekuna prawnego. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

2. Wniosek wypełnie i podpisuje wnioskodawca. W przypadku małoletniego lub osoby niepełnosprawnej, która nie może złożyć podpisu, wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy składa stosowne oświadczenie o nie możliwości złożenia podpisu.

3. W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcia, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upowaznionej do sporządzania formularza a w części 

 

 

 

 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 45 dni.

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Spraw Obywatelskich, tel. (0-91) 418-85-21. wew.19.

 

 

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 

UWAGI:

 

1.     Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

 

2. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

 

3.  Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 •  

  zmiany danych osobowych,

 •  

  zmiany stanu cywilnego,

 •  

  uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

 •  

  upływu okresu ważności dowodu osobistego.

 

4.     Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

 •  

  bez nakrycia głowy,

 •  

  bez okularów z ciemnymi szkłami,

 •  

  głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,

 •  

  równomiernie oświetlona twarz.

 

5.  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

 

6.  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

7.  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 01-07-2005 13:03:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Cyniak 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cyniak 20-11-2008 09:19:34