Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje dla wyborcy

Referendum gminne dotyczące lokalizacji farm wiatrowych odbędzie się w dniu 9 września 2012 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Wójta  Gminy Stepnica z dnia 30 lipca  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

obwieszczenie

 Prawo wybierania w gminie Stepnica mają:

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie Stepnica.
Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Stepnica. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybierania.

Sprawdzenie spisu wyborców

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 19 sierpnia do 1 września 2012 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Stepnicy  czy został uwzględniony w spisie wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, pokój nr 19 w godzinach od 7.30 – 15.30 (art. 36 Kodeksu wyborczego).
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców  gminy Stepnica (posiadający zameldowanie na pobyt stały w gminie Stepnica albo wpisany do rejestru na swój wniosek), po podaniu nazwiska i imienia oraz adresu stałego zamieszkania, ma prawo do uzyskania informacji o:

- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

- lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

- warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- terminie referendum oraz godzinach głosowania,

- warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

 Informacje te, są także przekazywane przez wójta  wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) może głosować korespondencyjnie (art. 61a Kodeksu wyborczego).

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów tj. 19 sierpnia 2012 r.  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców  gminie Stepnica, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenia są przyjmowane w Sekretariacie Urzędu   Gminy w Stepnicy, ul. T.  Kościuszki 4,  

wniosek

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z Urzędu Gminy w Stepnicy pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem referendum tj. 2 września 2012r.  Pakiet może być przesłany wyborcy za pośrednictwem poczty jako przesyłka polecona.

W skład pakietu referendalnego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu kart do głosowania wkłada je do koperty na karty do głosowania, kopertę zakleja, a następnie wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z s. w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4.  Wyborca może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania (art. 54 Kodeksu wyborczego).

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców  gminy Stepnica.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, pełnomocnika i Urzędu   Gminy w Stepnicy.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Stepnica lub przed innym pracownikiem Urzędu   Gminy w Stepnicy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w gminie w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, pok. nr 19

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 7 września 2012 r., stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 wniosek na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

 

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, pok. nr 19 najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 sierpnia  2012r. Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Stepnica o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania.

 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony w Sekretariacie  Urzędzie  Gminy w Stepnicy,  ul. T. Kościuszki 4,   najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 sierpnia 2012 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 Zgłoszenie głosowania w alfabecie Braille'a

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.

Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 30-07-2012 15:06:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 13-08-2012 09:24:10