Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 

1. Stanowisko pracy:

stanowisko ds. ładu przestrzennego i zamówień publicznych

2. Niezbędne wymagania od kandydatów oraz zadania wykonywane na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) wykształcenie średnie,

g) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

3. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 1. umiejętność obsługi komputera,

 2. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,

 5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

 6. znajomość przepisów prawnych: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych w odniesieniu do w/w ustaw,

 7. znajomość procedur zamówień publicznych,

 8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, co najmniej w stopniu podstawowym,

 9. staż pracy na podobnym stanowisku,

 10. prawo jazdy kat. B,

 11. odpowiedzialność, terminowość, rzetelność,

 12. odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie, wykonywanie, wdrażanie zadań określonych w aktach prawnych dotyczących samorządu gminnego, uchwał Rady, zarządzeniach i decyzjach Wójta,

 2. przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi interesantów oraz zapewnienie terminowego

załatwiania spraw wpływających do Urzędu,

 1. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie Gminy w zakresie realizacji zadań merytorycznych,

 2. opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych, zapewniając zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym,

 3. przygotowywanie okresowych analiz, informacji, ocen i sprawozdań wynikających z merytorycznej działalności na potrzeby Wójta i Rady Gminy,

 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu wykonywanych zadań,

 5. udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,

 6. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów,

 7. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 8. przygotowywanie na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z obowiązujących na terenie Gminy opracowań planistycznych,

 9. współdziałanie z administracją rządową w zakresie nadzoru urbanistyczno - architektonicznego i budowlanego,

 10. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby,

 11. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 12. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 13. udział w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych,

 14. Opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia wykonawców w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

  1. CV wraz ze zdjęciem (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej),

  2. list motywacyjny,

  3. kwestionariusz osobowy*

  4. dokument poświadczający wykształcenie,

  5. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  8. kserokopia książeczki wojskowej,

  9. kserokopia prawa jazdy.

 

 • druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 7)

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Stepnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego” od dnia 25 sierpnia do dnia 5 września 2011 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). W przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@stepnica.pl

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stepnica.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz.1458).

 

Urząd Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Osoba do kontaktu: Mariola Kwiryng tel. 91 418 85 21 w. 15,

e-mail: sekretarz@stepnica.pl

 

 

Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

Stepnica, dnia 25-08-2011r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Urząd.doc (DOC, 37KB) 2011-08-25 11:42:43 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 25-08-2011 11:42:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 25-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 26-08-2011 15:29:06