Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 

1. Stanowisko pracy:

stanowisko ds. planowania przestrzennego

2. Niezbędne wymagania od kandydatów oraz zadania wykonywane na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) wykształcenie wyższe preferowane: architektoniczne, urbanistyczne lub budowlane,

g) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

h) staż pracy minimum 3 lata

3. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 1. umiejętność obsługi komputera,

 2. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,

 5. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

 6. znajomość przepisów prawnych: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych w odniesieniu do w/w ustaw,

 7. znajomość procedur zamówień publicznych,

 8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, co najmniej w stopniu podstawowym,

 9. prawo jazdy kat. B,

 10. odpowiedzialność, terminowość, rzetelność,

 11. odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowywaniem, przechowywaniem

i archiwizowaniem, dokonywaniem zmian w dokumentach planistycznych gminy tj;

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ocen aktualności studium i miejscowych planów przestrzennych,

b) Prowadzenie aktualizowanego rejestru studium i planów miejscowych, gromadzenie

dokumentacji planistycznych dotyczących tych opracowań oraz odpowiednie

przechowywanie planów miejscowych i studium również uchylonych i nieobowiązujących.

c) Prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów miejscowych.

d) Opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia wykonawców w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

e) Dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania służb nadzoru budowlanego i służb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów technicznych budynków i budowli, zagrożeń i katastrof budowlanych.

f) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

g) Opiniowanie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projektów podziału działek wraz ze wskazywaniem koniecznych służebności warunkujących dokonanie podziału.

h) Opiniowanie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży.

i) Prowadzenie rejestru zaświadczeń i decyzji , w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydawanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania

terenu oraz badanie ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

j) Opiniowanie i analizowanie zgodności z planami przestrzennymi projektów, zamierzeń

i raportów wynikających z ustaw ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych.

k) Prowadzenie postępowań, w przypadkach przewidzianych prawem, dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji.

l) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, analiz i zestawień dotyczących

zagospodarowania przestrzennego gminy.

ł) Sporządzanie wniosków do budżetu gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu

obejmujących zakres powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

  1. CV wraz ze zdjęciem (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej),

  2. list motywacyjny,

  3. kwestionariusz osobowy*

  4. dokument poświadczający wykształcenie,

  5. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  8. kserokopia książeczki wojskowej,

  9. kserokopia prawa jazdy.

 

 • druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 7)

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Stepnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego” do dnia 22 sierpnia 2011 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). W przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@stepnica.pl

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stepnica.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz.1458).

 

Urząd Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Osoba do kontaktu: Mariola Kwiryng tel. 091 418 85 21 w. 15,

e-mail: sekretarz@stepnica.pl

 

 

Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

Stepnica, dnia 04-08-2011r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ KANDYDATA.doc (DOC, 29KB) 2011-08-17 08:29:53 498 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 05-08-2011 06:20:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 08-04-2013 22:13:12