Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy


Informator budżetowy Skąd mamy pienidze i na co je wydajemy"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica

Informator budżetowy Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy,, powstał w ramach akcji społecznej Przejrzysta Polska. Wynika on z zasady rozliczalności, zgodnie z którą działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania. Informator budżetowy ma umożliwić Państwu uzyskanie informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na 2006 rok oraz o rozliczeniu budżetów z poprzednich lat.

Chciałabym, aby ten informator przybliżył i pozwolił w sposób przystępny zapoznać się z najważniejszymi zadaniami przyszłorocznego budżetu oraz dał Państwu pojęcie o procesie jego tworzenia.

jt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

Mieszkańcy Gminy Stepnica

Przedłożony projekt budżetu Gminy Stepnica na rok 2006 jest czwartym budżetem kadencji na lata 2002 - 2006. Prace nad konstrukcją budżetu przebiegały pod dyktando założeń zmieniającej się ustawy o finansach publicznych, zmian ustawy o podatku PIT i CIT. Bezpośrednio do Wójta Gminy lub pośrednio poprzez Radę Gminy wpłynęło bardzo dużo wniosków uwzględniających potrzeby mieszkańców reprezentowanych przez sołectwa, stowarzyszenia, komitety społeczne , kluby, jednostki budżetowe , co do których Wójt musiał się ustosunkować i określić, które zostaną jako priorytety uwzględnione w budżecie. Tylko część zadań można było przyjąć do projektu budżetu. Cześć potrzeb powinna być zrealizowana, lecz środki pozostające do dyspozycji w roku 2006 nie są w stanie ich spełnić. Trzeba pamiętać , że Gmina jest w etapie realizacji restrukturyzacji zadłużenia z lat ubiegłych co powoduje, że ponad 10 % jej dochodów to obsługa długu.

Projekt budżetu na rok 2006 został ustalony na poziomie realnym do wykonania.

Dynamika wzrostu dochodów budżetu ustalona została na poziomie :

 • do budżetu uchwalonego na rok 2005 o wskaźnik 19,56 %,

Dynamika wzrostu wydatków budżetu ustalona została na poziomie :

 • do budżetu uchwalonego na rok 2005 o wskaźnik 18,56 %,

Planowana inflacja w roku 2006 wyniesie od 1,5÷2,5%. Wskaźniki wzrostu budżetu po stronie dochodów są na podobnym poziomie na co złożyły się następujące fakty :

- naliczenie subwencji na zadania oświatowe do kwoty 2.770.238,- zł ,

 • niższej stawki ceny średniej skupu żyta do poziomu 27,88 zł za 1q , co ma wpływ na dochody z podatku rolnego , i średniej ceny drewna 131,35 zł, co ma wpływ na wysokość podatku leśnego,

 • zwiększenie wpływów z podatków lokalnych : od nieruchomości , środków transportu , rolnego, leśnego,

- procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2006 wynosi 39,34 %,

- utrzymany został w dotychczasowej wysokości 6,71% udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych pozostaje na dotychczasowym poziomie,

- wysokość składek na Fundusz Pracy ustalono na poziomie 2,45 %,

W strukturze budżetu po stronie wydatków relacja między akumulacją, a konsumpcją stanowi 16,97% - 83,03%. Planowana na rok 2006 struktura akumulacji finansowej przedstawiona została poniżej:

- inwestycje i remonty

1.259.250,- zł

- zakupy inwestycyjne

11.500, -zł

- spłata odsetek - obsługa zadłużenia

192.000,- zł

Razem:

1.462.750,- zł

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2006 zaproponowany pod obrady Radzie Gminy jest niezrównoważony:

 • dochody budżetowe w wysokości 8.727.700,- zł

 • wydatki budżetowe w wysokości 8.616.842,- zł

 • ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 689.142,- zł

 • ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 800.000,- zł

 • ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 110.858,- zł

Wymienione rozchody Wójt Gminy proponuje przeznaczyć na spłatę rat pożyczek.

- raty z NFOŚiGW w Warszawie kwota 500.000,- zł

- ratę pożyczki do Ministerstwa Finansów kwota 300.000,- zł

Razem Gmina spłaci w 2006 roku 800.000,- zł należności z tytułu pożyczek.

Część opisowa do budżetu Gminy Stepnica na rok 2006

Dochody

Budżet gminy na rok 2006 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy w obecnym okresie.

Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów

z tytułu:

 • subwencji wyrównawczej ,

 • subwencji oświatowej ,

 • kwotę dochodów gminy z tytułu 39,34% udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ,

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że otrzymaliśmy informację od Wojewody Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Biura Wyborczego o wielkości dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę jako zadania zlecone. Wielkości dotacji to kwota 1.542.870,-zł. Od Wojewody Gmina uzyska również dotacje na zadania własne w kwocie 214.000,- zł.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie dochodów za okres 10 miesięcy 2005 roku, przewidywane wykonanie na koniec roku 2005, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2006.

Plany dochodów stanowią :

 • dochody własne w wysokości

3.200.058,-zł

665,15 na 1 mieszkańca

 • subwencja wyrównawcza w wysokości

1.000.624,-zł na 1 mieszkańca 207,98 zł

 • subwencja na zadania oświatowe w wysokości

2.770.238,-zł

na 1 mieszkańca 575,81

 • dotacje na zadania zlecone w wysokości

1.542.870,-zł

na 1 mieszkańca 320,69

 • dotacja na zadania własne

214.000,- zł

na 1 mieszkańca 44,48

I. Podatki i opłaty lokalne.

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2006 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

 1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych / 0310/ zaplanowano w wysokości 1.350.000,-zł co stanowi wzrost o 8,52 % do planu na rok 2005. Na wzrost podatku głównie wpływa zwiększenie ściągalności podatków.

 1. Wpływy z podatku rolnego / 0320/ od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 170.000,-zł., co stanowi spadek do planu na rok 2005 o 22,73 %. Mniejsze wpływy wynikają ze zmniejszenia ceny skupu 1 q żyta za 3 kwartały 2005 roku, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego.

 1. Wpływy z podatku leśnego / 0330/ ustalono w kwocie 132.000,-zł co jest równoważne do planu na rok 2005.

 1. Podatek od środków transportowych / 0340/ od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2005 roku w wysokości 21.600,- zł.

 1. Wpływy z karty podatkowej / 0350/ zaplanowano na rok 2005 w wysokości 1.000,-zł.

 1. Dochody z podatku od spadków i darowizn / 0360/ zaplanowano w kwocie 2.000,- zł.

 1. Podatek od posiadanych psów / 0370/ zaplanowano w wysokości 6.000,-zł .

 1. Wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ zaplanowano w kwocie 10.000,-zł, co stanowi spadek o 50,00 % do planu roku 2005.

 1. Opłatę targową / 0430/ zaplanowano w wysokości 200,- zł.

 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ zaplanowane zostały na poziomie 2005 r. w kwocie 45.000,- zł,

 1. Wpływy podatku od czynności administracyjno-prawnych /§ 0500/ kwota 51.000,- zł, co stanowi wzrost do planu na rok 2005 o 27,50%,

 1. Odsetki / 0910/ z tytułu nieterminowego płacenia podatków i opłat przez osoby prawne osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 11.200,-zł. Założono iż gdy dochody z tytułu odsetek przekroczą plan to w ciągu roku nastąpi jego zwiększenie. Trudno jest przewidzieć skutki nieterminowego płacenia podatków.

II. Udziały w podatkach.

 1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych / 0010/ ustalone zostały w wysokości 39,34%. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2005 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 815.158,- zł. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

 2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych / 0020/ zostały utrzymane w wysokości 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 100.000,-zł w porównaniu do planu po zmianach za rok 2005 oznacza spadek o około 37,50 %.

III. Dochody z majątku gminy to /Dział 700/ :

 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczystego nieruchomości /0470/ skalkulowano w wysokości 14.000,-zł, co stanowi 116,67 % do planu na rok 2005.

 2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego / 0750/ , które skalkulowano do budżetu na rok 2006 w wysokości 130.000,-zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2005 r.

 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760 / zaplanowano w kwocie 10.000,- zł.

 4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / 0870/ zaplanowano w wysokości 222.400,-zł.

 5. Odsetki /§ 0920 / z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy oraz odsetek za płatność w ratach skalkulowano na kwotę 2.000,- zł.

IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2006 zaplanowane zostały z tytułu:

 1. Dział 630 Turystyka wpływy w ramach programu INTERREG IIIC CoPraNet /§ 2708/ w kwocie 64.750,-zł.

 2. Dział 710 Wpływy z usług i dzierżaw na cmentarzu /§ 0750 i 0830/ do budżetu skalkulowano w kwocie po 5.000,-zł, co daje razem 10.000,- zł

 3. Dział 750 dochody realizowane przez Urząd Gminy : wydawania dowodów osobistych /§ 2360/ kwota 500,- zł, z opłaty administracyjnej /§ 0450/ kwota 5.000,- zł, z tytułu wpływów z różnych opłat / § 0690 / kwota 250,- zł.

 4. Dział 754 dochody wypracowane przez OSP, usługi podnośnika /75412 § 0830 / w kwocie 6.000,- zł. Jeżeli w ciągu roku nastąpi zwiększenie wykonania tego planu , środki te zwiększa budżet OSP w Gminie Stepnica.

 5. Dział 758 Odsetki od rachunków bankowych i lokat /§ 0920/ kwota 10.000,- zł.

 6. Dział 852 dochody wypracowane przez OPS w ramach usług opiekuńczych /§ 0830/ kwota 8.000,- zł.

V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy na rok 2006 to również subwencja oświatowa i wyrównawcza. Projektowana subwencja na rok 2006 została ustalona przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę 3.770.862,-zł, z tego:

 1. Subwencja oświatowa 2.770.238,-zł w porównaniu do kwoty planu na początku 2005 roku została zwiększona o kwotę 189.330,- zł.

 1. Subwencja wyrównawcza kwota 1.000.624,- zł. W tym przypadku w porównaniu z rokiem 2005 mamy zwiększenie dochodów o kwotę 182.599,- zł. Na wysokość tej subwencji od roku 2005 ma bezpośredni wpływ faktycznie możliwe wykonanie dochodów podatkowych gminy nie pomniejszonych o umorzenia i skutki stosowania mniejszych niż maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.

 2. Subwencja równoważąca kwota 0,- zł, co stanowi zmniejszenie do roku 2005 o kwotę 39.556,- zł.

Generalnie wysokość subwencji zwiększyła się o kwotę 332.373,-zł, tj. 9,66 %.

VI. Dotacje.

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2006 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Gminę w wysokości 1.542.780,-zł, w tym : na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego kwota 65.000,- zł, Krajowego Biura Wyborczego kwota 780,- zł oraz pomoc społeczna w kwocie 1.477.000. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej i wypłatę pewnych świadczeń z opieki społecznej na kwotę 214.000,- zł.

Kwoty dochodów w rozbiciu na poszczególne działy , rozdziały , paragrafy przedstawiają załączniki o numerach 1, 2, 3 i 4, do projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

Wydatki.

Wydatki budżetowe na rok 2006 zostały skalkulowane w kwocie 8.616.842,-zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

 1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 1.139.250,- zł.

 2. Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych określono w wysokości 11. 500,-zł.

 3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 7.466.092,-zł w tym :

 • Remonty - wykonawstwo określono na kwotę 120.000,- zł,

 • Wydatki na obsługę długu - 192.000,- zł,

 • Dotacje - kwota 454.708,- zł,

 • Wynagrodzenia i pochodne kwota 3.260.425,- zł.

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

 1. Oświata i wychowanie 37,97 % kwota 3.272.091,- zł,

 2. Pomoc społeczna 22,74 % kwota 1.959.900,- zł,

3 Administracja publiczna 11,76 % kwota 1.013.645,- zł,

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,37% kwota 635.033,- zł,

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,72% kwota 234.718,- zł,

6. Turystyka 3,22% kwota 277.816,- zł,

7. Działalność usługowa 3,05% kwota 263.000,- zł,

8. Transport i łączność 2,82 % kwota 242.750,- zł,

9. Obsługa długu publicznego 2,29%, kwota 197.000,- zł,

10. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 1,92% kwota 175.028,-zł.

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem zawiera się w przedziale procentowym od 0,1 do 1,65%.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej:

Dział 010 - Rolnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 4.500,-zł. Stanowi to 0,05 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy oraz zapłatę należnej kwoty na rzecz izby rolniczej od faktycznych wpływów podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano środki w rozdziale 40003 dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby muszli koncertowej w Czarnocinie w kwocie 4.000,- zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano środki w kwocie 242.750,- zł tj. 2,82% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych kwota 70.000,- zł. modernizacja portu morskiego kwota 100.000,- zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, kwota 12.050,- zł na utrzymanie bieżące przystanków komunikacji zbiorowej, remonty i ewentualne postawienie nowych wiat.

Zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymania ulic w zakresie rozdziału 60016 Drogi gminne na:

 • remont nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych, chodników kwota 52.700,-zł,

 • utrzymanie oznakowania pionowego oraz zakup nowych znaków, utrzymanie dróg zimą kwota 8.000,-zł.

Finansowane inwestycje w zakresie transportu to założona budowa ulicy Jana III Sobieskiego kwota 50.000,- zł oraz wkład na budowę drogi gruntowej w Gąsierzynie kwota 20.000,- zł.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano inwestycję w Porcie Morskim w Stepnicy w wysokości 100.000,- zł jako kwota przeznaczona na uruchomienie nabrzeża północnego.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 277.816,-zł tj. 3,22% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 263.500,- zł, z czego na inwestycje w postaci budowy ścieżek rowerowych kwota 170.000,- zł, wydatki bieżące kwota 93.500,- zł z przeznaczeniem na :

 • dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 14.500,- zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki i rekreacji,

 • wydatki związane z promocją kwota 9.000,- zł,

 • wydatki w ramach programu CoPraNet kwota 70.000,- zł.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 14.316,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. utrzymanie plaży wraz z remontami i zatrudnieniem ratowników w Stepnicy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 142.000,-zł tj. 1,65% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznacza się kwotę 37.000,- zł na wydatki związane z wykonaniem niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 65.000,- zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kwotę 40.000,- zł jako wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 263.000,- zł tj. 3,05% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kwota 105.000,- zł, prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) kwota 45.000,- zł, utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) kwota 113.000,- zł, z czego 100.000,- zł na wydatki inwestycyjne związane z powiększeniem i ogrodzeniem cmentarza komunalnego w Stepnicy.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.645,- zł, tj. 11,76 % całości wydatków na rok 2006.

Wydatki bieżące ustalono w wysokości 998.645,- zł , na inwestycje 15.000,- zł.

W dziale tym realizuje się następujące zadania :

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki kwota 65.000,- zł - zadania finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na pobory, zakup usług.

Rozdział 75022 Rada Gminy wydatki w wysokości 50.428,- zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 875.780,- zł, z czego :

 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne 646.500,- zł,

 • wydatki bieżące (eksploatacja, obsługa urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 214.280,- zł w tym 19.000,- zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Urzędu Gminy,

 • wydatki inwestycyjne 15.000,- zł, głównie na zakup oprogramowania, stanowisk komputerowych.

 • Pozostała działalność, rozdział 75095 kwota 22.437 ,- zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, składka na związki do których należy Gmina.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 780 zł, w całości finansowane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 165.028,- zł, co stanowi 1,92% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) w wysokości 154.328,- zł.

W rozdziale 75414 Pozostała działalność przewidziano kwotę 6.500,- zł na remont pomieszczeń zarządzania kryzysowego na II piętrze budynku Urzędu Gminy.

W rozdziale 75495 Obrona cywilna przewidziano kwotę 4.200,- zł, na udział w programie powiatowym związanym z bezpieczeństwem.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 12.000,- zł, co stanowi 0,14% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki związane z poborem podatków takie jak : wydruk decyzji podatkowych, usługi pocztowe, komornicze, egzekucja, opłaty sądowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 197.000,- zł, oraz innych wydatków związanych z obsługą długu (opłaty notarialne, opinie prawne, analizy, koszty przejazdów) w kwocie 5.000,- zł. Obsługa zadłużenia to 2,29 % wszystkich wydatków i 2,26% dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną na kwotę 30.000,- zł. Kwota jest do dyspozycji Wójta Gminy w razie nie przewidzianych wydatków spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 3.272.091,- zł , co stanowi 37,97 % ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe kwota 2.025.627,- zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne kwota

1.354.831,- zł, remonty i inwestycje kwota 252.000,-zł.

80104 Przedszkola kwota 222.927,- zł, w tym dotacja dla przedszkola publicznego w wysokości 180.390,- zł. Pozostałe środki 36.010 to wynagrodzenia pracowników klas „0”.

80110 Gimnazja kwota 838.078,- zł, w tym remonty 3.000,- zł, wynagrodzenia 712.576,- zł.

80113 Dowozy Szkolne, zaplanowano wydatki na poziomie 171.110,- zł.

80145 Komisje egzaminacyjne kwota 385,- zł.

80146 Dokształcanie nauczycieli kwota 13.614,- zł.

80195 Pozostała działalność kwota 350,- zł na konkurs wiedzy o ruchu drogowym.

Plany wydatków szkół zostały przedstawione według propozycji złożonych przez dyrektorów jednostek z uwzględnieniem uwag :

Subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.770.238,- zł, nie w pełni pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 68.980,- zł, które stanowią 0,80 % wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 1.500,- zł, na wydatki bieżące i 20.000,- zł związane z remontami w ośrodkach zdrowia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 45.000,- zł, która jest równoważna zaplanowanym wpływom z tytuły opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Wydatki na ten cel będą zgodne z uchwalonym przez Radę preliminarzem wydatków GKRPA na rok 2006.

Planuje się również wydatki na realizację programów profilaktycznych i zakup szczepionek rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 2.480,- zł na szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, śwince, odrze, na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarnej w Goleniowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane to kwota 1.959.900,- zł, co stanowi 22,66% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 1.477.000,- zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i kolejne 214.000,- zł z dotacji od Wojewody na zadania własne. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną Gmina wydatkuje ze środków własnych w roku 2006 kwotę 258.000,- zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

 • Zabezpieczenie kwoty na ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy w kwocie 1.900,- zł, oraz kwota 3.100,- zł na wspólne zadanie z Gminą Goleniów - utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Białoniu.

 • wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w roku 2006 1.368.000,- zł. Z tego ma być utrzymany również pracownik wypłacający świadczenia.

 • Rozdział 85213 w kwocie 15.000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby nie będące objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 100% finansowane w ramach zadań zleconych,

 • Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 220.000,- zł, w tym 30.000,- zł środki własne gminy, pozostałe dotacja na zadania własne i zlecone od Wojewody,

 • Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe przewidywana kwota to 60.000,- zł,

 • Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki rzędu 164.550,- zł w tym 97.000,- dotacja od Wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim pobory, media, usługi. Rok 2006 będzie trudnym do realizacji w tym rozdziale w związku z planowanym przejściem na emeryturę jednego pracownika wraz z nagrodą jubileuszową.

 • Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 56.350,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

 • Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 71.000,- zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, w tym dotacja od Wojewody 21.000,- zł.

Ogólnie można powiedzieć , ze jak co roku budżet Pomocy Społecznej jest niedoszacowany. W ciągu roku Wojewoda powinien zwiększać go w ramach zadań zleconych według sprawozdań napływających z Gminy. Generalnie model polityki pomocy społecznej Państwa zmierza do wykorzystywania ośrodków nie do wypłacania świadczeń, ale wskazywaniu innych form pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 51.601,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 46.601,- zł , obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412) kwota 5.000,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 635.033,- zł , co stanowi 7,37% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 420.000,-zł w całości na wydatki inwestycyjne :

 • wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, do mieszkania komunalnego na ulicy Sikorskiego 20.000,- zł,

 • budowa kanalizacji sanitarnej pozostałych wsi (Widzieńsko) w Gminie Stepnica, kwota 400.000,- zł ,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy kwota 81.220,- zł, z przeznaczeniem głównie na opłacenie pracowników wykonujących to zadanie, w tym również odprawa pracownika przechodzącego na wcześniejszą emeryturę. Kwota 24.250,- zł to zadanie inwestycyjne jako wkład Gminy w kosztach rozwiązania gospodarki odpadami w ramach RXXI. Za usługę wywozu pojemników z plastikami w roku 2006 zapłacimy 18.000,- zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie kwota 4.300,-zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 95.000,- zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 34.513,- zł. Kwotę 15.600,- zł przeznacza się na wkład gminy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i pozbawionych wolności, jeżeli Gmina w roku 2006 takich otrzyma, w przeciwnym wypadku na zatrudnienie osób zajmującym się realizacją zadań z tego działu. Pozostałe wydatki bieżące to zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów w ramach utrzymania porządku w Gminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 234.718,- zł, tj. 2,72% wszystkich wydatków budżetu. W tym zaplanowano: dotacje 209.718,- zł , remonty kwota 5.000,- zł.

I tak w rozdziale 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 156.808,- zł z przeznaczeniem jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, 20.000,- zł na materiały i usługi 10.000,- zł na remonty klubów wiejskich.

W rozdziale 92109 Biblioteki kwota 52.910,- zł dotacja dla biblioteki na funkcjonowanie i prowadzenie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 42.000,- zł, która stanowi 0,49% wszystkich wydatków.

Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 4.000,- zł na remont stadionu w Stepnicy i innej infrastruktury sportowej.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 38.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów 35.000,- zł (w tym KP „Pionier” , Zalew, TKKF Stepnica i inne kluby ) oraz 3.000,- zł na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

Z przestawionych danych wynika, iż w roku 2006 suma wszystkich wydatków to kwota 8.616.842,- zł. W kwocie tej założono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 11.500,- zł, na remonty 120.000,- zł, na inwestycje kwota 1.139.250,- zł. W związku z faktem, że planowana spłata zadłużenia w kolejnych latach począwszy od rok 2005 stale rośnie, to ze względu na fakt większej dynamiki spłaty zadłużenia niż osiąganych dochodów wydatki realnie będą musiały maleć w kolejnych latach. Stąd polityka wykonywania wszelkich prac, których efektem będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania, aby można było wykonać założenia.

Obsługa zadłużenia jest uzależniona od stopy redyskonta weksli. W związku z faktem, że w roku 2005 znacznie one spadły i z sytuacją polityczną istnieje realne zagrożenie, że trzeba będzie zwiększać wydatki tego działu w ciągu roku. Spłata zadłużenia będzie następowała do roku 2012.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2005 r.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. łączny dług wyniesie :

 • wobec NFOŚiGW w Warszawie z tytułu pożyczki kwota 2.000.000,- zł.

 • wobec Ministerstwa Finansów z tytuły pożyczki kwota 4.908.000,- zł.

Razem zadłużenie 6.908.000,- złotych, co jest zgodne z wytycznymi i prognozami z raportu o stanie gospodarki Gminy wykonanym przez RIO Szczecin i z prognozą do pożyczki z MF.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2005 nie występują.

Szanowni Państwo!

Projekt budżetu na rok 2006 jest trudny do realizacji, bowiem finansowanie opiera się na założonych dochodach i nadwyżce z lat 2004 i 2005.

Przedłożona do budżetu prognoza łącznej kwoty długu publicznego ma następujące założenia:

 • spłata planowanych rat pożyczki w NFOŚiGW oraz z Ministerstwa Finansów,

 • uzyskanie w roku 2008 w NFOŚiGW umorzenia min. 15% otrzymanej pożyczki , tj., kwoty 525.000,- zł, lecz wprowadzenie dopiero po uzyskaniu decyzji.

Projekt budżetu oprócz dochodów i wydatków przedstawia również :

 • przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

 • przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego Zarząd Portu, gdzie wydatki to głównie niezbędne nakłady na dopuszczenie do eksploatacji nabrzeża północnego,

 • przychody i wydatki zakładu budżetowego Przedszkole publiczne w Stepnicy, obejmujące głównie wydatki związane z utrzymaniem personelu grup nie objętych obowiązkiem nauczania.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 15.11.2005r.

1. Powierzchnia gruntów ogółem 177,51 ha tj. 1 775 181 m2 o wartości 16 700 228,52 zł

w tym:

1.1.oddane w użytkowanie wieczyste 289 625 m2 x 7,59 zł = 7 861 972,47 zł

1.2.prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 205 169 m2 przejęte nieodpłatnie od PKP S.A o wartości tego prawa 196.887,52 zł

1.3.oddane w dzierżawę 234 119 m2 x 7,59 zł = 1 776 963,21 zł

1.4.grunty pod drogami i wodami 244 032 m2 x 3,80 zł = 972 321,60 zł

1.5.pozostałe grunty 802 236 m2 x 7,59 zł =6 088 971,24 zł

 1. wartość gruntu z pkt 1.1 i 1.5 przyjęto wg stawki z roku ubiegłego

 2. wartość gruntu z pkt 1.2 przyjęto z umowy notarialnej nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego

 3. wartość gruntu z pkt 1. 4 przyjęto wg stawki z roku ubiegłego.

 4. wartość budynków i budowli wg wykazu środków trwałych 28 967 280,00 zł

( w załączeniu informacja o stanie mienia i władających)

Rozdysponowanie w roku 2005.

Ubyło poprzez sprzedaż - 18.135 m2

przybyło poprzez wykup i nabycie prawa użytkowania wieczystego - 207 657 m2

 1. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych (w tym jeden lokal umowa notarialna będzie podpisana do

końca listopada 2005r.) za łączna kwotę 24 965,21 zł

 1. Sprzedano 18 działek (15 w Czarnocinie , 2 w Kopicach, 1 w Stepnicy / Bogusławie)

w przypadku 5 działek termin umowy notarialnej ustalono na 1 grudnia 2005r. za łączna kwotę 230 708,00 zł

 1. Przeniesiono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki w Kopicach za kwotę 6453,00 zł

 2. Nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntów trasa kolei wąskotorowej o łącznej pow. 20.5169 ha od PKP S.A.

 3. Nabyto odpłatnie własność działek stanowiących drogi ul. Portowa i ul. Jagiellońska od PKP S.A. o pow.. 0.1831 ha (za zobowiązania podatkowe) w kwocie 19 286,50 zł .

 4. Nabyto odpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntu , działka przy porcie przeładunkowym o pow. 0,3677 ha za kwotę 25 362,07 zł

 5. Przejęto nieodpłatnie od RSP XXX-Lecia w Gąsierzynie w likwidacji grunt pod boisko za kwotę 3 979,66 zł

 6. Zakupiono lokal użytkowy - Świetlica wiejska w Widzieńsku łącznie z udziałami w nieruchomości za kwotę 8 980,64 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU

NA DZIEŃ 15.11.2005 ROKU

L.p.

Nazwa środka

2004 rok

2005 rok

Zmiany

 

ŚRODKI TRWAŁE

38 968 286,00

39 379 537,00

411 251,00

I

Grunty

5 340 776,00

5 447 317,00

106 541,00

 

Powierzchnia ogółem

1 583 714 m2

1 775 181 m2

 

w tym:

wieczyste użytkowanie

290 118 m2

289 625 m2

 

 

będące w wiecz. użytkow. Gminy

 

205 169 m2

 

 

dzierżawa i użyczenie

231 479 m2

234 119 m2

 

 

grunty pod drogami i rowami

325 795 m2

244 032 m2

 

 

grunty zabudowane i inne

736 322 m2

802 236 m2

 

II

Budynki

5 643 556,00

5 608 198,00

-35 358,00

 

Oświata

3 615 915,00

3 597 913,00

-18 002,00

 

Kultura

160 803,00

160 803,00

0,00

 

Urząd Gminy

1 866 838,00

1 849 482,00

-17 356,00

w tym:

mieszkalne

654 025,00

609 847,00

-44 178,00

 

pozostałe

1 212 813,00

1 239 635,00

26 822,00

III

Budowle

23 382 196,00

23 359 082,00

-23 114,00

 

Oświata

180 973,00

180 973,00

0,00

 

Kultura

18 523,00

18 523,00

0,00

 

Urząd Gminy

23 182 700,00

23 159 586,00

-23 114,00

IV

Kotły i maszyny energetyczne

182 717,00

251 375,00

68 658,00

 

Oświata

160 689,00

229 347,00

68 658,00

 

Urząd Gminy

22 028,00

22 028,00

0,00

V

Maszyny, urządzenia i aparaty

 

 

 

 

ogólnego zastosowania

3 713 936,00

3 678 972,00

-34 964,00

 

Oświata

229 347,00

177 026,00

-52 321,00

 

Kultura

4 875,00

43 402,00

38 527,00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

14 500,00

14 500,00

0,00

 

Urząd Gminy

3 465 214,00

3 444 044,00

-21 170,00

VI

Urządzenia techniczne

159 326,00

160 694,00

1 368,00

VII

Narzędzia, ruchomości i wypo-

 

 

 

 

sażenie

201 701,00

196 999,00

-4 702,00

VIII

Środki transportowe

344 078,00

676 900,00

332 822,00

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

623 342,00

793 512,00

170 170,00

 

Oświata

242 677,00

324 686,00

82 009,00

 

Kultura

88 859,00

123 393,00

34 534,00

w tym

zbiory biblioteczne

50 841,00

59 543,00

8 702,00

 

Opieka Społeczna

11 756,00

12 615,00

859,00

 

Urząd Gminy

280 050,00

332 818,00

52 768,00

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

 

 

 

 

I PRAWNE-progr.komputerowe

44 392,00

44 557,00

165,00

w tym:

Oświata

16 113,00

16 278,00

165,00

 

Opieka społeczna

3 403,00

3 403,00

0,00

 

Urząd Gminy

24 876,00

24 876,00

0,00

 

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

6 000,00

6 000,00

0,00

 

Akcje w ZARR

1 000,00

1 000,00

0,00

 

Akcje w ZART

5 000,00

5 000,00

0,00

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA

 

 

 

 

KOMUNALNEGO

39 642 020,00

40 223 606,00

581 586,00

Sporządziła: G.Dzierzgowska, M.Klepinowska

17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 24-11-2005 14:13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 24-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 24-11-2005 14:13:22