Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

otwarty konkurs na realizację zadań Gminy Stepnica na rok 2005 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


O G Ł O S Z E N IE O K O N K U R S I E

Wójt Gminy Stepnica

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań Gminy Stepnica na rok 2005 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kierując się postanowieniami Uchwały NrXXIV/216/04 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Stepnica na rok 2005. Konkurs obejmować będzie następujące zadanie z zakresu upowszechniania sportu rekreacji i turystyki:

  1. W dziedzinie upowszechniania sportu rekreacji i turystyki wspierane będą zadania w zakresie:

  1. Organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.

  2. Wspierane będą imprezy o charakterze masowym szczególnie na terenie miejscowości sołeckich ( zawody wędkarskie, turnieje sportowo-rekreacyjne w sołectwach, Turniej Wsi, Stepnicka Majówka, Wybory Miss Lata Nad Zalewem, Regaty Turystyczne, Dożynki Gminne)

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wynosiły w 2004 roku 19.276,00

Na realizację ww. zadania w roku 2005 w budżecie Gminy Stepnica przeznacza się kwotę 33.500,00. złotych

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

1.Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie i dofinansowanie realizacji zadania.

2.Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Umowa o wsparcie i dofinansowanie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy jednak niż do końca roku budżetowego.

4.Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

5.Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego należy składać w terminach określonych w umowie.

Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2005 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica, w zaklejonej kopercie podpisanej ,, Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu rekreacji i turystyki”.

Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stepnica w terminie do 26 kwietnia 2005 r. rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę:

1) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,

2) przestawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Szczegółowe kryteria wyboru oferty określa Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu, Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Stepnica na rok 2005, wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są u Sekretarza Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stepnica www.stepnica.pl

O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 06-04-2005 16:55:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 06-04-2005 16:55:07